3
A warwara tetek a tarai a lotu tumo e Sardis
“Ur tumtumus tetek a angelo anuna tarai a lotu tumo e Sardis larne:
Na warwara ne anun esaning i tong mais a Inguna e God pa mais a nangnang.
A tasman anumulo na titol. A tarai la atongi mang mulo laun, ika mulo ka mat. Mulor mata, pa mulor arakrakai anumulo na wakak a toltol ning i mang sur ir mat, anasa a oroi i mang, anumulo na titol belot i kidol namatana e God anuki. I maining mulor nuk pas a asaer ning mulo ka kibas pasi pa mulo ka longor tari, mulor longor ono pa mulor lingir a nuknukimulo. Ika ning bel mulor mata, ar hanot tetek mulo arlar ana tena kinkinau pa bel mulor tasmani nangse ar hanot tetek mulo.
Ika dingla o mulo tingia e Sardis, bel la adur anunla na kaen. Lar han taum hok, lar mermer ana kokok a kaen, anasa anunla na lalaun i tostos. Esining i tolsot a harum, ir mermer larne ana kokok a kaen. Pa bel ar kepsen a risana miting na buk a lalaun, par atong puasa i namatana e Tata pa anuna angelola.
Esining a talngana kaning, i wakak sur ir longor a warwara ning a Talngan Tabu i atongi tetek a lotula.
A warwara tetek a tarai a lotu tumo e Piladelpia
“Ur tumtumus tetek a angelo anuna tarai a lotu tumo e Piladelpia larne:
Na warwara ne anun esaning i tostos, pa i momol. I tong a ki ane Dewit, pa ning ir sapang a taman, bel tik ir tagar lar pasi, pa ning ir tagar, bel tik ir sapang lar pasi.
A tasman anumulo na titol. Oroi, ia ka sapang tar a taman salanigo tamulo, ning bel tik ir tagar lar pasi. A tasmani mang a rakrakaimulo bel i itna, ika mulo mur ot anuka warwara, pa bel mulo puai sen a risak. La ning a tarai ane Satan ning la atongi mang la na te Juda, ika bel, la na tena asasongo. Ar warkurai la sur lar han tetek mulo pa lar kes ana bokona hanla salanigo tamulo, pa lar atong puasa i mang iau a maris mulo. 10 Ning a tnan larlar ir hanot te na rakrakan hanua rop, suir lar la ning la kes te lapiu, ar tai alar mulo ana pukakiar ning, anasa mulo mur anuka warkurai sur mulor tur rakrakai ning mulo kilang a kankan.
11 Milau kama ar hanot. Mulor tong arakrakai tar asaning mulo ka kibas pasi, sur gong tik i kibas anumulo a arlou, ning e God ir saran tari tamulo, larning di saran tar a arlou tan tik ning i tolsot pas a arsoksok. 12 Esining i tolsot pas a harum, ar aturi sur i a pos a rumai a artabar anuna God anuki pa bel ir purum ulak kusuni. Pa ar tumus a risan a God anuki ono, pa risan a hanua anuna God anuki, a tona Jerusalem, ning ir han purum misaot na langit kusun a God anuki. Pa ar tumus tar otleng a tona risak ono.
13 Esining a talngana kaning, i wakak sur ir longor a warwara ning a Talngan Tabu i atongi tetek a lotula.
A warwara tetek a tarai a lotu tumo e Laodisia
14 “Ur tumtumus tetek a angelo anuna tarai a lotu tumo e Laodisia larne:
Na warwara ne anun esaning di atongi Amen, a tena warwara talapor ane God ning i momol kol, pa kama akakes ane God.
15 A tasman anumulo na titol. Bel mulo kotkoto pa bel mulo laplapang otleng. A mang sur mulor kotkoto o mulor laplapang. 16 Ar muraen sen mulo kusun a pahak, anasa mulo laplapang siklik ka, bel mulo laplapang momol, pa bel mulo kotkoto. 17 Mulo atongi mang, ‘Mila gongon, mila suah taum a galis a gongon pa bel mila kapan sur ta utna.’ Ika bel mulo oroi lalani mang anumulo a keskes bel i wakak, mulo pot na marmaris, mulo kapan, mulo kut pa mulo mengere. 18 A nangan mulo ana nuknukla ne: Mulor lou a gol tak, ning di ka tun totoh tari ana iah, sur mulor gongon ono. Pa mulor lou otleng a kokok a kaen pa mulor pipisi, sur mulor pipis alar mulo sur gong mulo meme, anasa mulo mengere ka. Pa mulor lou a marasin tak pa mulor suahi ana naur a kalso matamulo, sur mulor tai wakak.
19 La ning a maris la, a sira saran a rakrakai a warwara tetek la pa a sira atostos la. I maining mulor rakrakai sur mulor mur a tostos a toltol pa mulor lingir a nuknukimulo. 20 Oroi, a tur ting na taman pa a pinpidir. Ning tik ir longor a elngek pa ir sapang a taman, ar kas teteki, pa ar hangan taum onoi, pa i, ir hangan taum hok.
21 Esining i tolsot pas a harum, ar malmaling sur miar kes taum ana nuk a keskes a king, larning a tolsot pas a harum, pa a kes taum o e Tata ana nuna keskes a king.
22 Esining a talngana kaning, i wakak sur ir longor a warwara ning a Talngan Tabu i atongi tetek a lotula.”