^
Rom
A Fasisian
Na Pol A Vubuk Faagut Rao I Taa Fe Xalum A Mu Rom
A Mataa Taa Tigina Fatak La Matana Piran Sena Namkaian Mon
A Mu Rabuna Xapiak Ri Vupuno La Matana Piran
A Piran Taa Tiis Fatak A Mu Rabuna Xapiak
A Mu Juda Ri Malalava Pana Vuputkai Senaso A Piran A Tavai Nari Pana
A Vilaana Ina Vuputuk Tuuna
A Piran A Tigina Fatateak Vulai
Pi Ta Mataa A Roxo, Nari Xapiak Ri Vupuno
A Salan Xena Tigina Fatak La Matana Piran A Savat La Matavas: A Rabuna Ri Taa Namkai Se Yesus Krais
A Ro Matalava Sina Mu Juda, Na Abrahem Nare Devit, Re Namkai O A Piran Taa Fatiginei Fatak Nare
Taara Tigina Fatak La Matana Piran Pana Luaian E Faamamaasan
Maatan Aava Savat Se Aadam E Toyan Tuuna Aava Savat Se Krais
Taara Taa Bilai Xena Fananam A Piran Malaafaa?
A Piran A Mulus Tapin Netaara Sena Gutan Ina Saatan
Taara Vibis Sena Vilaana Saat
A Piran A Feng A Vovau Xaradak Sina Xena Mulus A Mu Rabuna Xasena Gutan Ina Vilaana Saat Siri
A Maana Roxoyan Aava Piran A Toxane Xataara
Taara Taa Faꞌonam
A Piran Xuvul Pana Mu Rabuna Aava Nane Siak Fati Nari
A Mu Israel Ri Pife Namkai
A Mamaaluxan Sina Piran Xe Sina Mu Israel
A Piran A Fadoxot A Mu Rabuna Aava Ri Pife Juda Xuvul Pa Krais
Taara Taa Tatavai Pana Toyan Sitaara
A Vilaana Ina Vubuxan Xasingitan
Mi Taa Fangasik A Mu Xaiyaas Simi Sait
A Mu Rabuna Ri Taa Fasivi Nari Xa Lapaana Mu Paamua Siri
Vubuxan Xasingit A Xasanofuna Senaso A Yaan Sina Memai A Faasilak Xo
A Namkaian Tateak E Namkaian Murupak
Muta Taagul Talo A Saxa Taa Sopitai Lana Namkaian Sina Sena Vilaana Siim
A Fufuna Xakalayan Tateak Si Pol
A Fasisian Si Pol