A BUK KAI RA PROPET SEPANIA
1
A bung na kankan kai ra Luluai
A tinata kai ra Luluai nina i ga tadav Sepania, natu i Kusi, natu i Gedalia, natu i Amaria, natu i Esekia, ta ra e Iosia natu i Amon i ga king ta ra gunan Iuda tana.
Ina vaimur vakakit vue ra lavur magit kan ra mata i ra rakarakan a gunagunan, ra Luluai i biti. Ina vaimur vue ra tarai ma ra umana vavaguai bula; ina vaimur vue ra lavur beo liuliu, ma ra en mara na ta, ma ra lavur magit na tukatukai varurung ma ra umana tena varpiam; ma ina ubu vue ra tarai kan ra mata i ra rakarakan a gunagunan, ra Luluai i biti.
Ma ina tulue vaarike ra limagu taun Iuda ma taun ra tarai Ierusalem par; ma ina ubu vue ra ibaiba kai Baal kan go ra gunan, ma ra iang i ra umana tena tinabar ure ra umana tabalar; ma diat dia lotu tadav ra kor na tagul ta ra ul a pal; ma diat dia lotu tadav ra Luluai ma dia vavalima tana, ma dia vavalima bula tai Milkom; ma diat dia tar vana tapuku kan ra Luluai ma pa dia mur ia; ma diat ba pa dia tikan upi ra Luluai ma pa dia titir upi ia.
Una ki mut ta ra luaina mata i ra Luluai God; tago ra bung kai ra Luluai i tar maravai; tago ra Luluai i tar vaninare ra tinabar, i tar vakilang vaire diat i ga ting pa diat i tana. Ma ta nam ra bung ba ra Luluai i pait ra tinabar tana, ina balbali pire ra umana luluai ma ra umana bul kai ra king, ma diat par dia mal da ra enana vuna tarai. Ma ta nam ra bung ina balbali pire diat dia pil lake ra kalakalat, ma dia vangan ra kuba i kadia luluai ma ra ra varpa ma ra magit na vartuam.
10 Ma ra Luluai i biti ba ta nam ra bung ra tinangi na vana rikai ta ra Mataniolo na En, ma ra kunukula ta ra vauruana langun, ma ra ngala na kankanunur marama ra lualuana. 11 Avat a kukula, avat a tarai Maktes, tago ra umana tena kunukul par dia tar panie; diat par dia kap ra ngala na mani dia tar virua.
12 Ma ta nam ra e ina tikatikan bulu ta ra gunan Ierusalem ma ra lamp, ma ina balbali pire ra tarai dia tubu ma ra kini na talanguan, ma dia biti dari: A Luluai pa na pait ra boina, ma pa na pait bula ra kaina. 13 Ma kadia ngala na tabarikik na panie ta ra nilong, ma kadia lavur pal diat a uliran; maia, diat a pait ra umana pal, ma pa diat a ki ta diat; ma diat a mal ra uma na vain, ma pa diat a mome ra polo na vain tana.
14 Ra ngala na bung kai ra Luluai i tar maravai, i tar maravai ma i vut lulut i tuna; a rurunga i ra bung kai ra Luluai i manga karangap, ma ra lebe i tangi muka tana. 15 Nam ra bung a bung na kankan, a bung na purpuruan ma ra bung na ururian, a bung na vinirua ma ra bung na varli, a bung na bobotoi ma ra bung ba i kukut, a bung na vual ma ra bung na bingnimuna, 16 a bung na pupungai ma ra bung na ngenge, ure ra umana pia na pal di ga liplip vadekdek bat diat, ma ure ra umana dekdek na bur na pal dia tuluai urama. 17 Ma ina vakadik ra tarai, ma diat a pepere da ra umana pula, tago dia ga piam vue ra Luluai; ma da lingire ra gapu i diat da di imimire ra tobon, ma ra vio i diat na da ra puta. 18 Ma kadia silva ma kadia goled pa na valaun valar pa diat ta nam ra bung ra Luluai i vaarike kana kankan tana; ma ga ra gunagunan par na virua ta ra iap ai kana niongor; tago na vamutue diat, maia pa, na vamutue vakaian diat par dia ki ta ra gunagunan.