4
Boaz Lut gu-okɨ
Yaq Boaz até gendego, vemiav mboqog tambav-té genøwáv, angana ma manqat gi꞉vøovumam, vømø̄qom. Yaq Elimelek-ge ekeza ezoqam ge-omet ndøgo, teqa yaq-te Boaz Lut manqat gembøe-ein, yaq sègembo-akhá,
“Khanánqa. Qotøndéqā. Qànøqóm nqanek.”
Yaq ndego ezoqam gendowav, vø̄qom. Yaq Boaz vemiav megetapak ten sasa zø-akha, gezø-ein,
“Qànøqonáv nqanek,”
yaq ndigu vø̄qonav.
Yaq Boaz ndego ezoqam gembo-ein,
“Qo mòqote-qatéq. Naomi, ndugu sævam, Moab manqei-te gunduqavan, tugi anganeam-pakha Elimelek, ndego nigé ezoqám. Yaq ndakin ndugu Naomi, teqa manqei wi-qa ndøgó, tege ekeza ezoqa nøme-te. No āv qate-matøvém nqǽgo, qo bàtaqa-eín, taqa yaq-te. Qo nqanek manqei taqa-pøovat, kopømbá. Nginik vemiav megetapak neka ezoqa ewaqape-qa bøi-te, ngiqonøve, soqó-eín. Geté qo wii poeveav tøgoat, taqambo-qasi, sègenø-eín. Zapa ndǿgo, qoqa zita-te ezoqa nøme mbaín, nqanek manqei tewi. No mba nogó.”
Yaq ndego Elimelek-ge ekeza ezoqam gendo-ein,
“Qanimáv. Manqei ndæ̀wí.”
Yaq Boaz manqat nøme gembo-ein,
“Geté nqanek manqei Naomi-te toqondap, até Lut voqó-okɨ̄, ndugu Moab sævam, Elimelek-ge yo-pakha-gu zas. Yaq av ndægo, ta manqei ndøgo løvøte ezoqam-qa iz-te sekembá segégoát.”
Yaq ndego ezoqam gendo-ein,
“Av tægoat ndægo, yaq no kopømba mbaín manqei tæwi. Soqaín ndøgo, nogi nakheis sa timøløvuz, noqa løvøte khøuwa-te manqei tiqaqaem. Qo taqa-pøovat, qakeza ndøndáp. No kopømba mbaín tændap.”
Ta khøuwa-te ndøgo, Izlael manqei-te, matev āv qazømbe-goám nqǽgo. Ezoqa manqei o gigiap ezoqa nøme-qa zenda-te ge-ivavɨn, ndego tamak kopo ndøkhofaɨ́n, ndego ezoqa nøme vømbō-etoamɨn. Yaq ezoqa ewaqape tìabiti-zøtéz, av nqægo, ta gigiap ndøgo, ndakin ezoqa vini-qá. Nqanek Izlael ezoqam-qá matév.
Yaq ndego Elimelek-ge ekeza ezoqam Boaz gembo-ein,
“Qo qakeza ndøwí.”
Yaq ndego até gendego, tamak kopo gèkhofá, Boaz sasa mbo-etoam.
Ndego nqanek matev gego, yaq Boaz vemiav megetapak neka ezoqa ewaqape giqonavam, āv gezømbe-eín nqǽgo,
“Nqægo khøuwa, zo ezoqa ewaqape ate nqazøte-qonøve, zo mòzoqeivím. Manqei ndøgo, Elimelek neka tegi nakheis, Kilion neka Malon, tiqa manqei qagoam, no nowí, Naomi-te. 10 Yaq ngunuk ngæmam, Lut, Moab sævam, Malon gu-okɨam, ndugu ndakin nogú sævám. Neka yaq nakhasam anganeam tumumbu-fakhan, ngenek løvøte ezoqam-qá íz neka manqei teabete-ndapét. Yaq av nqægo, Malon-qa iz sa gemǿ-navøemák teqa bawan-te neka nqanek vemiav-te. Nqægo khøuwa zo ezoqa ewaqape ate nqazøte-qonøve, matev mòzoqeivím.”
11 Yaq ndigu megetapak neka ezoqa nøme, mboqog-te ndøgo giqonavam, gindu-einim,
“Qanimáv. Ni mø̀iqeivím. Yawe zenda ndò꞉vé, ngunuk sævam-te, qo toqo-okɨ, qoqa khoev-te tunduwav. Yaq ngunuk sævam nakheis kopoav tìabembøe-fakház, av nginik sakhei menas ngi꞉gu, Laisol neka Lea nakheis gizømbe-fakhaz, ni Izlael bawan ate nqazi꞉gu qazindu-manazømem. Yaq Eflat khagua bawan mokho-te neka Betliem vemiav-te nqanek, qoqa iz kandambaqape tàbetaqambegó neka gigiap kopoav ezoqam voqógoāt. 12 Yaq nakheis ndigu Yawe teqa-etoam, ngunuk sævam-te, tigi zi kopoav-qape tìabitigú, av Pelez-gi zi ndi꞉gu, ndego Tama neka Zuda, tige yo.”
Lut patu qamboqata
13 Yaq Boaz até gendego, Lut vø̄-okɨ, venanqei nonqo vø̄tøkuanem. Yaq Yawe gèmbotøké, kha viniv vø̄ndap. Yaq nakhasam anganeám gundaf, gui-ova. 14 Yaq Lut gui-ova, sakheis vemiav-te ndøgo, Naomi āv gimbøe-einím nqǽgo,
“Khanakhanákh Yawe-te, ndego qo qazeo geqa-etoam. Ngenek ezoqam iz akhae ndǿgoát, Izlael manqei-te. 15 Ngenek qazeo, qo khanakhanakh ndø̀qa-etoám, qoqa yage-te. Yaq qo toqotumu-ngæpuka-eq, ndego qo qákewagát. Neka qo khanakhanákh. Qogu qæwap-pakha, ngenek nakhasam gui-ova, ndugu poev kandambá qo-te. Qo amba nakhei angana seven tiqagonɨn, ndigu ambá kopømba mbaín tiqa-tøkeemɨn, av Lut nguigu, matev guimatanam qo-te.”
16 Yaq Naomi nakhasam sègendáf, vø̄ngenøtam. Yaq ndugu Lut noundape mbotøkeám. 17 Yaq ndigu sakheis, ta vemiav-te ndøgo giyagam, gi-einim,
“Yáiyé! Ndakin Lut nakhasam anganeam mø̀ndømboqán. Ndego andé Naomi-gé nakhasám.”
Yaq ndigu iz Obed mbo-akhaém.
Yaq ndego Obed gumu-khouwev, nakhasam gembo-fakhan, Zesí. Neka ndego Zesi gumu-khouwev, nakhasam gembo-fakhan, Deivíd, ndego iz akhae kandambaqape gegoam, Izlael manqei-te ndøgo.
Deivid-gi atanakha-zapazapa-za
18 Deivid-qa zapa av nqǽgo qande-itán:
Tege atanakha-zapa Peléz. Pelez gemanaz, Ezlon ndøqán.
19 Yaq Ezlon gemanaz, Lam vø̄qan.
Yaq Lam gemanaz, Aminadab vø̄qan.
20 Yaq Aminadab gemanaz, Nason vø̄qan.
Yaq Nason gemanaz, Salmon vø̄qan.
21 Yaq Salmon gemanaz, Boaz vø̄qan.
Yaq Boaz gemanaz, Obed vø̄qan.
22 Yaq Obed gemanaz, Zesi vø̄qan.
Yaq Zesi gemanaz, Deivid vø̄qan.