3
Nunumu hutapa lateyo, huno hapa paiꞌniya gemae
Konagatimogitapae, huta, atupa gemo hutaeꞌmo, Ala kava neꞌmo geꞌamo aino atagu faesigeꞌa alagepa huꞌa afiteꞌa magoꞌe huꞌa ani geleꞌmo aliꞌa asaga hisayafeꞌmo nunumuꞌmo hutapa lateyo. Lapakaetegamo huꞌniya kava huno muki haopalegamo maiꞌnaya vayaꞌaitegamo hisiyafeꞌmo nunumu hutapa lateyo. Muki vayaꞌmogimo apakesa afiꞌa fatago nosayaꞌmofeꞌmo hosu vayaꞌai apayapatiꞌmo lagufamo alino katino latesiyafeꞌmo nunumu hutapa lateyo. Apakaemo maiꞌnayaꞌmonanafa Ala kava neꞌmoꞌa huguve, huno huꞌniya gemo alagi oꞌataleno akame nehiya vekamoꞌa lokiya vaino nelapateno yagaino lapatesigeno hosu kavaꞌmoꞌa alino hosu huno olapategaiye. Lagaemo Ala kava nefeꞌmo lagesa afita fatago nehutaeꞌmo lapakaefeꞌmo, lagaemo huꞌnona gemo afiteꞌa akame nehayanageꞌa afaꞌa akame hugae, huta lagesamo neꞌafune. Ala kava neꞌmoꞌa lapaipa lapakesamo alino ho huno lapatenagetapao Gotiꞌa lagaefeꞌmo hau ayamopafiꞌmo hauꞌniya kavaꞌe Kalaisiꞌa oꞌataleno atafauno alagi huꞌniya kavaꞌeꞌmo alagepa hutapa agetetapa afiyo.
Muki vayaꞌamogitapamo aliꞌyaꞌmo aliyo, huno hapa paiꞌniya gemae
Konagatimogitapae, huta, Ala kava netimo Yesu Kalaisi agiꞌaletiꞌmo lokiya gemo lapa paitaeꞌmo, muki konagatapimogi aliꞌyaꞌmo oꞌaliꞌa afaꞌa maiꞌneꞌa hapa paiꞌnona gemo oꞌafiꞌnaya vayaꞌaina maitapa halove huta apataleyo. Lagaemo lapakaeꞌeꞌmo lokaeta maiꞌnetaeꞌmo afaꞌa oꞌmaita aliꞌyakeꞌmo alita maiꞌnone. Ani kava huta lakame hutapa hisayafeꞌmo ago lageꞌnae. Neꞌyatapimo fiku alita oꞌneꞌnonaꞌmonanafa laha maesayafeꞌmo kanamo alita olapamisunafeꞌmo felugaꞌe haniꞌilagaꞌeꞌmo aliꞌyakeꞌmo aliꞌnone. Ani kavaꞌmo huꞌnonana lapakaetegatiꞌmo neꞌyaꞌmo afaꞌa fiku alita nesuna lokiyatimo haneꞌniyaꞌmonanafa nehuna kavaꞌmo agetetapa akame hisayafeꞌmo aliꞌyaꞌmo neꞌalita neꞌyatimo miya faita neꞌnone. 10 Lapakaeꞌeꞌmo magokepi lokaeta maiꞌnetaeꞌmo, aliꞌyaꞌmo alisiyafeꞌmo ohauꞌnisiya vekamoꞌa neꞌyatapimo alino oꞌnegaiye, huta lokiya gemo ago lapa paiꞌnone. 11 Mago faigoko gemo huꞌapaeꞌmo, mago vayaꞌmogi aliꞌyaꞌmo oꞌaliꞌa afaꞌageꞌmo maiꞌneꞌa himuꞌnamu kavaꞌmo huꞌa alu vayaꞌai yatefekeꞌmo yagaiꞌa neꞌmaiye, huꞌa laha paiꞌnageta afiꞌnone. 12 Lagaemo ani vayaꞌaifeꞌmo Ala kava netimo Yesu Kalaisitetiꞌmo hutaeꞌmo, himuꞌnamu kavaꞌmo osutapa aliꞌyaꞌmo alitapa neꞌyatapimo miya faitapa neyo, huta lokiya gemo nehune. 13 Konagatimogitapae, huta, apakaemo ani hosu kavaꞌmo nehayaꞌmonanafa lapakaemo alagepa kavaꞌmo nehutapaeꞌmo alagaꞌmo olapaeno. 14 Mago vekamoꞌa mani avoꞌmo nekaona gemo oꞌafisiyaꞌmoꞌmo yagaita maiꞌnetapa avagage hisiyafeꞌmo maitapa halove hutapa ataleyo. 15 Lapakaemo maitapa halove hutapa atalegayaꞌmonanafa kametimo maiꞌniye, hutapa osutapa konagatimoꞌmo maiꞌniye, hutapa agaefeꞌmo ehekae, hutapa ha paiyo.
Ge atupa gemae
16 Ala kava neꞌmoꞌa apaipamo alino falu huno neꞌapateya kavaꞌmo aepa vekamoꞌa fiku lapa maeno lapaminageno muki afinaꞌmo muki yafeꞌmo lapaipamoꞌmo falu hino. Ala kava neꞌmoꞌa mukiꞌamogitapaꞌeꞌmo magokepi lokaeno maino. 17 Nagaemo Poloꞌnamo mani gemo nagaiꞌni nayapatiꞌmo aliꞌna avoꞌmo kaeꞌna, Poloꞌnamo ge lapamamaeꞌnove, huꞌna avoꞌmo nekaove. Muki avoꞌmo nekaova gemo ani agufa kavaꞌmo huꞌna nekaove. 18 Ala kava netimo Yesu Kalaisiꞌa fiku lapa maeno lapaminagetapa mukiꞌamo alagepa hutapa maiyo. He, lama ge.