124
God i valaun pa kana tarai
A kakailai na nitutua; kai David.
Boina ba gori Israel na biti dari:
Gala ra Luluai pa i ga tur maravut dat,
Gala ra Luluai pa i ga tur maravut dat,
Ba ra tarai dia ga tut na vinarubu ure dat,
Gala dia ga konom pa dat, a umana launa,
Ba kadia kulot i ga tut ure dat;
Gala na ga tup dat da ra ngala na tava,
Gala da ga kongo ta ra lovon ta,
Ma gala da ga virua ta ra polo i buabuai.
 
Da pite pa ra Luluai,
Tago pa i ga nur tar dat ta ra ngie i diat da ra mangana di kinim karat pa ia.
Da tar pila ta ra kun kai ra tena kapi kun da ra beo,
A kun i takunu, ma da tar pila.
 
Kada maramaravut i vana rikai ta ra iang i ra Luluai,
Nina i ga vaki ra bala na bakut ma ra rakarakan a gunagunan.