2
A tostos a asaer
Ika u, ur asaer la ana ututnala ning i mur wakak a tostos a asaer. Ur asaer a barsanla ning di agon nigon la tam, sur lar tai alar wakak anunla na toltol, lar kibas a ngas a lalaun ning a tarai lar hanrawai la ono, lar warkurai tostos anunla lalaun, lar momol ana nunla na tortorot, anunla a marmaris pa anunla na tuntunur rakrakai ning la pastetek a mamahat.
Larne, ur asaer a gurarala ning di agon nigon la tam, sur lar lasan ana ngas a hanrawai ana nunla a lalaun, gong la anan laulau tik, gong la na tena gang, lar asaer a tarai ana utna ning i wakak. Lar toli larne, sur lar asaer a gurarala ning di agon murmur la tanla, sur lar mang sur anunla na barsan pa na natnatunla, lar warkurai tostos anunla a lalaun, lar mur a totoh a toltol, lar lasan ana toltol wowou ting na nunla na taman, lar lasan ana marmaris, pa lar longor tetek anunla barsanla, sur gong tik i atong laulau a warwara ane God.
Larne, ur arakrakai a barmanla, sur lar warkurai tostos anunla a lalaun. Ana ututnala rop ning u sira toli, ur tol a wakak a titol na matanla, sur a wakak a tatatai tetek la sur lar muri. Ning ur asaer la, ur titol taum ana momolna, pa a hanrawai ana warwara ane God. Ur atong a tostos a warwara ning bel tik ir lingir lar pas u ono, sur a hiruala lar meme, anasa bel ta laulau ning lar atong dala ono.
Ur atai na tena titol oros sur lar longor anunla na ningnigo, pa lar agasgas la ana titolla rop ning la toli, pa gong la balu warwara. 10 Gong la kinau anunla na ningnigo. Lar apuasa anunla a wakak a toltol sur anunla na ningnigo lar tortorot onla, sur ir apuasa i mang a asaer o e God anundala a Tena Alaun i wakak.
11 Anasa a marmaris ane God, ning ir alaun a tarai rop, ka hanot puasa. 12 A marmaris ne i asaer dala, sur dalar han masik kusun na toltol ning bel i sot ana nuknuk e God, pa kusun a nuknuk sur a ututnala mite na rakrakan hanua. Dalar warkurai tostos anundala a lalaun, dalar tostos, pa dalar laun murmur a nuknuk e God ana lalaun onone, 13 ning dala harnanai ana tortorot sur a pukakiar na gas ning ir hanot. A pukakiar ning anundala a leklek e God, e Iesu Karisito, anundala a Tena Alaun ir hanot taum ana anuna matatar. 14 I saran tar anuna lalaun sur dala, sur ir lou alangolango dala kusun anundala na toltol laulaula rop, pa ir atotoh pas dala, sur dala anuna tarai momol ot, dala a tarai ning dala mang kol sur dalar tol asaning i wakak.
15 Ur asaer la ana ututnala ne. Ur arakrakai a tarai, pa ur atong puasa anunla na rongo namatanla. Ur toli ana rakrakai ning e God ka saran tari tam. Pa gong u noren tar tik sur ir oroi purum u.