A BUK KAI RA PROPET SEKARIA
1
A nioro upi da talil tadav ra Luluai
Ta ra gai lavutul, ta ra vauruana kilala Darius i ga ki na king tana, a tinata kai ra Luluai i ga tadav Sekaria natu i Berekia natu i Ido, ra propet, dari: A Luluai i tar kankanuane tuna ra umana tama i vavat. Kari una biti ta diat dari: A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Avat a lilikun piragu, ra Luluai kai ra lavur kor i biti, ma ina lilikun tadav avat, ra Luluai kai ra lavur kor i biti. Koko avat a da ra umana tama i vavat, diat ba ra umana propet lualua dia ga varvai pire diat dari: A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Avat a vana tapuku kan kavava kaina mangamangana, ma kan ra lavur kaina magit ava pait ia; ma pa dia ga valongore, ma pa dia ga torom tagu, ra Luluai i biti. A umana tama i vavat, akave diat? Ma ra umana propet dia laun tukum bar? Ma ga kaugu tinata ma kaugu lavur togotogo, nina iau ga tul tar diat ta ra umana propet, kaugu umana tultul, pa dia ot bar pire ra umana tama i vavat? Ma dia ga lilikun ma dia ga biti: A lavur magit ba ra Luluai kai ra lavur kor i ga mainge ba na pait ia ta vevet, varogop ma kaveve mangamangana ma kaveve lavur papalum, nam ra lavur magit i ga pait ia ta vevet.
A ninana kai ra propet ure ra umana os
Ta ra bung a ura vinun ma a ivat, ma ra gai a vinun ma tikai nina di vatang ia ba Sebat, ta ra vauruana kilala Darius i ga king tana, ra tinata kai ra Luluai i ga tadav Sekaria natu i Berekia natu i Ido, ra propet, dari: Iau ga gigira ra marum, ma ea, tika na tutana i ki ra os i meme, ma i ga tur ta ra makur a iluga ta ra malur, ma ra umana os, a umana meme ma ra umana kubar ma ra umana pua, dia ga tur namur tana. Ma iau ga titir ba: Luluai, dave go diat? Ma ra angelo nina amir ga tata me i ga biti tagu dari: Ina vaarike boko diat piram. 10 Ma ra tutana nina i ga tur ta ra makur a iluga i ga tata ma i ga biti: Nam diat ra Luluai i ga tulue diat upi diat a kotokotop ra gunagunan. 11 Ma dia ga bali ra tinir kai ra angelo nina i tur livuan ta ra makur a iluga, ma dia ga biti: Ave ga kotokotop ra gunagunan, ma ea, ra gunagunan i ki vovovon ma i ngo ko. 12 Ma ra angelo kai ra Luluai i ga tata ma i ga biti: Ea, Luluai kai ra lavur kor, aivia ra bung boko pa una mari Ierusalem ma ra umana pia na pal Iuda, nina u ga kankanuane diat go ra lavurua na vinun na kilakilala? 13 Ma ra Luluai i ga bali ra angelo nina amir ga tata me ma ra bo na tinata, ma i ga vatang ra tinata na varmaram. 14 Io, ra angelo ba amir ga tata me i ga biti tagu dari: Una oraoro dari: A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Iau tar ongor ma ra ngala na niongor ure Ierusalem ma Sion. 15 Ma iau kankanuane tuna ra umana vuna tarai dia ki vakuku; tago iau ga kankan a ik ika, ma dia ga vangala ka ra balbali. 16 Kari ra Luluai i biti dari: Iau tar lilikun tadav Ierusalem ma ra varmari; da pait ra kubagu tana, ra Luluai kai ra lavur kor i biti, ma da valar Ierusalem ma ra vinau na valavalar. 17 Una oraoro mulai dari: A Luluai kai ra lavur kor i biti dari: Kaugu umana pia na pal diat a vung rede boko; ma ra Luluai na vamaram Sion boko, ma na pilak pa boko Ierusalem.
A ninana kal ra propet ure ra ivat na ramuna ma ra ivat na tena madaka ta ra palariam
18 Ma iau ga idok, ma iau ga gigira, ma ea, a ivat na ramuna. 19 Ma iau ga biti ta ra angelo ba amir ga tata me: Ava go diat? Ma i ga bali iau: Go ra ivat na ramuna nina dia ga korot varbaiane Iuda, Israel, ma Ierusalem. 20 Ma ra Luluai i ga ve tar a ivat na tena madaka ta ra palariam tagu. 21 Ma iau ga biti: Go diat dia vut upi ra ava? Ma i ga biti dari: Go ra ivat na ramuna dia ga korot varbaiane Iuda, ma pa ta tutana i ga vatur mule ra uluna urama; ma ga go diat dia ga vut upi diat a vaburut diat, upi diat a rapue ra umana ram u ra umana vuna gunan, diat ba dia ga vatur ra ramu i diat urama ure ra gunan Iuda upi diat a ubu varbaiane.