24
A akinalangla ana ararop a pukakiarla
(Mk 13:1-13; Lk 21:5-19)
E Iesu i purum kusun a rumai a artabar. Ning i han amon, anuna kakak a asaerla la han teteki, pa la atai i sur ir oroi na rumai ting napir a rumai a artabar, ning la tai wakak. Pa i atai la mang, “Mulo oroi i ot na rumai ne, gepi? A atong momoli ta mulo, bel ta hat ir borbor saot on ta hat, dir minggen purum la rop.”
Ning e Iesu i kes saot na Mangir Oliw, a kakak a asaerla ka la hanot teteki, pa la atongi tana mang, “Ur atai mila, nangse a ututnala ne ir hanot? Pa asi na akinalang ana num a tinan ot ulak pa a ararop a rakrakan hanua?” E Iesu i keles la mang, “Mulor tumarang, sakana tik ir asongo pas mulo. Anasa a galis lar hanot ana risak, pa lar iaunan la mang, ‘Iau e Karisito,’ pa lar asongo al galis a tarai. Mulor longor a harumla pa a arkaltai ana harum, ika gong mulo mangasa tar. A ututnala larne lar hanot, ika a ararop a rakrakan hanua kaning ot. Ning a hanua ir tur na harum tetek ning a hanua, pa ning a matanitu ir tur na harum tetek ning a matanitu. A tatatnan munurak, pa a mamaisla ir hanot ting na hananuala. A ututnala rop ne, i arlar ana ningnigo na kankanla, ning i sira hanot ana hane ning i mang sur ir agon.
“Kaning lamur, dir saran tar mulo sur dir alaulau mulo, pa dir umkol mulo, pa na tarai miting na matanitu rop lar nget mulo, anasa mulo anuki. 10 Ana pukakiarla ning, a galis lar han kusun a tortorot. Lar saran artalai la tetek a hiruala, pa lar nget artalai la. 11 A galis a asasongo na propet otleng lar hanot, pa lar asongo pas a galis a tarai. 12 A marmaris anuna galis ir rop, anasa na toltol laulaula ir itna kas amon. 13 Ika esining ir tur rakrakai tuk ana araropna, e God ir alauni. 14 Dir warawai ana Wakak a Warwara ana matanitu ane God tetek a tarai mite na rakrakan hanua rop, sur a warwara talapor ir han tetek na tarai miting na matanitu rop, lamur bot a rakrakan hanua ir rop.
A atumarang ana utna ning ir hanot
(Mk 13:14-23; Lk 21:20-24)
15 “Mulor oroi ning a laulau a utna kol ir hanot, ir tur ting na rumai ane God pa ir adur a rumai ning. A utna ning, e Daniel a propet ka warwara nigo tar ono nating ot. Esi ning ir was a warwarala ne, i wakak sur ir tastasmai ono. 16 Ana pukakiar ning, la ning la kes ting na papar Judia, lar liu kumna usaot na mangir. 17 Ning tik ir kes saot na nuna rumai* A ngas a rumai anuna tarai Israel, saot na pukul a rumai i arlar ka, pa la sira kes otleng ono., gong i purum sur ir los pas ta utna misaui na rumai. 18 Ning tik ir kes sakas na barim, gong i ulak utumo lahanua sur anuna saket. 19 Ana pukakiarla ning, ir laulau kol tetek a tiananla, pa tetek a gurarala ning kaning ot la asus na natnatunla. 20 Mulor nunung sur gong mulo liu song ana kalangla na kotkoto, o ana Pukakiar Sabat. 21 Anasa ting na pukakiarla ning, ir itna kol a mamahat. Ir itna tan a mamahatla ning i sira hanot te na rakrakan hanua. Turpasi ana kamkama rakrakan hanua tuk anone, pa lamur otleng, bel ta mamahat ir arlar ono. 22 Ngandek ning e God bel ir kutus purum na pukakiar ne, bel tik ir laun. Ika ir kutus purum seni sur la ning ka aslang pas la, lar laun.
23 “Ana taem ning, ning tik ir atai mulo mang, ‘Oroi i, a Karisito kane i,’ o ‘Kanumo i,’ gong mulo tortorot ono. 24 Anasa al asasongo na Karisito, pa al asasongo na propet lar hanot. Lar tol al tatatnan akinalang pa al ututna na kulkulan sur lar asongo pas a tarai ning e God ka aslang pas la, ning ot lar tolsot pasi. 25 Oroi i, ia ka atai nigon tar mulo ono.
26 “Ning lar atai mulo mang, ‘A Karisito kaning na hanua bel,’ gong mulo han suri, pa ning lar atongi otleng mang, ‘Kaning ui na rumai,’ gong mulo tortorot ono. 27 Anasa a tinan ot anuna Nat a Barsan, ir arlar ana pil, ning i pil mitumo namatana tobar, pa di oroi tuk ting namatana labur. 28 A pukna ning a minat i borbor ono, a kotkotla lar han taum tingia.
A tinan ot ana Nat a Barsan
(Mk 13:24-27; Lk 21:25-28)
29 “Ning ka rop a mamahatla ana pukakiarla ning, ono otning
‘a kamis ir mormorom,
a kalang bel ir talapor,
a nangnangla lar punga purum misaot na bakut,
pa a ututnala saot na bakut lar maler.’ Ais 13:10; 34:4
30 “Ana taem ning, a akinalang ana Nat a Barsan ir hanot ana bakut. Pa na tarai miting na matanitu rop te na rakrakan hanua lar domos. Pa lar oroi a Nat a Barsan ir hanot ting na didia bakutla, taum ana rakrakai pa a tnan matatar. 31 A tawuru ir tangis kol pa a Nat a Barsan ir sune purum anuna angelola, sur lar ben taum anuna tarai ning ka aslang pas la. Lar ben taum la tagun diat a matana wuwu, miting na ning a ris a rakrakan hanua tuk tumo na ning a ris.
A asaer tagun a rakai a fig
(Mk 13:28-31; Lk 21:29-33)
32 “Mulor asaer tagun a rakai a fig. Ning a rakrakanala ir sibul ot ulak, pa a pakana ir tapalas, mulo tasmani mang a kalangla na laplapang ka milau. 33 Larka otleng, ning mulo oroi a ututnala rop ning a warwara tar ono ir hanot, mulor tasmani mang, ka milau. 34 A atong momoli ta mulo, a tarai tagun anone belot lar mat pa a ututnala rop ne ir hanot. 35 A langit pa a rakrakan hanua diar rop, ika anuka warwarala bel ir rop.
Bel tik i tasman a pukakiar o a puka kamis ning a Nat a Barsan ir hanot
(Mk 13:32-37; Lk 17:26-30, 34-36)
36 “Bel tik i tasman a pukakiar o a puka kamis ning a ututnala ne ir hanot. A angelola saot na langit bel la tasmani, pa e Natnalik otleng bel i tasmani, e Tamana sot ka i tasmani. 37 A tinan ot ulak anuna Nat a Barsan, ir arlar ana pukakiarla ane Noa. 38 Ana pukakiarla ning a lomom belot i hanot, la hangan, la gang, pa la ataulai la, tuk ana pukakiar ning e Noa i kas ana sip. 39 Pa bel la tasman asaning ir hanot, tuk ning a lomom i hanot, pa i los arop sen la. Ir arlar ka otleng ana tinan ot ana Nat a Barsan. 40 Ana pukakiar ning, ning ir naur a barsan diar titol tisa na barim, dir kibas pas ta halindiau, pa ning a halindiau bel. 41 Ning ir naur a hane otleng diar gini a wit, dir kibas pas ta halindiau, pa ning a halindiau bel.
42 “Mulor tumarang mulo, anasa bel mulo tasman a pukakiar ning anumulo a Leklek ir hanot ono. 43 Mulor tasmani mang: Ning a tamana rumai ir tasman a puka morom ning a tena kinkinau ir hanot ono, ir kes pa ir tai alar anuna rumai. Bel ir noren seni sur dir kinau i. 44 Mulo otleng, mulor sang, anasa a Nat a Barsan ir hanot ana puka kamis ning bel mulo nuki ir hanot ono.
A momol a tena titol oros pa a tena titol oros ning bel i momol
(Lk 12:41-48)
45 “A tena titol oros ning i momol ana nuna titol pa i tasman otleng, anuna leklek ir akes tari sur ir tena warkurai ting na nuna rumai, pa ir tabar a tena titol orosla otleng, ana anla a utna na hangan ana taem na hangan. 46 A tena titol oros ning, ir angis ning anuna leklek ir hanot pa ir oroi i ning i tolsot pas anuna titol. 47 A atong momoli ta mulo, anuna leklek ir suah tari sur ir tena warkurai ana nuna ututnala rop. 48 Ika ning a tena titol oros ning, i a laulau a tena titol oros, pa i nuki mang, anuna leklek bel ir hanot kapit, 49 ir turpasi sur ir um a tena titol orosla ning la titol taum onoi, pa ir hangan pa ir gang taum ana tena gangla. 50 Anun a leklek ir hanot on ta pukakiar ning a tena titol oros bel i tasmani, pa ta puka kamis ning bel i nuki mang ir hanot ono. 51 Pa a leklek ir ting kutkutusi, pa ir saran tar a warkurai a arkeles teteki, sur ir kes taum ana tena asasongola, ting na pukna ning di tangtangis pa di arngingit ngesendi ia.

*24:17: A ngas a rumai anuna tarai Israel, saot na pukul a rumai i arlar ka, pa la sira kes otleng ono.