Ebraio
1
Avaikong Iesu Morowa la uakap bui
Tiralo kan, Morowa la ualo ties maun unulip ga maiaramo uriro ties me maun eap buam ma non ara non ara tavukup ga ma papot ma taraiap. Pa irio tara titot, na urio la lagorang ga titot la ne ra iriro paga, memani titot la ualo Morowa ties ang aun Poi ang ga uaramo ra uriro ties bui teip ga magaulap. Morowa la aiteong ga uabuam mirier pagap ganam na kilan a Poi ang. Irie la okosarong panbinim ga uriro kimanam ira a Poi ang kan. Poi ang la betong gare lalabie ila kakani ang Morowa ga businguala a Morowa la kauna gare mani ga man tavuk la ume akosar. Ga ties ang la imaning kukunim, ga uriro kukunim la ime uiale mabuo mirier pagap ganam la maiot na kimanam ga na panbinim. Pa na tara la ituamu uriro ubi me udurat o kirinim maiong mirier teip ga magaulap ganam, Morowa la alagiong ga ula unama na kilan a ila lamige bo luaga a orong nakap ga uale bo mirier pagap ganam.
Poi ang Morowa la makurupin angelop
Are ratmat ga iriro migana, irie la makurupin mirier angelop ganam ga kakani migat, ga maionama apat. Ga iva Morowa, “Poi ruang.” Pa ira ma angelop, ivam “teip am o ubi”. Memani, tinan la aulo Morowa Poi ang gare ro,
“Nunuo Poi ruang. Titot la bettung gare ira nuang migat.” Sam 2:7
Ga irie la inagat tiesong gare ro,
“Eba tonang gare ba Mamo nuang pa eba nonang gare ba Poi ruang.” 2 Samuel 7:14
Pa man tara la uaramo Morowa urio ties me ira angelo ba? Karuk kan migat.
Pa tara la namo asagaang Morowa iriro namurit it Poi ang meba muong na urio kimanam, tie tiesong gare ro,
“Mirier angelop tuam le lotumeng me ai.” Sam 2:7, 89:26-27
Me angelop, Morowa la uaramo ties maime gare ro,
“Ume makosar angelop am ga betmeng gare ifif. Ga ume makosar meba betmeng gare teip am o ubi are kit ula papamno.” Sam 104:4
Pa me Poi ang, uaramo ties aime gare ro,
“O Morowa, nunuo Orong la unama atatan makin. Na tara la unuale bo teip ga magaulap nuam, nume unuale mabuo a tavuk ila puvuvui. Nume tevurus me tavuk ila puvuvui pa nume kikis me tavuk ila kire. Are ratmat ga Morowa nuang kan la aurukong ikin bo bugam nuo ga maset novuvuoong ga nokosarong gare migana la ame bonim ula kakanu ga eba tenaba migat. Are ratmat ga karuk kan ma papap ba nuam la puomeng meba temeba gare nunuo.” Sam 45:6-7
10 Ga inagat uaramo ties gare ro,
“Ila Kakani, tiralo kan la nuga makosarnang pagap, nunuo kan la okosarnung uriro kimanam ga ionama maranit. Panbinim gat, la okosarnung a kilan nuo. 11 Panbinim ga kimanam gano la eba karuk ba lime ga eba tatalin ba are sasa ila tatali. Pa nume nunama atatan makin. 12 Eva, eba levugutnara kimanam ga panbinim gare migana la ume aigorula sasa ila tatali ga agoong. Ga eba kiran ba gare sasa la ume kire. Pa nunuo la eba tale namamarie. Karuk. Tale kan nume teikornula pa eba nonang atatan makin.” Sam 102:25-27
13 Pa tale kan uaramo Morowa ties ba are ro me ira angelo ba: “Nonang na kilan tuo ila lamige puoieng leba tabum karorap nuam ga maionang mapat kibap nuo ga omeuluan ties nung.” Karuk kan migat. 14 Pa angelop la mirie muranap la mime okosar ubi ang Morowa. Ume masaga Morowa ga mime maagamelie teip ga magaulap mirie la eba ina malagiang ga betmeng lop am.