Roron i Akus
Marko
kata salik ia
Ainoai i vuk mengen si Akus Ro ke Marko kapo atangis ia asukang ke, “Kana na Akus Ro i Iesu Karisto nat i God. (1:1)” Si buk ke taralapo arai korong ta Iesu kapo atogon dual na asan lava si abis ani keve avibisan aongos. Tarapo arai korong ania si taun ang katapo vil akalit si ri vap, na kata kirikai suai ani keve malanganto rikek singina, na kata lomon suai ani rikek si ri vap. Iesu kata posong akorong pok ia ta igenen i pukun, na kata serei ani kame alis pok tatana, asi samui apok ani to si ri vap aongos. Marko kapo akus alava ta avibisan si Iesu, na parik kapa aunai i akus alava ta keve mengen ang katapo mengen tatana. Marko kata akuskus aino ta avibisan si Ioanes katakai i asing tauia, le na kala akus ta Iesu kata luk kana asising tauia, na Satan kata atokngai ania. Le na tarala arai ta Iesu kata ngorem ri vap si asalak ani keve mamaiten duk, kata akalit aro iria. Sikei vap po petau ang ania, kari marala ania kala serei alava luai. Akamusai i palpal i buk ke kapo akus ta Iesu katala mat na kala tadut pok.
1
Akuskus si Ioanes katakai i asing tauia
(Mt 3:1-12; Lk 3:1-9; Io 1:19-28)
Kana na tutapongai i akus ro ani Iesu Karisto, nat i God, val kita salik ia nei buk si Esias, katakai i kus amalangas, Arai, naka asok kag asosokai aino anim ani kan itoiton selen anim. Kalingana i mangsikei kapo songosongo nei ring varasai palau ta mi usausa na selen ani Volava, mi itoiton ta selen korong ania. Ioanes katakai i asing tauia katapo ago nei ring varasai palau, na kapo akuskus ri vap ta ki luk a asing tauia asi akanangai ani kari la lomon pokai na God ka lomon suai ani kari keve lau rikek. Na ri vap aongos i palpal Iudaia na Ierusalem kita pasal taun ia na kianla mengen amalangas ta kari keve lau rikek na kala asing tauia iria si sung ang Iordanes. Ioanes katapo alak na vakup kita abis ia ta ung i kamel na katapo ngenge ta pauk i vongo, na katapo pok ta bivo na murungan. Na katapo akuskus asukang ke, “Aimung ig kapo atogon a mangsikei ka serei lak, kapo tavirimok anig, napo tav ro angkoai ve asosokai palau vopo sovusulai si luk suai ani pauk i kakina. Nau natala asing tauia imi ta laman, sikei ninia ka asing tauia imi ta Malanganto Gogoai.”
Asing tauia ani Iesu
(Mt 3:13-17; Lk 3:21-22)
Si taun ang Iesu kala papelek a Nasaret si palpal Galilaia, na Ioanes kamela asing tauia ia si sung ang Iordanes. 10 Na akorong palau si taun ang kapo kiklak le nei laman, kala arai ani metekuku kala tavas na Malanganto kala pasiang taun ia asukang val uk. 11 Na kalinga kala serei le metekuku ta, “Numai kag nat ro. Napo buk alava ua. Napo uruk luai anim.”
Atokngai ani Iesu
(Mt 4:1-11; Lk 4:1-13)
12 Nang palau Malanganto kala asok ia ane nei ring varasai palau. 13 Na kanla ago nei ring varasai palau ani 40 na taun aongos, na Satan katapo atoktokngai ania, na kapo ago nei liuan i mamain ta kei, na ri angelo kipo pakangai ania.
Iesu kata tutapong abis e Galilaia
(Mt 4:12-17; Lk 4:14-15)
14 E mung i la teng akit tapai ani Ioanes, Iesu kamela serei e Galilaia na kalapo akuskus ta akus ro i God, 15 “Kala sinong a taun, na kana vainagoan a God kala angasungai! Mi lomon pokai pelek kami keve lau rikek, na mi lomlomon ta akus ro!”
Songo ani puat a katakai i maiak
(Mt 4:18-22; Lk 5:1-11)
16 Na kala ulit aliu ngerelo i laman tatapulitai e Galilaia, na kala arai ani ri Simon ve Andereas, nang a tasina i Simon, kilongtapo sog, using kilongtapo katakai i maiak. 17 Na Iesu kala antok irilong, “Milong using iau, na naka itoiton imilong asi kamilong sog ani ri vap.” 18 Nang palau kilongla papelek karilong keve uvene na kilongla using ia. 19 Na kala anguan ulit avunga lik an, na kala arai ani Iakovo, nat si Sebedaio, kuvul ve tasina ta Ioanes, kilongtapo itoiton karilong keve uvene kuli vul. 20 Nang palau kala songo irilong na kilongla papelek a tamari-long ta Sebedaio kuli vul ve kana vap i po seupok, na kilongla using ia.
Igenen malanganto rikek kata aol ia
(Lk 4:31-37)
21 Na kila pasal ane Kaparnaum na akorong palau si taun i atailai kanla riuk lak nei lu i kivung na kanla vil akalit si ri vap. 22 Na kipo taping ani kana akalkalit, using kapo akalit iria val igenen atogon kitmat, na parik val keve vap malangas ani saupai. 23 Na si taun ang palau nei kari lu i kivung, katapo atogon a mangsikei a igenen, malanganto rikek katapo aol ia, na kala songosongo alava ta, 24 “Iesu le Nasaret, kupo buk vil sa vang kana animem? Sa, kupo serei kana asi kam me vil punuk suai animem? Napo malangas ua. Numai a nat gogoai i God!” 25 Na Iesu kala atakun ia ta, “Ku musik! Soung suai ania!” 26 Na malanganto rikek ang kala savatigai ania na kala kup alava na kala soung suai. 27 Na kilapo taping aongos velai ani anganasai ta, “Au, sa kana? Akalkalit tanginang? Kapo asok velai ani kitmat na ri ingua kapa kipo longong ia.” 28 Na si taun ang palau, akuskus ina kalapo pasal apapanai nei keve palpal aongos aulitai ani Galilaia.
Iesu kata vil ato na vap miang
(Mt 8:14-17; Lk 4:38-41)
29 Na kala soung pelek a lu i kivung na kanla palak nei lu si ri Simon ve Andereas, kuvul ve ri Iakovo na Ioanes. 30 Na omona i Simon katapo matung ta mulak, na akorong palau kila antok ia tatana. 31 Na kala pataun ia, kala teng a kungana na kala ngai atung ia. Na mulak ang kala papelek ia. Na kala sasagi aniria. 32 Ngelik i taun ang, si makarap kalapo siang, kila serei singi na ta mamain ta vap malepen na ria ingua katapo aol iria. 33 Mete takaman i lu ang katapo vaba luai ta ri vap aongos i rina ang. 34 Na kala vil ato na vap miang kipo atogon a keve malepen angpetpetekai. Na kata kirikai suai ani ri ingua miang. Na parik katapa atalipai ani ri ingua asi mengen, using kipo malangas ta ninia kapo si.
Paspasal asi an akuskus
(Lk 4:42-44)
35 Na si no i tangat kala tapasuk na kanla pasal taun a ring vauvau, na kanlapo sokotuk. 36 Na Simon ve vap po auai ve nia kila pasal using ia 37 na kianla sabonai ania na kila antok ia ta, “Ri vap aongos kipo gule ua.” 38 Na kala antok iria ta, “Tara pasal ane si mang matan rina aliu, ani nan akuskus kapa singiria, using ninia vanang a tukulai ina i kag soung.” 39 Na kala pasal aulitai ani Galilaia aongos na kanla akuskus nei kari keve lu i kivung na ka lu suai kapa ani ri ingua.
Iesu kata vil adaus na igenen tapak
(Mt 8:1-4; Lk 5:12-16)
40 Na mangsikei a igenen tapak kamela serei singina. Kamela sovusulai na kala sokotuk ia ta, “Man kupo naung, kupo angkoai si vil adaus anig.” 41 Na kala ngorem alava ia, na kala sulai ani kungana na kala teng e pukun ina, na kala antok ia ta, “Io, napo naung, kula daus!” 42 Nang palau pukun tapak ang kala kovek pelek ia, na kala daus. 43 Na kala mengen amadot ia velai ani asok suai ania 44 velai ani kapo antok ia ta, “Ku ago ta an antok ani mang-sikei ta nem ke, sikei, ku pasal akorong na kuan akalit ta pukun im si katakai i sula, ani ka suluk a alilis ang i kam vilvil atanginang val saupai si Moses kapo antok, ani ri vap asi kari nas ta kulapo daus.” 45 Sikei kala pasal na kanla renge alava ta akuskus ke. Asukang na kalapo lolokovo na parik kalapa serei amalangas e nei rina, sikei kala ago si ring vauvau e komo. Na ri vap i keve rina aongos kime lapo serei singina.