8
Kurais kapwa sumbu rani rumbwesini Himamwale kipe tini nunu haro
O keke apa nunu Kurais Jisas ga funda nu anangauro himiyama hurahama le, nunu kotimwono mwanjiche fo hinde nunu sawe kumbwa. Hinde wowani, Kurais Jisas ri woro sumbu keke himamwale ako tini handau Gotri Himamwale ri kwambu to kapwa sumbu woni handau numbo ki a daro ti ani rani raꞌaisiwani o kapwa sumbu ga ani ai anangaunda nambwe. Sembe hukwe nuhi to Gotri lo mwanji kwambu tini rani rumbwesiwani Gotri lo mwanji oti norukweni hinde apa nunu okula kumbwa. Woro dohaꞌa sumbu Gotri lo mwanji to simiyafuro sumbu Gotri to rinjenga ratororo. Gotri ri Che naha ni ri rumbwewani sikani kapwa sumbu wosindau hima nunu hinga naha ri siraro. Wosini hima tape rihi ti Gotri ni hasini nui kapwa sumbu wasa nu kichakoro ti rinjenga nunu keke ri kicharo. O hinga ri wosiro ti, Gotri lo mwanji sawendau sumbu kipe le nunu ki sukwawa o numbo kipe kumbwa nu ichiꞌuchanda ki. Hinde wowani, nunu apa sembe hukwe ni sirinandau numbo ki nu inda nambwe. Mina. Nunu Gotri Himamwale ri sumbu tini nu sirinandau.
Hima le sembe hukwe sumbu ki ete wu sirinandau le, inaka wuhi le o sembe hukwe sumbu wuhi numbwa ete wu hambwandau. Woro hima fwele Gotri Himamwale ri sumbu ako ni wu sirinandau hima le, inaka wuhi le Gotri Himamwale ri sumbu ako tunumbwa wu hambwandau. E, hima fori o inaka rihi ki sumbu kukwe numbwa ete ri hambwawa, ori hima o hano. E, hima fori inaka rihi ki Gotri Himamwale sumbu ako tunumbwa ete ri hambwawa ori hima himamwale ga ete ri dasini sembe wahapi ki ri dano. Hinde wowani, hima fori inaka ki sumbu hukwe tumbwa ete ri hambwawa ori hima hinga ti Gotri ni omwemendindau. O sumbu hinga ri wosindau ti, Gotri lo mwanji tako ki ri da ki hinde ri okokona kumbwa mina, Gotri lo mwanji ni mendini hinde ri sirina kumbwa. Sembe hukwe tini sirinandau hima le, wunu apa Gotri okokonandau sumbu kipe tini hinde apa wu sirina kumbwa.
Woro kapwa sumbu hukwe ki ete ku da nambwe. Mina. Gotri Himamwale kunu ki dau ti nawa kunu Gotri Himamwale ri sumbu kipe ki ku dau. Woro hima fori Kurais Himamwale rini ki da nambwe nawa, rini Kurais hima kupu fori mina. 10 Kapwa sumbu to hima tape kuhi ti tinda yeni siro. Woro Kurais sembe we kuhi ki dawa, kunu hima kipe naha ku sirasiwani himamwale kuhi ti ha nambwe himamwale tinga o ete da. 11 Gotri Jisas Kurais ni matimat tiki ai rini rasairo. Woro o Gotri Himamwale kui sembe we ki kwai dawa, Jisas Kurais ni matimat tiki ai rini rasairo Gotri to kui sembe we ki kwai dau Himamwale ki hakondau hima tape kuhi ti okwe ri okulawa himamwale ga o ai dakonda.
Gotri Himamwale to nunu wosiwani Gotri che hinga nu siraro
12 O keke ai hiparakambwe le, nunu sumbu wasa ai hakondau hima hinga nu dau. Woro Gotri ni nu ai hakondau wasa ti, sembe hukwe sumbu tini nu sirinani nu hano ti mina, Jisas ni nu sirinani nui wasa Gotri ni nu hano. 13 E, sumbu hukwe ni sirinandau numbo kumbwa ete ku sirinandawa ku ha sindau. E, Gotri Himamwale kwambu ki hima tape ki au saini sukwandau kapwa sumbu ku yeni ku siwa, himamwale kuhi ga ete ku dano. 14 Ele hima hinga tinda ete Gotri Himamwale numbwa wu sirinani wu ichiꞌuchandau ti, ele hima wunu Gotri che hinga wu dau. 15 Kunu ka Himamwale ku tororo ti, kunu ni kwambu ki ri aulindawa ku ai ku akini ri tau ku rakondau himamwale hinga tini ku toro nambwe. Mina. Kunu Gotri Himamwale kipe ku toroni Gotri che hinga ku sirahiro. Wosiwani o Gotri Himamwale kwambu ki Gotri ni ka hinga nu uchandau, “Yapai! Yapai!” 16 Gotri Himamwale tombwa himamwale nuhi ni okulasiwani amwei ka hinga nu sawendau, nunu Gotri che hinga nu dau. 17 Gotri che hinga nu dau ti nawa, ichekai nui Yapai mwaꞌambwe le nu torono. Mwe naha, Gotri mwaꞌambwe le nunu keke otokunasiro ti Jisas Kurais ga funda nu toro sindau. Hinde wowani, nunu apa rini ga amwaka ti funda nu mendindau ti, rini ga hewen ko ki liti kipe naha funda nu litino.
Ichekai liti kipe naha hewen ko ki nu litino
18 Ani ete ani hambwanda, ichai nunu ki amwei naha sirakondau hewen ko ki nu litino sumbu kipe naha ti apa do gisi ki nu randau nomo tini funda ete dikisindau. 19 Ele mwaꞌambwe hinga tinda ete Gotri wosiro le mwa wuhi le rasaisini Gotri ri che leni amwei ri rasukwano gisi tini nikisindau. 20 Apa ele mwaꞌambwe hinga tinda ete kapwa naha ki wu dasini tau wuhi kipe wu randa nambwe. Woro wui okokona ki o sumbu hinga wunu ki sukwa nambwe, mina. Gotri to ri okokona ki wunu wosiwani o sumbu hinga ki ete wu dau. Wondani Gotri sumbu kipe fo nunu hano tini ete wu nikisindau: 21 Apaꞌichai Gotri ele mwaꞌambwe hinga ri wosiro le walambe indau sumbu ti kwambu ki wunu ichakisindau ti, wunu ri okulawa o sumbu wu hanjaꞌaisini nunu ri che lenga kipe naha tumbwa ya funda ete nu dakonda.
22 Nu hambwanda, ele mwaꞌambwe Gotri wosiro hinga tinda ete, himiyama to che ra kinani gwai amwaka mendindau hinga, wunu tinda ete amwaka tumbwa wu mendindau. Wondani ichaka omwesika naha ki wu ichaka ichaka ta tani apa okwe ete wu ichakandau. 23 Woro kale mwaꞌambwe tombwa mina, nunu hima le okwe, Gotri ri Himamwale ti o mwasero peresen rihi hinga nunu haro ti, nunu okwe nui sembe ki amwaka nu mendini nu ichakandani Gotri nunu ni ri che hinga ri ko ki ri esini hima tape anandi nunu ri hano gisi tini nu nikisindau. 24 Gotri ai nunu ratasiwani apa sembe mwe naha rini nu hasini ka sumbu kipe nunu chikiꞌichikitasino gisi tini nu nikisindau. Woro nu nikisindau mwaꞌambwe ni apa nu heindau ti nawa, hinde apa nu ai nikisi kumbwa. E, hima fori mwaꞌambwe foni ri heisini, bwele keke ri ai nikisindano? 25 E, nu hei nambwe mwaꞌambwe tini o to, nu toro kinani sembe mwe naha nu hasindau. Wosini inaka nuhi ti o mwaꞌambwe ni ete nu hambwandani ya nu nikisinda.
26 Woro o hingambwa Gotri Himamwale okwe nunu yakinanda nambwe hima leni ri okulandau. Nunu nu hikisandau, hinde hinga Gotri ni nu uchahambwawa Gotri o tini mwe naha okokonandau. Woro Gotri Himamwale nui sembe we ki kwai ri dau ti, sembe kumbwa mwanji nambwe nu ichakandawani nunu keke Gotri ni ri uchahambwandau. 27 Yapai Gotri hima i sembe ti funda ete ri heinahasindau. Wondani Gotri Himamwale inaka ti okwe funda ete ri hambwasindau. Hinde wowani, Gotri Himamwale kipe ti Yapai Gotri inaka tumbwa sirinani Gotri rihi naro hima le keke rini ni uchahambwandau.
28 Nu hambwanda, Gotri ri inakahambwa ki uchawani rini tambwa tani rini keke wondau hima le keke ele sumbu hinga tinda ete ri toroni ri aulindawa o wunu okulakonda. 29 Hinde wowani, Gotri hima fwele do nuwe ki sukwa nambwe gisi ki wunu hambwasini o ri Che hingambwa wu sira kinani wunu ri ondiyasiro. Wosiwa Kurais to wui rakambwe mwa laka hinga ri da ki. 30 Kale hima Gotri imbihumbwa rihi ondiyasiro hima le wunu ri uchawani wu taro. Ri uchawani wu taro hima ele ni hima kipe naha wunu ri naro. Hima kipe naha wunu ri naro hima ele ni hi hinga okundau sumbu rihi ti wunu ri haro.
Gotri hima keke wo sumbu rihi ti hinde apa nunu hanjaꞌai kumbwa
31 Gotri ele sumbu hinga nunu ri wosiro ti, hinde hinga apa nu saweno? E, Gotri nunu ga takaini ri etisini nunu ri okulandau ti nawa, namoto apa nunu omwemendino? 32 Hinde wowani, Gotri ri Che ni nunu ni ri ha kinani waisapa ri wosi nambwe. Nunu ni ri okula kinani rini rumbwewani ri sikaro. O hinga keke mwaꞌambwe ba fwele okwe Jisas ni nunu ri haro hingambwa o nunu ri hakonda.
33 Kale hima Gotri rihi naha ri nasiro ti, namoto apa mwanji wunu bwani kapwa wunu nano? Minambwe naha. Hinde wowani, Gotri rinjenga hima kipe naha wunu ri naro. 34 Namoto apa ele hima kipe naha ni kapwa sumbu wasa wu toro ki wunu saweno? Minambwe naha. Kurais Jisas, ri hasini ri ai ri saisini Gotri tapa mama tokwe ri dau rito nunu okula kinani Gotri ni ri uchahambwandau.
35 Namo naha to apa Gotri hima keke wo sumbu naha ki nu dau ti ai nunu raꞌaino? E, nomo le nunu ki tawa, amwaka nu mendiwa, hima le walambe sumbu nunu wosiwa, iche le nu hawa, nikaꞌari nu heifuwa, kapwa mwaꞌambwe le tani nunu yeni walambe naha ki nunu iwa, e, nunu yeni si kinani hima le nunu enginawa, kale sumbu to apa Kurais hima keke wo sumbu kipe rihi ki nu dau ti, ai nunu matinani raꞌainoꞌo? Minambwe naha. 36 O mwe naha, Gotri chengi ki ka sawero hinga ele sumbu hinga nunu ki sukwandau:
“Nunu mi himache hinga nu dawani gisi gisi kapwa hima le ete nunu yeni sindau. Wunu nunu ni yeni sikondau fe che hinga wu hambwandau.”
37 Woro ele nunu rakaindau sumbu ni funda ete nu dikikondau. Hinde wowani, nunu keke woni ri Che ni rumbwero hima ori gisi gisi o nunu okulandakonda. 38 Mwe naha sembe ani hasindau, mwaꞌambwe foti Gotri nunu keke ri wondau ti, hinde apa ai nunu leningini raꞌai kumbwa. Handau sumbu toꞌo, himamwale tinga dau sumbu toꞌo, ensel hima toꞌo, do nuwe ki dau mekupu hima letoꞌo, apa dele dau mwaꞌambwe letoꞌo, ichai sukwano mwaꞌambwe letoꞌo, ele kwambu chele mwaꞌambwe letoꞌo, 39 o kau kipe mwaꞌambwe toꞌo, o kai kipe mwaꞌambwe toꞌo, ele biya ki dau mwaꞌambwe ba fweletoꞌo, woro dele mwaꞌambwe hinga tinda ete Gotri hima keke wo sumbu rihi ki nu dau ti, hinde apa nunu leningini raꞌai kumbwa. Hinde wowani, do hima keke wo sumbu nu tororo ti nui Apukolaka Kurais Jisas hi ki nu tororo.