1 KOLITIYANI
Poloꞌa Efasasi taonifiꞌmo maiꞌnenoꞌaeꞌmo mani hogote avoꞌmo kaeteno Kolitiyani taonifiꞌmo maiꞌnaya siosi vayaꞌmo alino apamiꞌniye. Poloꞌa hogoteno Kolitiyani taonifiꞌmo uno eitiniꞌa kaimo maiꞌnenoꞌaeꞌmo alagepa faigoko gemo aeno hakalo huno hapa paiꞌnigeꞌapaeꞌmo apakesa afiꞌa fatago huꞌnageno Kolitiyani siosimo afole aiꞌniye.
Ani siosi vayaꞌmogi mago hosu kavaꞌmo huꞌnagenoꞌaeꞌmo alino api aino apatesiyafeꞌmo mani avoꞌmo kaeꞌniye. Poloꞌa aliꞌa fako huꞌnaya kavafeꞌmo huge aꞌmo alige veleꞌmo maige huꞌa maiꞌnaya kavafeꞌmo huge siosi mono kavafeꞌmo huge Goti Aunemeꞌamoꞌmo alino neꞌapamiya yafeꞌmo huge hapau apayamopafiꞌmo hapauꞌniya kavafeꞌmo huge faliꞌnayatetiꞌmo he tisaya kavafeꞌmo huge huno mani avoꞌmo kaeꞌniye.
1
1-2 Gotiꞌa agaiꞌamo hauꞌnigenoꞌaeꞌmo Yesu Kalaisi apa vekaꞌamo maisuvafeꞌmo keya aeno ge huꞌnigeꞌnaeꞌmo nagaemo Poloꞌnaꞌe konagatimoꞌmo Sosatenisiꞌeꞌmo Kolitiyani siosi vayaꞌmogitapaeꞌmo ge lapamamaeꞌnoꞌae. Gotiꞌa Kalaisi Yesupiꞌmo aeno kalo paeno lapateteno lapavaleno alino lapaote lapateꞌniya vayaꞌamo maisayafeꞌmo keya aeno ge huꞌniye. Laꞌagaemo lapakaeꞌe muki haopalega maiꞌnaya vayaꞌmogiꞌeꞌmo Yesu Kalaisiꞌa Ala kava netimo Ala kava neꞌapimo agiꞌalefeꞌmo ge nehaya vayaꞌefeꞌmo mani avoꞌmo nekaoꞌae. Gotiꞌa Afotimoꞌe Ala kava netimo Yesu Kalaisiꞌeꞌmo fiku lapa maeꞌana lapamiꞌanageno lapaipamoꞌmo falu hino.
Poloꞌa Gotifeꞌmo hao ke heꞌniya gemae
Gotiꞌa Kalaisi Yesutetiꞌmo fiku lapa maeno lapamiꞌniya kavatefeꞌmo muki afinaꞌmo Gotiꞌnimofeꞌmo hao ke nehove. Ani kavatefeꞌmo Gotiꞌa Kalaisipiꞌmo maiꞌnagenoꞌaeꞌmo muki kavatefeꞌmo lusi kava huno lapa maeno lapamiꞌnigetapaeꞌmo alagepa hutapa aeta hakalo hutapa hapa paige muki yaꞌmo alagepa hutapa agege hutapa maiꞌnae. Lagaemo Kalaisife ava gemo aeta hakalo huta lapa paiꞌnonagenoꞌaeꞌmo ani gemoꞌmo lapaipafiꞌmo lamino lokiya vaino haneꞌniyaꞌmofeꞌmae. Ani kava hutapa maiꞌnetapaeꞌmo lapaunelapameꞌmo yafeꞌmo kafu osutapa Ala kava netimo Yesu Kalaisiꞌa afole aisiyafeꞌmo agava maiꞌnae. Agaemo he titapa maisayafeꞌmo lokiya vaino lapateme lapateme neꞌunoꞌaeꞌmo Ala kava netimo Yesu Kalaisiꞌa agaiꞌa afinaꞌamo afaꞌa vaiꞌmo olapamigiye. Gotiꞌa mafaꞌneꞌamo Ala kava netimo Yesu Kalaisiꞌeꞌmo magokepi lokaeta afalu afalugana hutapa maisayafeꞌmo keya aeno ge huꞌniye. Agaemo halate ataginovano gemo osugifa huguve, huno nehiya gemo alagikeꞌmo nehiye.
Alu apaipa alu apaipamo kaliꞌnaya kavafeꞌmo apava gemo huꞌniya gemae
10 Konagaꞌnimogitapae, huꞌna, Ala kava netimo Yesu Kalaisi agiꞌaletiꞌmo aukaya huꞌna ge huꞌnaeꞌmo, Alita fako hutapa alu vaya alu vayaꞌmo oꞌmaitapa magoke vayaꞌmo maiꞌnetapa magoke agufa geꞌageꞌmo hutapa maiyo. Alagepa hutapa magokepi lokaeta maitetapa magoke lapaipa lapakesamo alita maiyo. 11 Konagaꞌnimogitapae, huꞌna, Kilovi vayaꞌamogimo lapakaitapi lapakaitapi ge neꞌvaiye, huꞌa lapava gemo huꞌa naha paiꞌnae. 12 Ani kavafeꞌmo, lapakaemo alu ge alu gemo nehae. Mago vayaꞌamogimo, Poloꞌmo akame nehune, huꞌa huge mago vayaꞌamogimo Apolosiꞌmo akame nehune, huꞌa huge mago vayaꞌamogimo Pitaꞌmo akame nehune, huꞌa huge mago vayaꞌamogimo Kalaisiꞌmo akame nehune, huꞌa huge nehae. 13 Kalaisiꞌa folagapatiꞌmo heno apalo atino aluga aluga huno maiꞌnifiye. Poloꞌnamo lapa maesuvafeꞌmo malipu yosaleꞌmo nili aiteꞌa aliꞌa he tiꞌa nateꞌnafiye. Lapakaemo nagiꞌnilefeꞌmo aniꞌmo faleꞌnafiye. 14 Nagaemo loleko vekalaꞌmo Kilipasiꞌe Gaiyasiꞌeꞌmo aniꞌmo faleꞌna anateꞌnovaꞌmofeꞌmo Gotifeꞌmo hao ke nehove. 15 Ani kavaꞌmo huꞌnovaꞌmofeꞌmo mago vayaꞌmogi, Polo agiꞌalefeꞌmo aniꞌmo faleno lateꞌniye, huꞌa afaꞌa osugae. 16 He, Setefanasi afamo anagaꞌamo aniꞌmo faleꞌna apateꞌnove. Magoꞌe vayaꞌmo aniꞌmo faleꞌna apateꞌnisufi ago nage kaniꞌniye. 17 Kalaisiꞌa uꞌna aniꞌmo faleꞌna apatesuvafeꞌmo alino nategeꞌna oꞌuꞌnofa alagepa faigoko geꞌamo aeꞌna hakalo huꞌna hapa paisuvafekeꞌmo alino nategeꞌna uꞌneꞌna nehuve. Nagaemo alagepa huꞌa gemo afiꞌneꞌa alagepa gemo nehaya agufa vayaꞌai geꞌapiletiꞌmo aeꞌna hakalo huꞌna hapa paisuvafeꞌmo alino nategeꞌna oꞌuꞌnove. Fiku yanageꞌna Kalaisiꞌa malipu yosaleꞌmo faliꞌniya kavafeꞌmo ava gemo aeꞌna ati kaesugeno aliꞌyaꞌmo oꞌaligiye.
Kalaisiꞌa Goti ayamufaꞌamo maiꞌniya gemae
18 Ani kavatefeꞌmo, Alino apagoꞌya lagauno apatalesiya kateꞌmo neꞌvaya vayaꞌmogimo Kalaisiꞌa malipu yosaleꞌmo faliꞌniya kavaꞌmo ava geeꞌmo, negi nagi ge, huꞌa nehae. Nehayaꞌmonanafa Gotiꞌa lagufamo alino katino latesiya kateꞌmo neꞌuna vayaꞌmogitamo, mani gemo Goti ayamufaꞌamo haneꞌniye, huta lagesamo neꞌafune. 19 Ani kavatefeꞌmo Goti mukufiꞌmo avo kae maleꞌniya gemoꞌa hunoꞌaeꞌmo,
Nagaemo afiteꞌa ageꞌnaya vayaꞌmogi afiteꞌa ageꞌnaya geꞌapimo aliꞌna hano huꞌna atalegauve. Ageꞌnaya vayaꞌmogi afiꞌnaya apakesamo aliꞌna atalegauve,
huno hu maleꞌniye. 20 Hu maleꞌniyaꞌmofeꞌmo afiteꞌa ageꞌnaya vayaꞌmo hemenimo haiyatega maiꞌnae. Avo kae maleꞌnaya gemo afiteꞌa ageꞌnaya vayaꞌmo hemenimo haiyatega maiꞌnae. Vayaꞌai geꞌapileꞌmo ge huꞌa aeꞌa ati nekaya vayaꞌmo hemenimo haiyatega maiꞌnae. Gotiꞌa ma mopafi vayaꞌmogi afiteꞌa ageꞌnaya kavaꞌmo alino lave linoꞌaeꞌmo negi nagi kavaꞌmo haneꞌniye, huno ago alino lave liꞌniye. 21 Gotiꞌa afiꞌniya geꞌaletiꞌmo ani kavafeꞌmo, afiteꞌa ageꞌnaya kavatetiꞌmo nageꞌa aeto osugae, huno huteno kaꞌmo alino akani maleꞌniye. Agaemo negi nagi gemo haneꞌniye, huꞌa apakesamo neꞌafiya faigoko geꞌamo aeta hakalo huta hapa nepauna geꞌaletiꞌmo Kalaisifeꞌmo apakesa afiꞌa fatago nehaya vayaꞌai apakufamo alino katino neꞌapate. 22 Yu nofi vayaꞌmogimo, noꞌagona agufa alagena aune kavaꞌmo alita lave liyo, huꞌa nehageꞌapaeꞌmo Galiki nofi vayaꞌmogimo ageteꞌa afisaya kafekeꞌmo kahauya nehae.
23 Nehayaꞌmonanafa lagaemo Kalaisiꞌa malipu yosaleꞌmo nili aiteꞌa aliꞌa he tiꞌa ateꞌnaya kavafekeꞌmo ava gemo aeta hakalo huta hapa nepaunageꞌapaeꞌmo Yu vayaꞌmogimo ani gemo afiteꞌapaeꞌmo hosu apaipamo kaliteꞌa apaiyamo faiꞌa lo aeteꞌa heleve huꞌnageꞌapaeꞌmo Yu nofi vayapatiꞌmo oꞌmaiꞌnaya vayaꞌmogimo ani gemo afiteꞌapaeꞌmo, negi nagi gemo huꞌnae, huꞌa nehae. 24 Nehayaꞌmonanafa Gotiꞌa keya aeno ge huꞌniya vayapiꞌmo Yu nofi vayanagi Yu nofi vayapatiꞌmo oꞌmaiꞌnaya vayaꞌmogi, Kalaisiꞌa Goti ayamufaꞌaꞌe ageteno afiꞌniya kavaꞌaꞌeꞌmo maiꞌniye, huꞌa ageꞌa aeto nehae. 25 Na kava higenoꞌaene. Mago vayaꞌmogimo Gotiꞌa ageteno afiꞌniya geꞌaeꞌmo negi nagi gemo haneꞌniye, huꞌa apakesamo neꞌafiyaꞌmonanafa Gotiꞌa mani negi nagi geꞌaletiꞌmo vayaꞌmogi afiteꞌa ageꞌnaya geꞌapimo ago aeno agaseꞌniye. Ani kavaꞌmo huꞌa mago vayaꞌmogi Gotiꞌa nehiya kavafeꞌmo, lokiya noꞌvaiya kavaꞌmo nehiye, huꞌa apakesa neꞌafiyaꞌmonanafa Gotiꞌa lokiya noꞌvaiya kavaꞌaletiꞌmo vayaꞌmogi nehaya lokiya kavaꞌapimo ago aeno agaseno nehiye.
26 Konagaꞌnimogitapae, huꞌna, Gotiꞌa lapakaefeꞌmo keya aeno ge huꞌniya afinaꞌmo haiya agufa vayaꞌmo maiꞌnonagenoꞌaepi, hutapa lapakesa afiyo. Lapakae folagapiꞌmo asole vayaꞌmogimo ma mopafi vayaꞌai apaulagaleꞌmo afiteꞌa ageꞌnaya vayaꞌmo oꞌmaige apayamufa vayaꞌmo oꞌmaige ala apaki vayaꞌmo oꞌmaige huꞌa maiꞌnae. 27 Gotiꞌa afiteꞌa ageꞌnaya vayaꞌmo apavagage hisiya yaꞌmo alino apamisiyafeꞌmo ma mopafi vayapatiꞌmo oꞌafiꞌnaya vayaꞌmo lekana paino apateꞌniye. Gotiꞌa apayamufa neꞌvalaya vayaꞌmo apavagage hisiya yaꞌmo alino apamisiyafeꞌmo apayamufa noꞌvalaya vayaꞌmo lekana paino apateꞌniye. 28 Apaki ohaneꞌniya vayaꞌmo lekana paino apatege ma mopafi vayaꞌmogimo, apakaemo ina agufa vayaꞌmo maiꞌnae, huꞌa nehaya vayaꞌmo lekana paino apatege huno lekana paino apateꞌniye. Ala apaki vayaꞌmo alino afepi apatesiyafeꞌmo oꞌmaiꞌnegekana huꞌa neꞌmaiya vayaꞌmo lekana paino apateꞌniye. 29 Muki vayaꞌmogimo apakaiꞌapiekeꞌmo apamogaga oꞌaisayafeꞌmo nehiye. 30 Gotiꞌa Kalaisi Yesupiꞌmo faleno lapateꞌnigetapa maiꞌnae. Gotiꞌa Kalaisiꞌmo ageteta afisuna agufa kavaꞌmo alino hamaleno ateꞌnigeta lagaemo Goti aulagaleꞌmo fatago vayaꞌmo maisunafeꞌmo Kalaisitetiꞌmo fatago kavaꞌamo aliꞌnone. Gotiꞌa lagaetefeꞌmo Kalaisitetiꞌmo fatago kavaꞌmo huꞌniyanageno alino alagepa huno nelateyanageno hosu kavatimo alagi alino atalegaiye. 31 Ani kava nehiyaꞌmofeꞌmo avo kae maleꞌniya gemoꞌa hunoꞌaeꞌmo, muki vayaꞌmogimo hapao ke heteꞌa apamogaga neꞌaiya vayaꞌmogi apakaiꞌapieꞌmo hapao ke oseꞌa Ala kava nefekeꞌmo hao ke neheꞌa apamogaga aiyo, huno huꞌniye.