5
Apukolaka ai tano tini ma nu otokunasini nu dani nu nikisinda
Nui hiparakambwe le, nunu dohaꞌa sumbu sukwano gisi tinga amwa tinga hinde kunu nu sawe kumbwa, o nu hambwanimbwa kunu nu sawehambwano. Kunjenga o ku hambwasinda, Apukolaka ri gisi ti niliki ki hili ya hima sukwandau hinga ya sukwakonda. Hima le ka hinga o wu sawekonda, “Apa gisi kipe naha, kipe naha tumbwa o ya nu dakonda.” Woro o gisi naha ki, walambe naha ki wunu wosino sumbu ti metengei ete o wunu ki sukwakonda. Wowa amwaka wu mendino ti himiyama leto che ra ki gwai mendindau hinga wu mendino. Do kapwa mwaꞌambwe apa hinde wu ratako kumbwa. Woro, hiparakambwe le, kunu hundu tiki ku da nambwe, o keke ka sumbu hinga hili ya hima niliki tandau hinga kunu ki sukwawa hinde ku apapana kumbwa. Minambwe naha. Hinde wowani, kunu tinda ete tapwaki ki dau hinga. Nunu hundu ni dasikinasindau hinga mina. O keke, foki apa ele biya hima ba fwele wu tukuyandau hingambwa nu tukuya ki. Miya nuhi sa ripasiwa ma nu hambwafwaꞌaisini nu da. Nu hambwanda, tukusekupwa hima le wunu niliki wu tukuyandau. E, uku ani ambwatinambwatindau hima le, wunu niliki kumbwa uku wu ani wu ambwatindau. Woro nunu tapwaki kipe, o keke nu hambwafwaꞌaisini nu da. Sembe ha sumbu nuhi ga hima keke wo sumbu ga siyoti kapa ni inaka ki soꞌoindau hinga ma nu soꞌoisi. Wosini nu etinambusini Gotri ai nunu raꞌaino gisi ti nu nikisindau sumbu ni kapa ki wosiro hati kwambu hinga ma nu gwaro. Gotri sembe enge wasa rihi nu toro ki nunu ri ondiyasi nambwe. Mina. Nunu ri ondiyasiro ti, nui Apukolaka Jisas Kurais ai nunu raꞌai ki nunu ri ondiyasiro. 10 Jisas ri haro ti, nu hanoꞌo, himamwale tinga ete nu dano, ri ai tawa nunu himamwale ako nu torosini rini ga ete nu da ete nu da kinani ri haro. 11 O keke kunu funda funda apa do ku wosindau hingambwa, kui hiparakambwe leni mwanji kipe leni wunu ku bwandani sembe ha sumbu wuhi leni ma wunu ku okulandawa kwambu ki sa wu eninda.
Mwanji tipache fwele
12 Nui hiparakambwe le, ka mwanji hinga ni kunu nu sawendau: Kunu ele hima mekupu hinga wu etisini kui nindo ki tau wu randau hima le tako tokwe ma ku da. Hinde wowani, Apukolaka to sios mekupu hima hinga wunu esisiwani kui sios mekupu hima hinga wu dasini numbo kipe kunu mekundani sembe ha sumbu kuhi ti kunu ri ondiyakandiyandau. 13 Wu randau tau ti keke hima kipe naha ma wunu ku nani omwesika naha wunu keke ma wo. Wondani ele hiparakambwe ga sembe wahapi kumbwa ma ku da.
14 Nui hiparakambwe le, ka sumbu hinga ni mwanji kwambu tiki kunu nu sawendau: Kunu kale tauwofundau hima leni ma wunu ku okulani wunu ku ai ku rata. Wondani akitiwotindau hima leni wui sembe ti ku okulandani yakinanda nambwe hima le okwe ma ete wunu ku okula. Ete wondani ele hima ni tinda ete mwanji awariche wunu ma ku bwandani ku okulanda.
15 Foki apa ele kapwa sumbu kunu wosindau hima leni kapwa sumbu wasa wuhi wunu ku wosi ki. Gisi gisi ele hiparakambwe leni, e, ele hima hinga tinda ete sumbu kipe ti ete wunu ku wosindani o numbo numbwa ma ete ku sirinanda.
16 Wondani gisi gisi ma ete ku eripeꞌaripenda. 17 Gisi gisi Gotri ni ma ete ku uchahambwanda. 18 Gotri ele sumbu hinga tinda ete kunu wosindau tini ma rini ku weseꞌanda. Hinde wowani, o sumbu hinga ni Jisas Kurais ki ku sirinanda kinani Gotri okokonandau.
19 Apa Gotri Himamwale ri hi okundau ti ku ai yetipina kei. 20 Apa hima fwele Gotri mwanji ti kunu wu bwarakarawa gumwa wunu ku si kei. 21 Woro ele sumbu hinga tinda ete norukweni ya ma ku kili. Wosini sumbu kipe naha leni ma ku toronambu. 22 Wondani ele kapwa sumbu hinga tinda ete ya ma ku ratako. 23 Gotri rinjenga sembe wahapi mu naha, woro do Gotri to kunu ratorowa halaya naha naha ku dawa himamwale kuhi ti, mwale kuhi ti, e, hima tape kuhi ti ri aulindawa nui Apukolaka Jisas Kurais ri ai tano gisi ki kapwa sumbuche fo nambwe kipe naha tumbwa ete ku dawa sa ri ai ta. 24 Kunu uchandau hima ri Gotri, rini hima kipe naha, o ri sawero hingambwa ri wosi sindau.
25 Nui hiparakambwe le, kunu Gotri ni nunu keke ma ku uchahambwawa Gotri sa nunu okula.
26 Nunu Gotri ri himiyama hurahama le nui sumbu ti ka hinga: Ele hiparakambwe ni tinda ete tapa ti ma ku anayenguna. 27 Apukolaka hi ki mwanji kwambu ki ka hinga kunu a sawenda: Do chengi ele hiparakambwe tinda ete ma wunu ku hambwawa sa wu mendi.
28 Nui Apukolaka Jisas Kurais ri hima keke wo sumbu rihi ti kunu ga o da.