Táítási
Ísu kwíyómpa'a irówana Póro moórá-kwaai aíyayaan-umai sísamaivakemba avamoraé-iya'iyo. miráumai-ima maisuwéna Táításina imáyáa éna maanáímbá agaimái tuwówana kwenópa'a kuráiye. Ísun-aai simátíma'mae iyúnkakemba ándáva'a ánkarowana ména Táítási Kíríti-marava'o Ísóigona kwaásira'o kárákwirontavai imáyáa éna maanáímbá agaimái tuwówana kwenópa'a kuráiye.
1
Táításiyo kemá Póro moórá-aimba sénaumpo isaaó. kemá Áánútuna mayáí-kwáásí é'a Ísu Káráísitina aantá-kwaasi-i'a umásinkena si'mákaiwai úne. Áánútumo kwéitamarain-kwaasi kwesé aráápamai maí'mai'a kwéesa árai'-monor-aimba ísámae kwéiyesa Áánútuna aampa'ó kwéiyontavena Ísu Káráísiti mináímbá simátimiyo séna si'mákaiye. naaóvá'á Áánútu ímo kampa'ó kwésiwai árair-aine su'mai kwésiwai asiramái séna kwéitamaraunda-kwaasi aúnái'a umái maí'mai'a ónááowe súwata árair-aimban-iye kwéseta máyaumne. Áánútumo imáyáamo urón-kanaa tíníye kwéuwana Ísu Káráísiti kwenáái simátimuwana Áánútu simásimena séna kesáái simátíma'mae iyuwó séna kentáásí sáwí-imayaavinkentaamo kwéiyasinkaiwaiya mináímbá siráiye.
Táításiyo maanáímbá maanáúváívímbá agaimaráúmpo isaaó. Ísu Káráísitinka'o agevamáímo maúndantemba emá mirán-umai méma árai'a kesááninkaamba ómpo isaaó. Áánútu kentáásivowe Ísu Káráísiti kentáásí sáwí-imayaavinkentaamo kwéiyasinkaiwaiye úwoi áwa'naa esarai paru umánkaayantave'a námúnaa kwésune.
Táítási Kíríti-marava'a koména mayáí mairáin-kwasai.
eséma keiráímá Kíríti-marava'a komékai embá auwé'a kenkáísí mayáí íma ánásarainka'a embá auwé'a tiráumne. mimbáyáí kawe'á íníyondayave'a embá auwé'a simáme'a sé'a amápa'-naopa'a Áánútuna kwaásiti anón-kwaasi usásintinkava'a kwíníyone sé'a auwé'a tiráumne. usásintinkaan-kwaasi maarán-kwáásímán-owe. miwívímbá íma sáwí-aimba kwáyáiwai ésa kímbora-inimba mapá kuráawai owasá miwítí iyámpói maarán-íyámpóín-owe. Áánútun-aaiyavesa áraire sésa kwenká'á agevamái máyáawai ésa kawer-íyámpóímán-owe kwésen-iyampoi ésa tinóvowi táái ísáawain-owe. Áánútuna kwaásira'a kwégarakwiyowai Áánútuna mayáírá'á kwégarakwiyomba pósa maarán-kwáásímán-owe. miwívímbá íma sáwí-aimba kwáyáiwai ésa kesáái usáyaaitainkwae íma kwésewai ésa íma ááéma áwáá'a sewáí ésa íma uwo'aó'-nómbá námae naaésa uwo'aó'á owáí ésa íma aaisan-áímbá sewáí ésa óntantavesa íma túran-anda owáí ésa namu-kwaasí naambá toómbá timésa owáí ésa amápa'a kawe-tántáátávésa aamoí owáí ésa kawer-ímáyáá owáí ésa arupí umái máyáawai ésa Áánútun-arááímo kwégwaraawai ésa miwí túma kawe'á umái kwégarakwiyowai ésa Áánútuna kwaásira'a kwégarakwiyowai mirán-kwáásímán-owe. Áánútuna árair-aimba simámakaunda-aimba asiramái táto'maesa íyóro. mirámó ésamo ésa árair-aimba kanaán-umai simátimesa asiramátinkanaaovo miwí tááiyavesa kampar-áímbán-iye sewáí tááigomba usáyaaitanaaowe.
10 sáwíva-kwaasi kawer-áímbá íma kwégwaresa úwoi sáwívar-aimba símae kwénaaesa miwívínkémbá Yútaa-kwaasi sáwívarawai mirá ésa kampa'á simátiyuwesa 11 óntamba mayánáe sésa kampar-áímbá simátimesa évakar-akumba sáwí'a kwéumatinkesa sáwí'a kwéovo mináímbá aambá áúntinkaao. 12 Kíríti-kwaasivinkemba moóráwai kawer-áímbá kwésiwai séna Kíríti-kwaasi aasiyaasí kampar-áímbá kwésesa aváá-kwámbó ontembá sáwí'a umái kavónái'a umái mésa sáwíva-tomba naí'nai'a kwéowe siráiye. 13 siráin-aimba árair-aimban-iye. mindáyavai miwítí imáyáa asiramái arupí umátínkénasa Áánútun-aai kawe'á umái kwarésa 14 Yútaa-kwaasiti manír-áímbá íma isésa árair-aimbo arááíraawai táái íma isáíyamba ivátúwáaro. mirá ónááontavai miwítí imáyáa arupí umátinkaao. 15 imáyáa kaweré su'mai owáí amápa-tantaatavesa imáyáa ombá kawer-ímáyááwé su'mai kwéovo imáyáamo sáwí'o owáí Áánútun-aai arááísén-kwaasi miwítí imáyáao sáwí'a isaná tirumpimbá kampar-áímbá kwáyáísasa pósa amápa-tantaatavesamo imáyáamo ombá íma moórá kawer-ímáyáá kwéowe. 16 miwí tóikakemba kampa'á sésa Áánútun-aai kwégwaraumne kwésevo sáwíre su'mai kwéesa kawer-áímbá araaisésa íma kanaán-umai kawe'á ombá miráumai máyáawaina ááimba Áánútumba tínaaemba kwéumasuwaawe.