8
Yesu, ndego Mbumbukiam-gé iziz ezoqa ndakinák, yan-te ngo꞉go
Ni manqat qati-manqatavun, gigiap-qape nqánek: Ni Mbumbukiam-ge iziz ezoqam kandambaqape av nqægo, nginîgú. Yan-té gono꞉gó. Kawa ezoqam kandambaqape-qá nakeamo zenda-té gemøqóm, ndego Mbumbukiam. Ndego teqa iziz matev, uni Mbumbukiam-qa-khoev-in-té gegó, yan-te nqo꞉go. Ta palai khoev ndøgo, ambá av nqǣgo, ezoqa ndøwevēm, geté Evezøza ndøwév.
Mbumbukiam-gi iziz ezoqa kandakanda ate ndi꞉gu, tiqa iz ndǿgo tinindapém: Mbumbukiam-te etoam matev ndǿgoát neka søvakha gigiap vømbó-løvusumāt. Yaq nakémbá, até ndegó-a, nigi Mbumbukiam-ge iziz ezoqa kandambaqape, yan-te ngo꞉go, ndego gigiap etoam matev begó, Mbumbukiam-te. Yaq ndego ekeza kha mbo-etoám. Ndego nqanek manqei-qape-te tegonɨn, yaq ndego ambá kopømba mbaín, Mbumbukiam-ge iziz ezoqam tegonɨn. Zapa ndǿgo, Mbumbukiam-gi iziz ezoqa ngîgú, ndigu Mbumbukiam-te etoam matev gigoatun, av Mozes-qa guguna manqat ndæmanqate. 8:5 Kol 2:17; Iblu 9:23; Exo 25:40Ndigu Mbumbukiam-gi iziz ezoqam-qa sasae gigoatun, ndigu yan-qá matev me꞉khamasimatún. Tiqa matev andé yan matev-qá nqovønqová. Até Mbumbukiam-qá khoév-a, manqei-qape-te nqawev, ndøgo andé Mbumbukiam-qá khoev-qá nqovønqová, ndøgo yan-te nqo꞉wev. Ta khøuwa-te ndøgo, Mozes Mbumbukiam-qa palai khoev weve-qa gembogoam, Mbumbukiam ndego āv gembøe-eín nqǽgo, “Palai khoev toqowev, qo gigiap ate ndægo ùni mbøepáev, av no olol-te ndo꞉go, qateqamakh.” 8:6 Iblu 7:22Geté Mbumbukiam-ge iziz ezoqam-qa sasae, Yesu gendap, ndøgo ùnime꞉-løvú, ndigu Mbumbukiam-gi iziz ezoqa nøme-qa iziz matev. Até ta poev ndakinák-a, Mbumbukiam ezoqa namba ge꞉-unimanqatin, Yesu ni-te gendapavun, ndøgo ùnime꞉-løvú, ta poev ndøgo, ibugukhokhof ge-unimanqatin. Zapa ndǿgo, manqa mbusa ndøgo, Mbumbukiam ndakin geve, ndøgo ùnime꞉-løvú, av bugukhokhof ge꞉ve.
Poev ndøgo, Mbumbukiam ibugukhokhof ezoqa namba ge꞉-unimanqatin, eqeieqei tøgønɨn, yaq ambá kopømbá, poev nøme unimanqatinteav tegønɨn. 8:8-12 Jer 31:31-34Geté Mbumbukiam āv geneqeív nqǽgo: Ta poev ndøgo, ibugukhokhof ezoqa namba ge꞉-unimanqatin, kopømba mbaín tøzøtøke. Zapa ndǿgo, ndigu manqa-zapa-ús. Yaq ndego Evezøza, tegi ezoqam, āv gezømbe-eín nqǽgo,
“Nqáe! Khøuwa nqágeav.
Yaq no Izlael ezoqam neka Zuda ezoqam namba, poev ndakinak nó-unimanqatín.
Ta poev ndøgo, tæ-unimanqatin, ambá av nqǣgo,
av tigi atanakha-zapazapa-za namba qate-unimanqatin,
ta khøuwa-te ndøgo,
no ndigu pingi qazøndo-geagim neka Izip manqei-te vøtøndō-itub, vøndō-fakhaz.
Ta poev ndøgo, qei-unimanqatinim, ndigu sekemba paeveáv.
Yaq no gènømbo-qasí, ndigu.
10 Geté poev ndakinak, no Izlael ezoqam namba tøte-unimanqatin, av nqǽgo:
Ta khøuwa-te ndøgo, no Evezøza, ndigu noqa guguna manqat,
wema-té qanøzǿ-nqeitám neka mbøni-te vøzømbó-peawām.
Yaq no tigí Mbumbukiam nógoát
neka ndigu nogi ezoqam vǿgoāt.
11 Ndigu ekeza ezoqam neka zifuap, sekemba gé꞉zømesimák neka gezǿ-manqateák, av nqægo,
‘Zo Evezøza vø̀ezøtēz.’
Zapa ndǿgo, ndigu ate ti꞉goat, no é-ndæzøtéz,
ezoqa khasøkhasis nekā ezoqa kandakanda.
12 No tiqa manqa-zapazapa, ndø̀nømbo-navøém
neka gekha matev soqøsoqā gigoam, nombó-matavapák.”
13 Mbumbukiam poev ndakinak-qa yaq-te nde꞉manqate, ndego te-unimanqatin, yaq ndego ta poev ndøgo, bugukhokhof ge-unimanqatin, awenege me꞉vewé. Neka ni mìzi꞉nøtén, gekha gigiap o matēv ndøgo, qa-nqawønege neka sa ndømbevøemet, ndøgo avønín segé-navøém.

8:5 8:5 Kol 2:17; Iblu 9:23; Exo 25:40

8:6 8:6 Iblu 7:22

8:8 8:8-12 Jer 31:31-34