2
Yesu Isa Mamando Dokona Kumuo Paleyamo Pii Doko
Yangonemoo namba Anatunya waili pii angi polo langyalana epeyo yuu gii dokopa namba pii londe singinya renge dokomepe langyalana epa nayo. Dopa piyunupape namba Yesu Koraisa isa mamandona kumuyamo dokona angingyuo lalana bange peparae mata maiyuo kaeyo nakama keta epeyo. Dopa pyuo kanda soo epeyono dokopa poraiyapa nao pakapala walu walu lao elya piya. Elya piyamopape nambame waili pii leyono dokona wambunya singinya renge pii kendepuli dokome wasapala laa nayo. Dopa piyunu dokopa Anatunya Imambu porainya renge dokome minyuo namba angi leyono doko ando paneya. Nakamana Anatu kapa ingingi lao suu pingi doko anjarae nyiyamisi? Wambunya singinya renge dokona soo nyii nao Anatunya porainya renge dokona soo nyiyami.
Anatunya Pii Kulisa Lao Kana Malu Piya
Nambame Anatunya pii rolae kulisa Kurisene porai dupwa lamaipunu pilyamo. Dopa pyuo lamaipunu doko isa wambunya singinya rengeme lamai nalyo. Dee akali kamongo koo rapu pyuo karaminyi dupwana singinya renge isa pelyamo doko nakama lamai nalyoko. Anatunya pii kulisa yalu pisi doko isa wambu wambo see nayami dokonasa polo lao karo. Isa yuu dake wasapa nao dokopa Anatunya pii kulisa letamano doko namwana yanga paupau lakara lao pyuo rombo palyiya. Akali kamongo koo dupwa yuu dake rapu pyuo karelyaminyi dupwana mendeme singinya renge serami ingya naya. Nakama Anatunya pii kulisa siyamili doko Kamongona yulu yanga paupau lenge ingilyamo doko isa mamandona pyao palya nayamili. Anatunya pii poo pyasi dokome dopa letamo.
Akalimi see naope kanda naope
dee mende pira lao suu pyaa nao pingi angi dokona
Anatumi wambu baa mona retenge dupwana lao
rapa rapa pyakamyuo kareya.
10 Dopa pyuo dokopa Anatumi banya Imambu dokome banya pii kulisa yalu pisi doko namwa lasaka piya. Imambu dokome baa range peparae yalu pisi singi dupwape soo Anatunya suu pyao pingi dupwape soo kando eŋa nembenge. 11 Akalinya imambu dokome baa rangena lao singi. Doko suu pyao Anatunya Imambu dokome Anatu rangeko singi. 12 Namwa isa yuu dakena imambu koo doko kando nyii nayama. Nyii napala dokopa keyange renge Anatu namwa jiya dokona lao namwa serami lao Anatumi Imambu pena leya doko kando nyiyama.
13 Namwame Anatunya pii angi doko wambu Anatunya Imambu kando nyiyami dupwana lao apa pyuo mana lamaingipi? Pii rakange endangipi mana langiyami dokome lamai nao pii Anatunya Imambu mana langiya dokome lamailyamano. 14 Akali Anatunya Imambu monarena nyii nange doko Anatu keta Imambu keyange epelyamo dupwa baa nyii nalyamo. Baa angi soo nyii nalu nao napyamopa keyange dokona lao kwao pelyamo lao suu pilyamo. Dokona lao imambu ingyapala karamo dokome imambunya soo nyerasa pira. 15 Akali Imambu nyepala karamo doko koo panda rolae lao soo pakana palyaramopa mee akali mendeme baa keta koo larami ingya nalyamo. 16 Anatunya pii poo pyasi dopa letamo.
Apimi Kamongona suu pingi dokona silyase?
Dee api mendeme baa doko keyangeŋe pinya lao lamaira ingilyase?
Namwa Imambunyako karamano dupwa Koraisana suu pingi dokona palyuo suu pilyamano.