^
Mátíyu
Ísumba maránkarain-kwasai.
aaváúmó usópaken-kwaasi taawánaraan-kwasai.
Ísumba áí'maesarai Ísípiva'a kurááyan-kwasai.
iyámpói tínkankaan-kwasai.
Ísípivakemba tiráin-kwasai.
Yóni simátímakarain-kwasai.
Ísumba nombá pérankarain-kwasai.
Sáátáánigo Ísumba áísaa umai isánáe siráin-kwasai.
Ísu kwená mayáímó ááimba ásárain-kwasai.
Ísu éíyain-kwaasi tááyarain-kwasai.
Ísu sáwíva-kwaasivimba mayáí mairáin-kwasai.
Ísu omápa'a ména simátímakain-kwasai.
sán-kaí-áíné uwígón-aaiye Ísu siráin-kwasai.
Ísu ámáámba siráin-kwasai.
tínkamon-aimba siráin-kwasai.
aarakwá'ó tasáén-aimbo siráin-kwasai.
amápa-tantaapimba íma matuwé'a seró-kwasai.
anondámo ímo tínkami-kwasai.
namuro-kwáásí kawe'á umátínkáaro-kwasai.
kwétuwa'naa-on-kwasai.
Áánútumpa'a námúnaa kwésen-kwasai.
toómbó auweson-kwásáí.
kwíyómpa'a kawe-tántáákóná kwaasái.
túranko kentí imáyáavimbo sámo kwégain-kwasai.
óntantavena Áánútuntavena siráin-kwasai.
máyáantavai íma anón-imayaa oró-kwásáí.
íma sáwí-aimba simátíméro-kwasai.
Áánútumpa'a námúnaa kwésen-kwasai.
sáwíyan-ontaona kwaasái.
kampar-áímbá siráan-kwaasiti kwaasái.
naambá kwéoyawairaiti kwaasái.
Ísu áúmo karón-kwaasi kawe'á umánkarain-kwasai.
Árómáani-kwayo'nakona kwaasái.
Ísu tí'o ún-kwaasi asóvamatinkarain-kwasai.
Ísun-ánaaemba kwaránáe siráan-kwasai.
anón-unda torówana Ísu maivairáin-kwasai.
taraváá-kwámbá maitíyukain-kwasai.
ísu aísamai pukówaimba kawe'á umánkarain-kwasai.
Ísu Mátíyumba ááyarain-kwasai.
toómbá aawesuráan-kwasai.
inaamarúgónté aaraigóntéi kwaasái.
Ísu túramba kavíkóndarai kawe'á umátínkarain-kwasai.
Ísu ááma turuvíyán-kwaasi kawe'á umánkarain-kwasai.
Ísu arumbá umátínkarain-kwasai.
Ísu kwená kwaási mayáírá'á ti'mákain-kwasai.
sáwí'a umátinkanaaon-kwasai.
Ísu áwí'a avoratá sénaunda-kwasai.
Yóni nombó pétinkaraiwaina kwaasái.
íma aaí ísaraan-kwasai.
kesópa'a teró siráin-kwasai.
Ísu savaatirár-áímbá siráin-kwasai.
ayáámba kawévaigurain-kwaasigona kwaasái.
Ísu Áánútuna mayáí-kwáásígóná kwaasái.
Ísunte Píyésepuntei kwaasái.
ímo awánáúnda-mayai mayaaó siráan-kwasai.
taraváá-kwánkó koyauwékain-kwasai.
Ísun-anówawe áúnava'maati kwaasái.
moóráwai ánáyumba tu'makáin-kwasai.
sáwí-anayumba u'makáin-kwasai.
taaérankona kwaasái.
sáwí-anayumba u'makáin-ainkona ááin-kwasai.
Áánútu kwaásimo kawááin-kwasai.
Násáretivakewai Ísumba tínaaemba umánkaraan-kwasai.
Yóni nombó pétinkaraiwai pukáin-kwasai.
Ísu sáwíva-kwaasi toómbá tímakain-kwasai.
Ísu non-avóvomayaapa'a kuráin-kwasai.
Ísu Kénésárétiva'a tí'o ún-kwaasi asóvamatinkarain-kwasai.
tíkwá'náí ámáámba siráan-kwasai.
kwaásimo sáwí'o umátínkáin-tantaakona kwaasái.
Kénááni-maravaken-ininkona kwaasái.
Ísu sáwívarawai asóvamatinkarain-kwasai.
Ísu moórágwara'a toómbá tímakain-kwasai.
ímo awánáúnda-mayai mayaaó siráan-kwasai.
íma kaumbo-káér-ainkwara-kwaasi-i'a oró siráin-kwasai.
Pítaa Ísuna ááimba siráin-kwasai.
Ísu puké'a usásinanaumne siráin-kwasai.
Ísu ó'on-kuwawaa'a aúkáin-kwasai.
Ísu taraváá-kwámbá mayáúkain-kwasai.
Ísu puwínín-aimba siráin-kwasai.
táákísi-ontamba tukáan-kwasai.
nááwa kwéusayaaitaiyo siráan-kwasai.
sáwí'a kwéon-kwasai.
sipisípi-poimo áúyokain-kwasai.
kentí kwaási sáwí'a umátínkáan-kwasai.
óntamba ámakaintavai íma ivátuwaao siráin-kwasai.
aarakwá'ó tasáén-aimbo siráin-kwasai.
Ísu iyámpói kawe'á umátínkarain-kwasai.
óísankwara-kwaasigona kwaasái.
ándá-aran-kigauva'-mayai-kwaasiti kwaasái.
Ísu kwemó puwíníntavena siráin-kwasai.
kae'nárai tinówama Ísumba áísaa uráin-kwasai.
Ísu túramba kavíkóndarai kawe'á umátínkarain-kwasai.
Ísu Yérúsaremu-naopa'a kuráin-kwasai.
Ísu anóm-bono'-naumpa'a iráin-kwasai.
taaigó aáyánkarain-kwasai.
nááwa ai'mákaisa tiráano siráan-kwasai.
moóráwai ááninkaiti kwaasái.
ándá-aran-kigaura'o tavíyéwaiti kwaasái.
anón-tanomba kauráin-kwasai.
táákísi-aintavesa áísaa uráan-kwasai.
pukémpinkemba usásinanaaon-kwasai.
aivar-ámáánkóná kwaasái.
Áánútumo usásinankaiwai Káráísitina kwaasái.
ámáán-kawaa-kwaasiye ámáámba sun-kwáásíyé miwítí kwaasái.
Ísu arumbá umátínkarain-kwasai.
anóm-bono'-namba tawisí-áímbá siráin-kwasai.
sáwí-kanaa tíníye siráin-kwasai.
sáwí-kanaagona kwaasái.
Ísu marapá'á kumínín-kwasai.
kúmónda-kanaa kwaási íma ísaraan-kwasai.
sáwí'a owasá kawe'á owasá uráan-kwasai.
siyáánkai-inaamaruti kwaasái.
kaumbo-máyáí-kwáásítí kwaasái.
Ísu máyáawaina ááintavena tísaa ínín-kwasai.
Ísuna ámááyu-aimba siráan-kwasai.
Ísumba áséi-masawemba pérankarain-kwasai.
Yútási Ísuna kuntaru'á mairáin-kwasai.
tíyótaasa í-tánómbá kauráan-kwasai.
Ísu kwená kwayó-kwáásí toómbá tímakain-kwasai.
Pítaa ánaaemba umásinkaniye siráin-kwasai.
Ísu Kétésémaniva'a námúnaa siráin-kwasai.
Ísumba tátokaan-kwasai.
anón-kwaasi Ísumba aaí simánkaraan-kwasai.
Pítaa íma awánáúnda-kwaasiye siráin-kwasai.
Ísumba Páírátinopa'a máánkaraan-kwasai.
Yútási pukáin-kwasai.
Páíráti Ísumba áísaa uráin-kwasai.
Ísumba aráá'a tuvúwóro siráin-kwasai.
i-kwáásí Ísumba simái sáwí'a uráan-kwasai.
Ísumba aráá'a tuvúkáan-kwasai.
Ísu pukáin-kwasai.
Ísumba utamánkaraan-kwasai.
Páíráti utamánkáapa'a kárákwiyoro siráin-kwasai.
Ísu pukáimpinkemba usásinkain-kwasai.
utámárópa'a kárákwiraawaiti kwaasái.
Ísuna kwaási kwembá awánaraan-kwasai.