13
A marmaris
Ning ar warwara ana urmatana ngas a warwara anuna taraila pa anuna angelola otleng, ika ning bel ar lasan ana marmaris, a arlar ka ana garamut ning i aregaia kol, o a kudu ning i tangtangis oros ka. Ning ar tong akes a artabar sur ar warwara na propet, pa ning ar tasman a ututnala na pidik rop pa na tastasim rop, pa ning ar tong akes a tortorot sur ar akarai na mangir, ika ning bel a lasan ana marmaris, iau a utna oros ka. Ning ar saran sen anuka ututnala rop tetek na kapan a tarai, par saran a palaok otleng sur dir tun iau, ika ning bel a lasan ana marmaris, bel ir nangan iau.
Esining i lasan ana marmaris a palaona bel i sira ngoro kapit tetek tik, pa i sira tol a wakakna tetek a taraila. Bel i sira ram sur ta utna anuna tik, bel i sira iaunani, pa bel i sira aitna pasi. Bel i laulau a ginina, bel i nuk pasi ot, bel i sira balakut kapit, bel i sira nuk akes a laulauna ning di toli teteki. Bel i gas ana toltol ning bel i tostos, i gas ka ana momolna. Esining i lasan ana marmaris i sira tai alar a taraila, i sira tortorot, pa i harnanai ana tortorot sur a ututnala rop ning e God ir toli, pa i sira tur rakrakai ning a mamahatla i hanot.
A marmaris bel ir rop lar pas. Ika na warwara na propet lar rarop ka, a urmatana ngas a warwara lar rarop ka, pa a tastasim otleng ir rarop ka. Anasa anundala a tastasim bel i kidol, pa anunla a warwara na propet otleng bel i kidol. 10 Ika lamur, ning a ututnala ning i kidol ir hanot, a ututnala ning bel i kidol ir rarop. 11 Ning a kaklik ot, a warwara arlar ana kaklik, a nuknuk arlar ana kaklik, pa a tastasim otleng arlar ana kaklik. Ning ia ka itna, a amanah sen a ginin a kaklik. 12 Onone anundala a tatatai o e God bel i talapor, i arlar larning dala oroi a manarindala ting na galas, ning i gawul ka. Ika lamur, dalar oroi e God ana matmatandala. Onone anuka tastasim bel i kidol, ika lamur ar tastasim rop, arlar o e God i tasman rop iau.
13 Natol a utna ne ditol kes tikin: a tortorot, a keskes harnanai ana tortorot sur asaning e God ir toli, pa a marmaris. Ika a marmaris i itna kol tan ditol rop.