3
E Jon a Tena Baptais i warawai
(Mk 1:1-8; Lk 3:1-18; Jn 1:19-28)
Dingla na rau lamur, e Jon a Tena Baptais i hanot, pa i warawai ana hanua bel ting na papar Judia, pa i atongi mang, “Mulor lingir a nuknukimulo, anasa a matanitu misaot na langit ka milau.” E Jon ot ne, ning a propet Aisaia ka warwara puasa nigo tar onoi mang,
“A elngena mainla i arkabah ting na hanua bel mang,
‘Mulor sang a ngas anuna Leklek,
mulor atostos anuna ngasla.’ ” Ais 40:3
E Jon i mermer ana kaen di toli ana hih a kamel, pa i dot ahati ana let di toli ana palaona bulumakau. I sira ien a mumla pa polona tatos. A tarai misaot e Jerusalem, pa miting na hananuala rop tumo na papar Judia, pa miting na hananuala ning la kes milau a malum Jodan, la han teteki. La patuai talapor ana nunla na toltol laulaula, pa i baptais la ting na malum Jodan.
E Jon i oroi a galis a Parisaiola pa a Sadusila la han sur ir baptais la, pa i atongi tanla mang, “Ai, mulo na natnat a soila! Bel mulor tolsot pasi sur mulor liu kumna kusun a warkurai na arkeles ane God, ning ir hanot. Ning mulo ka lingir momol a nuknukimulo, mulor tol a ututnala ning ir apuasa i mang mulo ka lingir a nuknukimulo. Pa gong mulo nuki mang, e God bel ir warkurai mulo anasa mulo a mangis a tarai ane Abaram. A atai mulo mang, e God i tolsot pasi sur ir tol otnan a mangis a tarai ane Abaram tagun a hatatla ne. 10 Di ka suah tar a hek ting na kama rakaila, pa rakaila rop ning bel la suah al wakak a wanala, dir ting sen la, pa dir minggen la uting na iah. 11 A baptais mulo ana malum sur ir apuasa i mang mulo ka lingir a nuknukimulo. Ika esaning ir mur tak, a rakrakaina i itna tana rakrakaik. Bel a tostos sur ar los anuna su. A natarna kol tana. Ir baptais mulo ana Talngan Tabu pa iah. 12 I tong pas anuna saol ana naur a kuna sur ir minggen a witla usaot sur a wuwu ir wus sen a palpalnala kusun a patnala. Ning ka timlan rop tari, ir suah taum anuna wit ting na rumai a wit, pa ir tun sen a palpalnala ting na iah ning bel i sira mat.”
E Jon i baptais e Iesu
(Mk 1:9-11; Lk 3:21-22)
13 E Iesu i han mitumo na papar Galili uting na malum Jodan tetek e Jon sur ir baptaisi. 14 E Jon i mang sur ir sairasi, pa i atongi tana mang, “I mangasa ning u han tetek iau sur ar baptais u? Ir wakak ning u ur baptais iau.” 15 Pa e Iesu i kelesi mang, “Ur baptais iau ka. I wakak ning ur toli, sur dar tolsot pas asa rop ning i tostos namatana e God.” Pa e Jon i longor tana.
16 Ning ka baptais tari, ono otning e Iesu i saur miting la malum, pa a langit i sapang, pa i oroi a Inguna e God i han purum arlar ana tabun pa i kes saot ono. 17 Lamur a elngena mainla misaot na langit i atongi mang, “Ine a natuklik, a katnani, a gas kol onoi.”