5
E Iesu i warwara talapor o esi la ning la angis
(Lk 6:20-23)
E Iesu i oroi pas a kunum a tarai, pa i han kas ting na mangir, pa i kes. Anun a tarai a asaer la han teteki. Pa i asaer la mang,
“La ning la tasmani mang la kapan ana ingunla, la angis,
anasa anunla a matanitu misaot na langit.
La ning la domos, la angis,
anasa e God ir amoro la.
La ning la anatarna pas la, la angis,
anasa lar los pas a rakrakan hanua sur anunla.
La ning la murak pa la mos sur a tostos a toltol, la angis,
anasa lamur lar masur.
La ning na tena marmaris, la angis,
anasa e God ir maris la otleng.
La ning a nuknukinla i totoh, la angis,
anasa lar oroi e God.
La ning la sira amolmol a tarai, la angis,
anasa e God ir atong la na natnatna.
10 La ning di alaulau la anasa la mur a tostos a toltol, la angis,
anasa anunla a matanitu misaot na langit.
11 “Mulo angis ning di atong laulau mulo, pa di alaulau mulo, pa di atong a asasongo na warwarala o mulo mang mulo tol na toltol laulaula, anasa mulo anuki. 12 Mulor gas, anasa i itna kol anumulo a arlou saot na langit. Anasa mangotleng larning di ka alaulau nigon a propetla ning la laun nigo ta mulo.
A warwara larlar ana sol pa talapor
(Mk 9:50; Lk 8:16; 14:34-35)
13 “Mulo a sol te na rakrakan hanua rop. Ika, ning a makmakana ka rop, dir amakmakan ulak mangmangasa pasi? Bel ta utna ma i topasi. Dir minggen apurum seni utumo lapiu, pa a tarai lar papas kama saot ono.
14 “Mulo a talapor te na rakrakan hanua rop. Ta hanua ning i kes saot na mangir, bel ir parau lar pas. 15 Bel tik ir asot tar ta lam pa ir aroh alari ana paket. Dir suah i ot saot na turtur ngasna sur ir talapor tetek la rop ning la kes ting na rumai. 16 Larotleng ning, anumulo a talapor ir apuasa i namatan a tarai, sur lar oroi anumulo a wakak a titolla, pa lar atong aitna pas e Tamamulo ning i kes saot na langit.
E Iesu i asaer a tarai ana Warkuraila
17 “Gong mulo nuki mang a hanot sur ar kibas sen a warkuraila ane Moses pa asaerla anuna propetla. Bel a hanot sur ar kibas sen la, a hanot sur ar tolsot pas la. 18 A atong momoli ta mulo, bel ta natar a tumtumus lik o ta akinalang lik tagun a warkuraila ne ir rarop, tuk ning a bakut pa rakrakan hanua diar rarop. A warkuraila lar kes ot, tuk ning dir tolsot pasi. 19 Esi ning ir lakai ta natar a warkurai mite na warkuraila ne, pa ir asaer rongon a tarai sur la otleng lar lakai i, dir atongi mang, i natarna kol ana matanitu saot na langit. Ika esining ir mur a warkuraila ne, pa ir asaer a tarai ono, dir atongi mang, i itna ana matanitu saot na langit. 20 Larne, a atongi ta mulo, ning anumulo a tostos a toltol bel ir itna bolos a tostos a toltol ana tena asaerla tagun a warkurai pa Parisaiola, bel mulor tolsot pasi sur mulo kas ting na matanitu saot na langit.
A warwara ana balakut
21 “Mulo ka longor tari ning lanigo di ka atong tari tana tarai mang, ‘Gong u umkol tik. Esi ning ir umkol tik dir warkurai i.’ 22 Ika iau, a atongi ta mulo mang, esining ir balakut tetek ta tasnalik, dir warkurai i, pa esining ir atongi ana ta tasnalik mang, ‘Bel ta pukulum,’ dir warkurai i namatan a tarai a kiwung. Pa esining ir atongi ana ta barsan mang, ‘A longlong u,’ ngandek a warkurai ono, dir minggeni ting na tnan iah.
23 “Ning ur han sur ur saran anuma artabar ting na logo na tun artabar, pa ur nuk pas ta utna ning e tasimlik i tiu u ono, 24 ur suah tar anuma artabar ting napir a logo na tun artabar. Ur han kaba, pa mur armoro nigo pas o e tasimlik. Lamur ur ulak, pa ur sarani bot anuma artabar.
25 “Ning tik ir suah tar u ana warkurai, mur armoro nigo ning mu kaning ot mu han amon ting na numu a tinan, sakana ir saran tar u tetek a tena warkurai. Pa tena warkurai ir malmaling sen u tetek a tena tai alar pa ir akas tar u ting na rumai a dodot. 26 A atong momoli tam, bel ur purum lar pas tuk ot ning ur saran a ararop a toia ana num a arlou.
A warwara ana laulau a nuknuk sur a hane
27 “Mulo ka longor tari ning di ka atong tari mang, ‘Gong u tol a toltol laulau ana ta hane anuna tik o ta barsan anuna tik.’ 28 Ika iau, a atongi ta mulo mang, ning ta barsan ir oroi tar ta hane pa a nuknukna i laulau teteki, ting na nuknukna ka tol tar a toltol laulau ana hane ning. 29 Ning a sot a matam ir ben rongon u, ur liok seni, pa ur minggen masik seni. Ir wakak ning takai a puka palaom ka dir minggen seni, sakana dir minggen a palaom rop ting na tnan iah. 30 Ning a sot a kum ir ben rongon u, ur kutus seni, pa ur minggen masik seni. Ir wakak ning takai a puka palaom ka dir minggen seni, sakana dir minggen a palaom rop ting na tnan iah.
A warwara ana kutus taulai
31 “Di ka atong tari otleng mang, ‘Esi ning i kepsen anuna hane, ir saran tari otleng a paka buk na kutus tinaulai tana.’ 32 Ika iau, a atongi ta mulo mang, ning a hane bel i tol ta toltol laulau taum ta barsan, pa anuna barsan i kepsen orosi ka, pa a hane i taulai ulak, i tol a toltol laulau. Ika anuna barsan, i kamkamna ana laulau ning. Ning ta barsan ir taulai ana ta hane ning anuna barsan i kepsen seni, i otleng ka tol a toltol laulau, anasa a hane ning, i taulai ot.
A warwara ana lele
33 “Mulo ka longor tari otleng ning lanigo di ka atong tari tana tarai mang, ‘Gong u lele asasongo. A utna ning u ka lele tar ono tetek a Leklek, ur tolsoti ot.’ 34 Ika iau, a atongi ta mulo mang, gong mulo arakrakai a lele ana ta ngas a warwara otleng. Gong mulo lele ana langit, anasa a langit a keskes a king ane God. 35 Gong mulo lele ana rakrakan hanua, anasa a rakrakan hanua a pukna ning i suah naur a hana ono. Gong mulo lele o e Jerusalem, anasa e Jerusalem a hanua ana tnan King. 36 Gong u lele ana pukulum, anasa bel ur lingir lar pas ta hih a pukulum sur ir kokok, o ir mutmut. 37 Mulor atongi ka mang ‘ma’ o ‘bel’. Anasa, ning mulor atong ta ngas a warwara otleng, i ning i hanot kama kusun a Tena Laulau.
Gong mulo keles a toltol laulau anuna tik
(Lk 6:29-30)
38 “Mulo ka longor tari ning di ka atong tari mang, ‘Ning tik ir liok sen ta matan tik, dir kelesi otleng teteki, dir liok seni otleng ta matana. Pa ning tik ir tubul kuben sen ta ngesen tik, dir kelesi otleng teteki, dir tubul kuben seni otleng ta engesena.’ 39 Ika iau, a atongi ta mulo mang, gong mulo keles a laulau anuna tik ning i toli tetek mulo. Ning tik i pasar tar a ris a sot a paham, ur saran otleng ning a ris tana. 40 Ning tik i mang sur ir dat tar u ana warkurai pa dir saran a warkurai tam sur ur saran anuma siot tana, ur noren tari otleng anuma saket. 41 Ning tik i angongos pas u sur mur han taum uting na ta hanua ning i milau ka, ur han taum ono uting na hanua ning i bakbak siklik. 42 Ur tabar tik ning i nunung u. Pa ning tik ir nunung u sur ir los pasi kaba ta utna kusun u, ur sarani kaba tana.
A marmaris tetek na hirua
(Lk 6:27-28, 32-36)
43 “Mulo ka longor tari ning di ka atong tari mang, ‘Ur mang sur a halim, pa ur nget anuma hirua.’ 44 Ika iau, a atongi ta mulo mang, mulor mang sur anumulo na hirua, pa mulor nunung sur la ning la alaulau mulo. 45 Ning mulor toli larning, ir asangani mang mulo na natnat e Tamamulo, ning i kes saot na langit. Anasa i saran tar a kamis sur ir talapor ana laulau a tarai pa wakak a taraila otleng, pa i saran tar a kiar tetek na tena tostos pa tetek la otleng ning bel la tostos. 46 Ning mulo mang sur la ka ning la mang sur mulo, asa ma anumulo a arlou? Na tena los totokom, ning bel la lasan ana marmaris la toli otleng larne, gepi? 47 Ning mulo gas pas ka sur na halalalimulo, mulor wakak kol tan a tarai masikla mangmangasa? A tarai otleng ning bel la tortorot la gasgas pas ka sur na halalalinla, gepi? 48 Mulor tostos momol, arlar ana Tamamulo ning i kes saot na langit, i tostos momol.