142
A niaring upi ra maramaravut
A mari na kakailai kai David, ba i ga ki ta ra babang; a niaring.
Iau manga kail tadav ra Luluai;
Iau lul vovo ra Luluai ma ra nilaigu.
Iau rada kaugu nginarao ta ra luaina matana,
Iau vaarike kaugu purpuruan pirana.
Ba ra tulungeagu i matmat ika tagu, u nunure kaugu nga;
A tarai dia ga kapi ive ra kun ta nam ra nga ba ina vanavana tana.
Una gire ra papar a limagu tuna, tago pa ta na piragu ba na kapupi iau;
Pa ta gunan na bakbakit mulai ure iau, pa ta na i mari iau.
 
Iau tangi tadav u, Luluai;
Iau biti dari: U kaugu rivarivan
Ma kaugu tiniba ta ra gunan kai ra umana launa.
Una kapupi kaugu tinangi, tago iau bilua tuna.
Una valangalanga iau kan diat dia vakavakaina iau, tago dia lia ma ra niongor tagu.
Una pala vue iau ta ra pal na banubat,
Upi ina tul tar ra pite varpa ta ra iangim;
A umana tena takodo diat a tur kikil boko iau,
Tago una ga mari maravut iau.