2
Gotri hima ni kilindau sumbu ti norukweni ri kilikondau
O keke, mini hima ba fwelei sumbu ni mi kilindau hima, mini ni a sawekonda. Mini apa o mi kapwa sumbu hinde mi yekicha kumbwa. Ma mendi, mini hima ni mi kilini mwanji nomo mi handau ti, o sumbu hinga ti minjenga mi ai kilindani kapwa hima mi nandau. Hinde wowani, mini rini ni mi kilini mwanji nomo mi handau ti, minjenga ri wosindau sumbu hingambwa mi wosindau. Nu hambwanda, Gotri ele kapwa sumbu wondau hima leni kapwa sumbu wasa ri handau. Woro hima leni kilindau sumbu rihi ti walambe ri wosinda nambwe, norukweni ri wosindau. Woro mini ele kapwa sumbu ni wondau hima leni mi kilindau ti, mini okwe o sumbu hinga ti mi wondau tini mi hambwawani hinde hinga? Mini Gotri mini kilino sumbu ti apa mi ratakoni mi akini mi inoꞌo? Hinde hinga mi hambwandau? Gotri o kapwa sumbu mi wondau tini kapwa sumbu wasa amahani mini ri handa nambwe mini keke ete ri wondani gisi huwe hinga mini ri nikisindau ti, ka tini mi hambwawani hinde, kapwaꞌa? Gotri okokona ti kapwa sumbu mihi gumwa mi si ki, o keke mini keke ete ri wonda. Woro o tini mi hambwanda nambweꞌe? Woroti sembe mihi ti mi toronambusini kapwa sumbu mihi gumwa mi si nambwe mi dau. O sumbu hinga ti kapwa sumbu wasa mi rano nomo tini mi waundau. Wosiwa ichekai Gotri sembe enge a rihi hima leni norukweni kilindau gisi ki amwei sukwawa o kapwa sumbu wasa mi torokonda. Gotri ele hima wu wosindaro kapwa sumbu wasa wuhi hinga funda funda ri hambwasini o wunu ri kilikonda. Hima fwele kwambu tiki wu etisini sumbu kipe tumbwa ete wu wondani ichai hewen ko ki Gotri ga funda wu litisini hi kipe naha wuhi ni wu toroni ete wu da ete wu da kinani wu wakindau ti, Gotri ete da ete da himamwale kipe o wunu ri hakonda. E, hima fwele do nuwe kipe hi wuhi tumbwa wu hambwasini Gotri mwanji mwe naha tini gumwa wu sisini hima i miyaningisopo ki chikinda nambwe sumbu tini wu sirinawa, Gotri sembe enge wunu ani kapwa sumbu wasa wuhi ti wunu ri ha sindau. Juta hima kupu lenga, hima kupu ba fwele okwe kapwa sumbu wu wowa, nomo omwesika ga amwaka omwesika tinga wunu ki sukwakondau. 10 Wondawa ele sumbu kipe wondau Juta hima kupu fwelenga hima kupu ba fwele okwe wunu ichai hewen ko ki hi omwesika wu torosini sembe wahapi kipe tumbwa ya wu dakonda. 11 Gotri hoko kipe mwaꞌambwe leni ri hei hei hima ni ri kilinda nambwe. Mina. Wu wosiro sumbu mwe tini ri hei hei wunu ri kilindau.
12 Woro o hingambwa, hima kupu ba fwele wunu Gotri lo mwanji wu toro nambwe, woro kapwa sumbu wu wowa, Gotri ri lo mwanji ki wunu kilino hinga mina, o wu wosiro sumbu kekembwa wunu ri kiliwa wu humbuno. E, Juta hima kupu le wunu Gotri lo mwanji wu torosindau, woro kapwa sumbu wu wowa, Gotri ri lo mwanji ki wu wosiro sumbu ni ri kilikonda. 13 Hima le Gotri lo mwanji wu mendi mendi bwelefo kalefo hinga wu nawa, wunu Gotri miyaningisopo ki hima kipe naha hinde wu sira kumbwa. Mina. Hima le Gotri lo mwanji wu mendini wu sirinandau hima letombwa Gotri hima kipe naha wunu ri nano. 14 Hima kupu ba fwele Gotri lo mwanji wu toro nambwe, woro wunu fwele wui inaka ni wu sirinani Gotri lo mwanji to sawero hingambwa wu wondau ti, wunu wui inaka ki kilindau sumbu wuhi tito Gotri lo mwanji hinga wunu okulandau. Mwe naha, chengi ki kaisiro Gotri lo mwanji wu toro nambwe. 15 Woro o sumbu hinga wu wondau ti, Gotri lo mwanji ki sawendau sumbu le inaka wuhi ki kaisini dau tini amwei naha mekusindau. Wondawani sembe we ki dau takisopo wuhi okwe Gotri lo mwanji wui inaka ki kaisini dau ni amwei ya sawenda. Wondani gisi fwele ele wu wosindau kapwa sumbu o to wui inaka ki au wunu kotimwondawani, gisi fwele ele wu wosindau sumbu ni wui inaka ki kipe wu nandau. 16 Woro a bwandau Gotri mwanji kipe amwei sawendau ti, Gotri hima leni kilino sumbu ti ichekai Gotri to ondiyasiro hima Kurais to ele hima yanini wosindaro sumbu lenga yanini wu bwandaro mwanji lenga wunu ni ri kilino gisi ki amwei naha ya sukwakonda.
Juta hima kupu le Gotri lo mwanji ni sembe wu hawa o tito kipe naha wunu okulakonda
17 Woro mini minjenga Juta hima kupu fo hinga mi uchandani Gotri lo mwanji numbwa inaka tenge naha ki ku owesini ka hinga ete ku hambwandau, ka lo mwanji to mwe naha kunu okulakondau. Wondani mini hi mihi tini mi rasaini ete mi sawendau, “Nundombwa Gotri mwe naha ni nu lotu wondau.” 18 Wondani Gotri okokona ti mi hambwandani, Gotri lo mwanji ni mini ondiyakandiyawani hima le wosiro sumbu kipe leni kipe naha mi kilindau. 19-20 Wondani mini ka hinga mi hambwandau: “Gotri lo mwanji ki ele hambwa kipe ga Gotri mwanji mwe naha ga tinda ete a torosindau. O keke miyasa himako leni numbo a mekusino. Ani ele hundu ki dau himako ni hi hinga wunu ani okusindano. Ani hambwa kipe hambwanda nambwe himako leni ani ondiyakandiyano. Wondani ani ondiyakandiya hima hinga a dasini che leni ani ondiyakandiyandano.” 21 O mwe naha, hima ba fweleni mi ondiyakandiyandau, woro hinde wowani minjenga mi ondiyakandiyanda nambwe? Hima le hili ya sumbu wu hanjaꞌai ki mwanji kwambu tiki wunu mi sawendau, woro hinde wowani minjenga hili ti mi yandau? 22 Fo ete mi sawendau, “Hima apa anahopwendau sumbu tini walambe wosi hinga,” wosini minjenga walambe ya mi wosinda. Mini gambolombo gotri ni omwemendindau, woro hinde wowani minjenga ele wui lotu wo aka we ke owero mwaꞌambwe kipe leni raꞌaindau? 23 Mini hi mihi tunumbwa mi rasaini ete mi sawendau, “Ani Gotri lo mwanji kipe naha ani hambwandau.” Wosini minjenga o lo mwanji ni mi sawesiyaꞌaindani Gotri hi tini walambe mi wondau. 24 Gotri mwanji foti o sumbu mihi ni ete sawero, “Kui sumbu kekembwa hima kupu ba fwele Gotri hi tini saweholiyandau.”
Hima tape kupu kutondau sumbu mwanji mu mwe
25 E, Gotri lo mwanji ni kipe naha mi sirinandau ti nawa, hima tape kupu mihi mi kutoro sumbu o kipe naha. Woro Gotri lo mwanji ni mi sawesiyaꞌaindau ti nawa, o hima tape kupu mi kutoro sumbu mihi ti hima tape kupu mi kuto nambwe hinga mini ki ya sukwakonda. 26 Woro hima fori hima tape kupu kuto nambwe ele Gotri lo mwanji sawero sumbu kipe le ri sirinawa, ori hima hi rihi ti hima tape kupu kutoro hima hi hinga ri dano. 27 Mwe naha, mini Gotri lo mwanji ni kairo chengi ni mi torosini hima tape kupu mihi mini kutosindau. Woro Gotri lo mwanji norukweni kipe mi sirinanda nambwe. O keke hima tape kupu kuto nambwe hima le, Gotri lo mwanji norukweni wu sirinandau leto, apa o mini wu kilikonda. 28 E, hima fori hokosapi tokwembwa Juta hima kupu hi hinga rini uchasiwa Gotri lo mwanji norukweni ri sirina nambwe nawa, rini Juta hima kupu minde naha mina. Hima tape kupu kutondau sumbu ti okwe o hingambwa, hima tape kumbwa o sumbu hinga wosino ti apa ori hima ni Juta hima kupu minde hinde rini ucha kumbwa. 29 Mina. Hima ri Juta hima kupu hinga sembe we ki ri hambwasini sumbu kipe ri sirinawa, rini Juta hima kupu minde naha. Hima tape kupu kutondau sumbu ti okwe o hingambwa, sumbu mwe ti sembe we kipe ni sawendau. Hoko ki dau kaisiro himiki to mina, Gotri Himamwale to ri wosiwa hima tape kupu kutondau sumbu minde naha ya sukwakonda. Hima fori o sumbu hinga ri sirinawa rini hima lei miyaningisopo ki mina, Gotri miyaningisopo ki hi kipe ri torono.