Ani
Tito
Tito parik kapa igenen i matan vap ang ri Iudaia. Sikei taun kata sakolai ani kana to, kala pakangai ani Paulo si kana keve avibisan i aposel. E ke, kapo ararai ta Paulo katanla atolongon tapai ani Tito si kulanusa Kereta, ani ka aiveven a avibisan i keve kuvkuvulan i lomlomon nei palpal ang. Neina i panbuk ke, ainoai i mengen kapo asukang ke. Kari laulauan ri vap i Kereta parik kapa aunai roron (1:10-13). Paulo, si kana ispokai, kapo mengen ta igenen kapo buk serei ainoinoai ani avibisan i nei kuvkuvulan, kapo ro kana laulauan ka roron luai. E mung kala atatai a Tito ta laulauan asi akalit ani siksikei i mang keve tauan kuvul ve ri aina, asukang val tauan na aina lava, na ri natung kuvul ve ri asosokai palau. Si akamusai i panbuk kapo mengen ta Tito, kapo ro ka akalit ri tauan ve ri aina ani ka sikei palau a vingaria aniria angpokpokai. Kapa, ki vil a mang keve abis i laulauan roron singiria pok, na ane si mang matan vap petekai. Ki ago ta kalinga marala, na angsualai ve mang matan vap.
1
Mengen i angruduai
Nau a Paulo napo asosokai si God na napo aposel ani Iesu Karisto. Using katala soko atulisai anig ani nakan mengen amalangas ta mengen tutuman si vap ang God katala pilak iria ani ki lomlomon lak tatana. Nas tutuman ve lomlomon, nang ka ausingai aniria taun a lau korong e matana. Ani nas ang ve lomlomon ka sinong singiria kokoai ani ki teng a to asikei, to ang a God kata posong ia le kabang le aniria. God nang parik kapa kapau korong. Au, na kala serei a taun i atung ang ta God, na kala amalangasai ani kana mengen nei kalingaria i kana mamain ta katakai i akuskus ani ki akus tatana nei ring malangas. Nambang a abis i akus ta kana mengen, God kara katakai i vilvil ato katala kun asok anig asi abis ania. Napo alis a panbuk ke singim, Tito, numai kag nat tutuman si karung sikei palau a lomlomon. Roron na marip le si God tamara na Karisto Iesu kara katakai i vilvil ato, ka sinong singim.
Kana abis a Tito e Kerete
Tukulai i kag atatung tul ang anim e Kerete ani ku vilvil akorong a mang matan inongos i abis i tav vil akorong lak, na ku soko atulisai ani mang keve vap lava asi kari aiveven ani siksikei a rina asukang palau val kag atatai ang anim. Igenen ang ku soko atulisai ania, ka kovek i lau rikek ki mengen arikek ania singina. Na ka osongon kana sikei palau a aina, kana inatus ki lomlomon ta God, na ki ago ta atogon mengen arikek an aniria si mang matan laulauan nio kipo visuk, na si longo gel. Kapo ro ta katakai i aiveven ang ka kovek luai ta lau ki mengen arikek ania singina, using kapo paus kana abis a God. Ka ago ta vilvil alava an, ka ago ta marala sumasuma an, ka ago ta aunai i inum vaen an, ka ago ta visvis an, na ka ago ta kapau an si vubuk using ani kapkap. Sikei ka igenen katak ta aiveven ani vap sokoung. Ka uli buk ani laulauan roron, ka lomlomonai aro, ka uli abis ani lau korong, ka igenen vinga daus, ka uli saupai aro pok ania. Au, na ka teng akit aro na keve akalkalit roron aongos ang val namemtala akalit tatana, ani ka angkoai singina si kun pinipini ta akalit kapo tutuman, asi kana akikit ani mang matan na asi kana aoles aniria mamain ta katakai i sualpok.
10 Io, napo buk ani ku soko atulisai ani keve vap lava asukang suke, using vap miang nang kipo keve katakai i sualpok, na kipo vap amanga lava palau ta keve akalit kapau tav pakangai. Vap po uli dual ang ta mengen i lampulit, ria palau nang, kipo atogon a lau ke. 11 Ku atakun iria ani ki kamus luai, using kipo goeng a keve angtama ta matan akalkalit parik kapa ro si mengen tatana, sikei kipo buk luk kapkap palau si ri vap. 12 Kapo asukang palau val posposong ang si kari mang katakai i kus amalangas kata mengen asukang ke, “Ri Kerete mamain ta katakai i kapau si keve taun, na kipo bil val ri kei kalat, na kipo sam lava, keve katakai i marangan luai.” 13 Au, na mengen suke kapo tutuman. Asukang na napo buk ani ku tatapokai ani vap po sual pok ang ani kari lomlomon ka atutuman, 14 na asi kari ago ta lomlomon an ta keve akuskus palau si ri Iudaia na mamain ta saupai si vap po agel ani tutuman ang. 15 Riria kipo vinga daus, keve bil aongos kapo ro palau. Sikei riria nang kipo vinga visuk na kipo tav lomlomon, kapo kovek luai ta mangsikei a bil kapo daus. Kalapo rikek a lomlomon iria na parik kilapa anguan kinle ani angpetpetekai i ro na rikek. 16 Kipo antok ta kipo nas a God, sikei kari keve lau kapo akalit ta parik kipa nas ia. God kapo misag luai aniria, mamain ta katakai i longobot, na parik kipa angkoai luai si teng ani abis ro.