Asangai
Buk ke kita salik ia si taun ang kitapo aunai vil akui ani ri vap lomlomon singina, using kitapo lomlomon ta Iesu Karisto, ninia kapo kari Volava. Tukulai i salik ani buk ke, asi akokos ani kari lomlomon nei liuan i kui lava i taun ang, ani ka ago ta vil kopos an ani kari lomlomon. Buk ke kapo duk ta kankanuai i mengen, ani keve bil voiang ki serei lak e mung, vo kitala serei. Tukulbung i keve kankanuai i mengen ang asukang ke. Iesu Karisto nia kapo volava, na le si kungana, God ka amatung aongos a mamain ta petau, na ka vis suai ani Satan kapa asukang. Au, taun a Iesu ka akamusai aongos ani kana avibisan, God ka seupok iria kitala tung akit, na kitala tav auak ani kari lomlomon. Ki ago kuvul ve God, maiten ve kui kala kovek, using God kala sakol a keve bil aongos ani ki serei atanginang.
1
Posong i angruduai
Kana na asasangai, God kata alis ia ani Iesu Karisto, ani ninia ka akalit kana keve asosokai ta keve nem ang ki serei avibis palau. Asangai ke kata serei e ring malangas kuli kana asok ani angelo taun kana asosokai ta Ioanes, voiang kata akuskus atutuman ta mengen si God, na akuskus tutuman ani Iesu Karisto, na keve bil aongos ang kata arai ania. Tauia si vo tataot ani keve mengen i kus amalangas ke. Na tauia si vap ang ria kipo longong ia, na kipo abis aroron using ia, using a taun ang kalapo angasungai.
Nau a Ioanes napo alis a mengen ke taun a limalengua na kuvkuvulan i lomlomon e palpal Asia. Roron ve marip ane singimi, le singina vopo to ke kana, katala to aino, na ka serei lak. Na le si kirolai i Malanganto i God kapo ago e mete kana sinsinongan i tulava. Na le si Iesu Karisto, ninia na katakai i akus atutuman, na matavunim i tadut pelek suai ani mat, na kapo saupai ani ri tulava aongos i kuli rina.
Urmaus ane singina vopo vinga ro ang taun ira, na kata akala ira pelek kara keve rikek ta rangai ina, na katala itoiton ira ani tara na matan vap i kana vainagoan, na tara tung val kana mamain ta katakai i sula, ani tara abis ani God tamana. Urmaus ve madot kakana papalik ani keve taun, kovek i akamusai ina. Tutuman.
Arai, oring lik ka serei kuli kuku na ri vap aongos luai ki arai ania ta mataria akorong, kantanem ria kita so ia. Na mamain ta pat vap i kuli vunep aongos ki radaupa singina. Io, ka bil asukang palau. Tutuman.
“Nau a tutapongai na akamusai.” Volava God, nia na kitmat luai, nia vopo to ang kana, katala to aino, na ka serei lak, kapo antok.
Ararai i Karisto
Nau a Ioanes napo tasimi na tarapo angtogon kuvul ve Iesu si ago nei vilvil akui na si palak nei vainagoan na si kara tung akit aro. Nata ago si kulenusa ang kipo kin ia ta Patmo marai kana mengen a God, na akuskus atutuman i Iesu. 10 Si taun i nanauai ani Volava natan lapo arai ta mata i malanganto, na ane mung ig, nala longong a mangsikei a kalinga lava asukang val taungai, 11 na kapo atai ta, “Saka keve nem an kupo arai ania, salik ia nei buk, na ku lis ia taun a limalengua na kuvkuvulan i lomlomon suke, Epeso, Simurna, Pergamon, Tuatira, Sardeis, Piladelpeia na Laodikeia.”
12 Au, nala taval asi kag arai ani vopo mengen ang anig. Taun ang nala taval, nala arai ani limalengua na tutungan i malangas kita abis iria ta gol. 13 Nei liuan ina i keve tutungan i malangas ang, mang sikei val igenen i pukun kapo alak kana maus vunga, kapo ngenge aputuk a kangina ta vakup i gol. 14 Vangang ina ve ungina vola posok luai val ung i sipsip vo posok val ulung. Na ngono katui i matana kilongpo ureurek. 15 Ngono kakina kapo ararai val aen riparipagan kita vil agogoai nia nei imun. Na kalingana kapo gulung val mete keve kong miang. 16 E palso i kungana kapo teng a limalengua na kalto, na e nguruna, samele i visvis redelekan angpal kapo soung. Nono kapo mang val mete makarap kapo kurkurilapan luai.
17 Taun ang nata arai ania, nala uak e ngono kakina asukang val igenen la mat. Na kala amatung a palso i kungana e pukun ig na kala atai ta, “Ku ago ta leng an. Nau a tutapongai na akamusai. 18 Nau a vopo to ang. Natala mat sikei arai, nalapo to kana na asikei. Napo teng a ki i takaman si ring ang ri vap mat kipo ago singina. 19 Asukang a ku salik a keve bil ang kupo arai ania, sa kana kapo ago na sa ka serei ane no lak. 20 Limalengua na kalto ang kuta arai ania e palso i kungag, na limalengua na tutungan i malangas i abis ta gol, supsupai ina kata ago mumun, sikei kapo asukang ke. Limalengua na kalto ang nang, ria na limalengua na ainoinoai si limalengua na kuvkuvulan i lomlomon ang. Au na limalengua na tutungan i malangas ang, nang ria na limalengua na kuvkuvulan i lomlomon ang palau.