16
Jisas ai sairo
Mt 28:1-8; Lu 24:1-12; Jo 20:1-10
Wosiwani himati gisi ini humbusiwani Makitala pe Mariya ga Jemis nuwai, Mariya, ga Salomi ga haro hima i dinga tini hindino kuwa kipe uku ya wu ra, Jisas tape ki wu hindi kinani. Wosini apambwa lindanakowani, mwaseni sairo gisi Sande, matimat tokwe ya wu i. Wondani wunjenga ya wu anambwa anambwanda, “Namoto nunu okulani do humokuto beiye sopu ki dau dukwelewa raino?” Wowani miya wu misini wu heiwani humokuto o matimat sopu ki da nambwe, mina. O humokuto omwesika hima foto dukwelewani rairo. Wosini matimat ki wu raruni wu heiwani hima wapa fori nikaꞌari hime wamwa tini soꞌoisini tapa mama tokwe ya lininda. Rini wu heikoni ete ya wu apapana.
Wowani wunu ni ya ri sawe, “Kunu apa apapana kei. Ani ani hambwanda, kunu me yapweke tiki yero Nasaret pe Jisas ni ku wakindau. Woro rini ai sairo. Ahaꞌa ki da nambwe. Ma hei, o rini eini siro michi ti! Ku ini ri himache lenga Pita ga ma wunu ku sawe, Rini mwaseni Galili mapwa tokwe o inda. Apaꞌichai Galili mapwa ki o rini ku heikonda, injelembwa kunu ri sawero hingambwa.”
Wowani ele humwe rikirikinandani sembe wuhi ete wu apapanani hoko tokwe wu sirani wu akini namani ya wu i. Wu ini numbo tiki hima foni mwanji fo wu sawe nambwe. Hinde wowani, o wu akindaro.
Makitala pe Mariya Jisas ni heiro
Jo 20:11-18
[ Apambwa ya lindanakowani mwaseni sairo gisi Sande, Jisas ya ai sai. Wosini metengei Makitala pe Mariya tambwa ya sira. Injelembwa Jisas o humwe ni ri okulani tini ga daro himamwale kapwa tapaꞌangi hatachi fisi rani humbwero. 10 Wasiwani Mariya, Jisas ga ichiꞌuchandaro hima le sembe wuhi nomo ini wu ichakandawani, wunu tambwa ti ini ya wunu ti sawe, 11 “Jisas rini kwambu ga dau. Rini ani heiro!” Wowani o mwanji wu mendini sembe wu ha nambwe.
Himache fisi Jisas ni numbo tiki heiro
Lu 24:13-35
12 Wosiwani dani ini ri himache fisi ko laka fi andosini ya fi i. Fi indawani Jisas tape ba fo hinga sirasini fi mu tiki ya ri sukwa. 13 Wosiwani fi ai fi tani ele ri himache leni fi sawewani fini ni sembe ti wu ha nambwe.
Jisas ri himache leni ri mwanji bwano tau wunu haro
Mt 28:16-20; Lu 24:36-49; Jo 20:19-23
14 Ete wosiwanumbwa dani ini ele ri tapaꞌangi tapaꞌangi hatachi funda himache rihi a ti wu andawani, Jisas o wui mu tiki ya ri sukwa. Wosini sembe wuhi ti wu ha nambwe, emendiki naha ete daro keke kwambu tiki ya wunu ri sawe. Hinde wowani, kale himiyama hurahama ai sairo Jisas ni heisini tani sawewani sembe ti wu ha nambwe. 15 Wowani ya ri sawe, “Do nuwe pe ele mapwa ele mapwa tokwe ma ku ini ai mwanji kipe ti ele hima ni tinda ma ku sawewa sa mendi. 16 Hima fori sembe ri hasiwa uku rini yasino ti, ori apa Gotri rihi nani rini raꞌaino. E, hima fori sembe ha nambwe nawa, ori apa Gotri rini sawewa humbuno. 17 Ani ni sembe haro hima le wui tapa ki, apa Gotri sumbu kwambu naha ri wosikonda. Hi ahi ki apa himamwale kapwa leni wu rani wu rumbweno. Wondani wu bwanda nambwe mwanji anandi hinga ni wu bwano. 18 Ete wondani ele kapwa hopo tapa tiki wu torondani Saya wosiro uku ti wu asini hinde apa wu ha kumbwa. Wondani tapa wuhi ti hahungondau hima ni wu torowa, ori hima kipe ai wosino.”
Gotri hewen ko tokwe Jisas ni ai rakauro
Lu 24:50-53; Tau 1:9-11
19 Apukolaka Jisas mwanji ti o hinga wunu ri haꞌi hatasiwanimbwa Gotri hewen ko tokwe ya rini rakau. Wosiwani Gotri tapa mama tokwe ya ri lininda. 20 Ete wosiwani ele ri himache wu ini o ri mwanji kipe naha ele mapwa tokwe hinga tinda ya wu sawenda. Wondawani Apukolaka wunu ga tau funda wu randawani wui nindo ki sumbu kwambu naha miyafo sirandawani ele hima o tini wu heindani Jisas ri mwanji ni mwe naha ya wu hambwanda.]