11
Gotri Isurel hima kupu fopi keke ri woro
Woro ete a sawenda: Gotri ri hima kupu leni ri diyahani gumwa wunu ri siroꞌo? Minambwe naha! Ani okwe Isurel hima kupu fori. Ani Epuraham ri anitafenita hima kupu fori, Benesamin hima kupu ki a siraro. Gotri ri hima kupu dele, imbihumbwa ki ete wunu ri hambwasindau leni ri diyahani gumwa wunu ri si nambwe. Ka Ilaicha mwanji Gotri chengi ki dau tini ku hambwanda nambweꞌe? Ilaicha Isurel hima kupu leni Gotri ni wunu ri kotimwoni ka hinga ri sawero. “Apukolaka, mi mwanji bwarakarandaro hima le wu yeni wu siro. Wondani anguꞌomwe mini handau humokuto tei ni wu yehuwaro. Wosiwani ani bati a dawani ani ni wu ai yeni wu si kinani ele wu ani wakitekinda.” Woro Gotri bwele mwanji wasa hinga tini rini sawero? Ka hinga rini sawero: “Gambolombo gotri Bal ni lotu wonda nambwe 7,000 hima ahi fwele a ratasiro le ele da.”
Woro o hingambwa apa do gisi Gotri ri hima keke wo sumbu ki ri ondiyasini ai wunu rataro hima kupu fwele ele da. Wunu keke ri woni ri hambwafuni wunu ri rataro, wu randau tau keke ri hambwani wunu ri rata nambwe. E, wu randau tau tini ri heisini wunu ri ratapo, hima keke wo sumbu rihi oti mwe naha mina, tikisapu hinga.
Woro hinde hinga apa nu saweno? Kale Isurel hima kupu le, wu toro ki tau kwambu naha wu randaro mwaꞌambwe wu toro nambwe. Gotri rihi naro hima fisiche tombwa wu tororo. Woro, ele hima mama le inaka wuhi le funda ete emendiki naha iro, Gotri chengi ete sawero hinga,
“Gotri inaka wuhi le toroꞌinjisiwani ambwatinambwati leto wondaro hinga wu wondaro. Ri sawewani wasamba wuhi le okitisini miya wuhi le sasiwani norukweni wu mendindani mwaꞌambwe le norukweni wu heinda nambwe. O sumbu hinga wunu wosisiwani ete ta tani apa.”
Defit okwe o mwanji numbwa ete ri ai sawero,
“Ahirahi laka wuhi le, kwele kupu yendau hinga, tukwa hinga, e, omwe raindau wa hinga sa sukwa. Wosiwa o amwaka wasa sa wunu ha.
10 Miya wuhi le sa wunu hundusiwa norukweni hinde apa wu maꞌaikaꞌai kumbwa.
Wondawa wui mwanji le nomo keke sa yepwekesiwa o hingambwa sa ete wu da.”
Gotri hima kupu ba fweleni rataro
11 O hinga keke ani ai a silinda: Ka wu hichakoro ti, funda ete walambe wunu iroꞌo? Minambwe naha! Hinde wowani, numbo kipe wu hanjaꞌairo ti keke Gotri hima keke ba fweleni ri rataro. Gotri ri okokona ti, ele hima kupu ba fweleni ri ratani sumbu kipe ti wunu ri wosiwa, ele Isurel hima kupu o tini wu heini sembe amwaka wunu a ki. 12 Numbo kipe ti wu hanjaꞌairo ti keke, Gotri ele nuwe mapwa ki dau himiyama hurahama leni funda ete wunu okulandau. Gotri sumbu kipe ti wu hanjaꞌairo ti keke, Gotri ele hima kupu ba fweleni sumbu kipe naha ti wunu ri wosindau. Woro ele Isurel hima kupu hinga tinda ete Gotri tambwa tawa, o keke Gotri ri hima keke wo sumbu tinga ri kwambu tinga omwesika ri rawakawa ele hima kupu hinga tinda ete kipe tumbwa wu dano.
13 Woro apa do mwanji kunu hima kupu ba fweleni kunu a sawekondau. Gotri ani rumbwewani a taro ti, kunu hima ba fweleni ani okula ki a taro. O keke ani eripenda, do tau hinga a randau tini. 14 Woro ai okokona ti, tau ahi a randawa ai hima kupu le Gotri ga ku dau sumbu kipe tini wu heini sembe amwaka sa wunu a. Ete wowa wui nindo ki dau hima fwele numbo kipe tokwe ai wunu a rata ki. 15 Mwe naha, Gotri Isurel hima kupu leni gumwa wunu ri siro ti keke ele nuwe mapwa ki dau hima leni o wa ki ri ai ratani rihi ri nasiwani rini ga sembe funda naha wu waꞌaisini ya wu da. O hinga nawa Gotri Isurel hima kupu leni ri ai wunu ri ratawa, o gisi ki bwele sumbu foto sukwano, matimat ki wu ai saino sumbu tombwa ya sukwakonda. 16 Metengei naha nakuhopo tipache ki wu bangero bereti oti Gotri ni wu hawa o Gotri hi. Woro o keke nakuhopo laka ti okwe tinda Gotri rihi ba. E, me nanji le tinda Gotri rihi nawa, me tali ti okwe tinda Gotri rihi ba.
17 Gotri olif me tali fweleni tupwekesini fuku ki dau olif me ba ni gweni ratasini olif me tali ele ki ai okichinasiwani apenambusini dau hinga ku da. Wosiwani uku kipe ti o me nanji to ele olif me tali ga kunu ga kunu handau. 18 O keke apa dele olif me talitapa ni saweholiya kei. E, mi saweholiya kinawa hambwafwaꞌaisitoni. Hinde wowani, mindo o me nanji ni uku ti mi handa nambwe. Mina. Me nanji o to mini aulini uku ti mini handau.
19 Woro ani hambwawani apa ka hinga mi saweno: “Gotri ele olif me tali ni tupwekeni rumbweꞌisiro ti, ani gwe gwe ratani wui wa ki ani okichinasi ki.” 20 O kipe, woro wunu sembe mwe naha wu ha nambwe ti keke wunu tupwekeni rumbwero. Mini sembe mi haro ti keke kipe mi dau. O keke hambwafwaꞌai, mini apa wunu saweholiya kei, mina. Ma akinda. 21 Hinde wowani, imbihumbwa Gotri ele olif me tali minde le ri hanjaꞌairo ti nawa apa mini okwe ri hanjaꞌai kinawa mini ri hanjaꞌaino. 22 Gotri hima keke wo sumbu rihi ga mwanji kwambu ki sawendau sumbu rihi ga norukweni ma ku hei. Hichakoro hima leni mwanji kwambu ki wunu sawendau. Woro mini, Gotri mini keke o wonda, e, ri hima keke wo sumbu ki mi dawa. Woro mi da nambwe nawa, apa mini okwe me hinga o mini seni rumbweꞌikonda. 23 Woro ele Isurel hima kupu seni rumbweꞌiro olif me tali hinga wu dau ti, sembe ti mwe naha wu ai hawa, Gotri o me ba laka ki ai wunu okichinasiwa alekusini wu dano. Mwe naha, Gotri o me ba ki ai wunu okichinasino kwambu ri torosindau. 24 Mi hambwanda, imbihumbwa fuku pe olif me bwaro tali hinga mi dawani Gotri mini sesini ratani olif me waꞌai ki ai mini okichinasiro ti, o olif me waꞌai ti mi me minde mina. O keke mwe naha, ele olif me tali minde ri ai ratani o wunu seni rumbwero tali kumbwa ai wunu okichinasiwa amwei wu toronambusino.
Gotri ele hima keke ri wondau
25 Ai hiparakambwe le, ai okokona ti do mwanji yanisini daro ti, ku mendini ku hambwa ki. Foki hi kuhi ku rasaini ete ku sawe ki, “Ani hambwa chele.” O keke do mwanji yanisini daro ti kunu a sawendau. Woro mwanji mu mwe ti ka: Isurel hima kupu fwele inaka wuhi emendiki naha iro sumbu tombwa wunu ki ete dawa i ini Gotri ondiyasiro ele hima kupu ba fwele hinga tinda wu tani sembe wu hani wu chikino gisi o kumbwa ya wu ambwekonda. 26 Wosiwambwa Gotri ele Isurel hima kupu hinga tinda ete wunu ri ai ri ratano. Gotri chengi ete sawero,
“Ai wunu ratano hima ri Saiyon ko ki ri tani Gotri ni sawesiyaꞌaindau Jekop hima kupu leni kapwa sumbu wuhi le ri rani ri rumbweno.
27 Wosini wunu ga do mwanji ni nu injino: Wui kapwa sumbu le tinda a rani a rumbweno.”
28 Isurel hima kupu le Gotri mwanji kipe ni gumwa wu siro keke wunu Gotri ni wu omwemendindau. Wondawani o sumbu wuhi to kunu okulandau. Woro Gotri imbihumbwa ki ete rihi hinga wunu ri nasiro ti keke sembe rihi ti wunu keke ete ri wondau. Rini wui atei lenga wu injiro mwanji keke o sumbu hinga tini ri wosindau. 29 E, Gotri hima fori keke ri woni rini uchasini kwambu rihi rini hasiro ti, dani ini inaka rihi ti hinde apa ri ai jameko kumbwa.
30 Kunu, hima kupu ba fwele, imbihumbwa kundo Gotri mwanji ti ku sawesiyaꞌaisini ku daro ti, Isurel hima kupu le apa Gotri ni wu sawesiyaꞌaisini wu dau keke Gotri ri hima keke wo sumbu kipe ti ku torohiro. 31 Woro o hingambwa, o ri hima keke wo sumbu ku tororo keke, apa Gotri mwanji ni wu sawesiyaꞌaisini wu dau ti, wunu okwe hima keke wo sumbu rihi oti o wu torokonda. 32 Hinde wowani, Gotri rambwasiwani ele hima hinga tinda ete ri mwanji ni wu sawesiyaꞌairo ti, wunu keke ri ai woni rata ki.
Gotri hi tini ma nu rasai
33 Aiyo! Gotri inaka tinga ri hambwa tinga omwesika naha, soluwara fwa laka hinga! Nunu hima minde le ri inakahambwa ti amwei hinde apa nu hei kumbwa. Nunu ele ri indau numbo wange hingambwa apa hinde rini nu sirina kumbwa.
34 Hinde wowani, Gotri chengi ete sawero:
“Namoto apukolaka ri inaka ti hambwandau? Namoto ele sumbu hinga rini sawekawesiro?
35 Namoto mwaꞌambwe rini hasiro, woro apa ele mwaꞌambwe wasa ri ai hano?”
36 Mina. Rindo mwaꞌambwe mu naha. Wosini rini ele mwaꞌambwe yapai chele hinga ri dau. Wosini ele mwaꞌambwe hinga tinda rihi tumbwa. O keke gisi gisi nunu hi rihi tumbwa ma nu rasainda. Mwe naha.