5
Anatupa Rolae Kararama Ingiya
Anatu kapa ingingi lao suu piyamano dokona baame namwa rolaeŋe lao kando nyiyamo dokopa namwana Kamongo Yesu Koraisa keta namwa Anatupa yalya kando petamano. Anatumi ipyapala mona keyange palyuo namwa baa kapa ingingi lao suu piyama dokona sukusa karamano. Namwa rengya Anatunya yanga paupau lenge dokona kararama lao suu pilyamano dokona lao rae andake mailyamano. Dokona suu pyao randa andake eparamo dokopa mee rae andake mairama. Randa dokome namwa porainyi pyambwaramo dokopa kaeya narama ingilyamo. Kaeya narama ramo dokome Anatu namwa mona nyera. Baa namwa mona nyeramo dokona piso mende pira lao suu pingi doko ando epara. Anatumi banya Imambu Poo Pyasi jiyamo doko keta banya mona retenge renge doko namwana monarena kulimbuo retakaya. Dokona lao Yesu epapala keyange pira lao suu pyaramano kata doko mona kendanyi pyambuo pii nara.
Namwa saka nao peteyamanopa Koraisa wambu koo dupwana lao Anatumi yuu gii angi rombo palyuo reteyamo dokona kumakaya. Mendeme akali rolae pingi dokona lao kumakamira ramo dokopa randa napala kumuo maira. Dopa piramopape akali mendeme akali keyangena lao kumara rapisi. Namwa koo paleta peteyamanopape Koraisa namwana lao kumakayamo dokona Anatumi namwa angingyuo mona reto karo lao doko lasaka piya lao silyamano. Baa ranjama kulimbuo kumuyamo dokome namwa Anatupa rolae inginyi pyambuya. Dokonako ingyuo Yesu baame kamame nyisaramo dokome Anatunya imbu singi doko kwuanyi nembakara. 10 Namwa Anatunya nyisu petenge ingyuo kareyama. Dopa piyamanopape banya Ikinyingi isa mamandona kumuyamo dokome Anatu baame namwa banya puu minyingi inginyi pyambuya. Epapu Anatunya puu minyingi ingyuo karamano dokona Yesu lete karamo dokome namwa dee kamame ingyuo nyisara. 11 Doko iki daa. Namwana Kamongo Yesu Koraisame Anatupa namwa nyuo puu minyinyi pyambuya dokona Yesu keta Anatu kando raeme kumuo lakandelyamano.
Atame Koraisapana Pii Doko
12 Koo renge doko akali mendaki keta isa yuu dakena epeya. Banya koo piyamo dokome kumungi renge minyuo epeya. Wambu peparae koo pingi dokona kumungi renge doko nakama peparae keta minyuo epo raeya. 13 Lowa epapa nayamo dokopa koo doko isa yuu dakena wambo ingyuo siya. Dopa piyamopape wambu dupwa lowa doko see napala kamenge kareyami dokona Anatu nakamana koo dupwa mee kame sakamiya. 14 Atame kareyamo dokona piso epo Mosese kareyamo yuu gii dusipana kumungi renge doko wambu peparae keta paleya. Wambu dusipame Atame Anatunya pii kamba leyamo dopako pyuo laa nayami. Laa nayaminyipape kumungi renge nakama keta paleyako. Atame baa akali mende enakana eparaŋa lao dokona makande minyuo kareya.
15 Dopa piyamopape lama dolapo mendare dopalekonde daa. Anatunya mee ipyapala jiyamo doko Atamena koo nyiyamo dopale daa. Kinyi doko akali mendakimi koo nyiya dokome wambu malu kumuyami. Dopa pyuo piyamopape Anatunya mona keyange palyuo ipyuo karapala Yesu Koraisa yulu andake piyamo dokona pyuo nyingi renge doko wambu malu keta palena letamo. 16 Anatumi ipyapala renge keyange jiyamo dokopa dee akali mendaki yulu koo piyamopa kumungi renge epeyamo dokope ama wakale ingilyamo. Akali mendaki keta koo epeyamo dokona enakana Anatumi wambu peparae koo paleta karena leya. Dopa leyamopape koo raeyo sepeyamopa Anatumi mona keyange palyuo ipyapala emba koo paleta kara nare lao mee jilyu leya. 17 Doko kinyi akali mendakinya koo dokome kumungi renge epo paleya. Dopa piyamopape akali mendaki Yesu Koraisame piyamo dokona lao kamame andake ingyuo namwa nyisilyamo. Wambu peparae Anatunya mona keyange palyuo ipingi doko iki daa, kamame wakasa ipingipi dee banya rolaena rengepe mee jiyamo dolapo nyerami dupwa Koraisa keta namwa poraiyuo ingyuo kararama.
18 Dokona lao koo mendaki dokome akali peparae nyuo koo keta palyiya. Dee dopako pyuo keyange mendaki dokome akali peparae kiiramo nyepala lete renge nakama maingi. 19 Akali mendakimi kamba leyamo dokona koo epo akali peparae keta paleya. Dopako pyuo akali mendakimi rolae rape rape lao piyamo dokome akali malu Anatu keta nyuo rolanyi pyambwara ingilyamo.
20 Enakana Lowa opetae epeyamo dokopa koona renge yulu doko andeya. Koo renge dopa pyuo ando peyamopape Anatunya mona keyange palyuo ipingi renge doko kamame andakyapala koo doko anamasi minyiya. 21 Dokona ingyuo koo dokona kumungi renge doko palipala wambu dupwa isili laro kareya. Dopako pyuo Anatunya mona keyange palyuo ipingi renge dokome rolaena renge palipala wambu dupwa nyuo kalyaro karamo. Dokome Kamongo Yesu Koraisa keta letena renge dokona nyuo kararamo kararama.