Ainoai i Panbuk si
Ioanes
Ani buk ke, kapo atogon a pongua na tukulai ina. Kapo buk pakangai ani mamain ta vap lomlomon, ani ka sikei palau a vingaria ve God tamara, kuvul ve kana nat Iesu Karisto. Kapo buk kapa ani ki ago ta atiruai ani vap i vong sime kapau na tak suai ani lomlomon iria si pasal suai ani God. Vap ke, kipo matan vap i vong, na kipo mengen asukang ke, “Keve bil ke kipo ago kuli vunep, parik kipa roron. Na Iesu kapo nat i God, au e iang kapo tav angkoai luai singina si serei val igenen i pukun, na kame angrodokotai ve keve bil i kuli vunep val tarapo abis ia ri vap.” Kipo mengen kapa ta igenen, man kapo buk to aro ve God, ka ago ta lomlomonai an ani keve bil i kuli vunep ke. Asukang a ago ta mamakus using ani mengen suke, man parik mipa using ia. Vo salik ang kapo misag ani ri vap lomlomon ki atu talinga using ani matan kalinga tav korong asukang. Kapo mengen ta, Iesu kata serei, nia na igenen tutuman, na ri vap kipo lomlomon ta Iesu, kapo ro ki buk atutuman luai ani God, na ki vinga ro kapa taun a mang matan.
1
Mengen i to kata serei e ring malangas
Ninia nang kata to le si tutapongai. Ninia namemta kolongong ia. Ninia palau namemta arai ania ta matamem, namemta tere aro tatana, na namemtala sigil ia ta kungamem. Kana namemlapo akuskus ta mengen i to asukang ke. To katala serei na namemla arai ania, na namemlapo akuskus amalangas ta sa namemtala arai ania, na namemlapo akus imi ta to asikei, voiang kilongta ago kuvul ve tamana, na kamela serei singimem. Bil ang namemta arai ania na namemla kolongong ia, namempo akus kapa imi tatana ani kara angtogon angpokpokai, na tara angtogon ve tamara, na kapa ve kana nat Iesu Karisto. Namempo salik animi ta keve nem ke, ani kara uruk ka tapunuk singina.
God nia na malangas
Na kana na akus ke namemta longong ia singina, na namemlapo akus amalangas imi tatana asukang ke ta, God ninia na malangas. Kapo kovek i oring lik kapo vong singina. Man tarapo antok ta, tarapo angtogon ve nia, sikei tarapo pasal lak si vong, e iang tarapo kapau na parik tarapa auai ve tutuman. Sikei, man tarapo pasal si malangas, val nia kapo ago si malangas, e iang taralapo angtogon angpokpokai na rangai i Iesu kana nat kapo vil adaus ira pelek a keve lau rikek aongos. Man tarapo antok ta kapo kovek i lau rikek singira, e iang taralapo kapau bat ira. Sukana vang tutuman parik kapa ago singira. Man tarapo mengen amalangas ta kara keve lau rikek, God, nia kapo uli tutuman na kapo igenen korong na ka mus suai ani kara keve lau rikek, asi kana vilvil adaus anira si keve bil parik kipa korong. 10 Man tarapo antok ta parik taratapa bil arikek, e iang taralapo posong ia ta nia kapo igenen kapau. Sukana vang kana mengen parik luai kapa ago si kara to.