2
Krais ini ler opoalinga.
Na tutukre, tho wat riong ake a thomu nge, mo aro o oma vothung kerenga avele. Aveto aro ve omu e i oma vothung kerenga, kimer mitnga ake ro i voth ako i ri nge it ako a Titemer a God itheki, ini a Jisas Krais, ako ini toko vengvenga. Na i sungpot isivenga ile mimiong ako nge ler vothung kerenga eltetpotnga. Na i oma venen aken nge enger inga avele, aveto i oma mun i nge toko alavusnga ake ru a ulue, ole vothung kerenga eltetpotnga mun.
Toko ako ilemi mire senu nge ur ako God i sis ve aro i oma i, aro i panes mun i.
Na aro ve te panes a God ile patorongre, aken lemir mire ako ve, lemir mire senu nge ur ako i sis ve aro te oma i. Na aro ve toko e i ri ve, “Lemik mire senu nge ur ako God i sis ve aro tho oma i.” Aveto i panes a God ile patorong alavusnga avele, toko aken ini toko le apaltetonga, na God ile riong nunganga i voth a i nge avele. Aveto aro ve toko e i panes senu a God ile riong, aken ile asaguong nge a God i alarorol a ile mimiong. Na lemir mire ako te teo a God nge vene: Toko e ako i ri ve i teo a God nge, aro ile vothung i ranga ve ini a Krais ile vothung.
Na titeik sivengare, ine patorong ake ru tho wat i a thomu nge i ponganga avele. Aveto ini patorong neginga ako thomu o nongpol i nomenga vet ako me i patea nge ako o elo a Krais a lomumu. Na patorong neginga aken ini riong ako thomu o nongpol tel i lale, ako aro omu sagu pel. Aveto patorong aken ako tho wat i a thomu nge i ponganga mun a thomu nge, na o thepol i a lomu mimiong ranga ve ako ini a Krais ile mimiong. Na o thopol i a lomu mimiong, eneke mideng a esong i penthalu, na pen lalanga a esong i velpol lale ma i to ol.
Na aro ve toko e i ri ve i voth a pen lalanga, aveto rongan ini silal itein lemioonga e, aken toko aken rongan i voth a mideng nge. 10 Na toko ako ia sagu ititein lemioongare, aken i voth a pen lalanga, na ur e avele i voth a i nge ako aro i pamatu i. 11 Aveto toko ako ini silal itein lemioonga e, aken i voth a mideng nge, na rongan i es a mideng lemi, na ilemi mire nge wop kathnga ako i es nge, kene avele, eneke mideng rongan i pasopal itheki.
12 Na rongan tho wat riong ake a thomu tutukre ako ini a Krais ile,
eneke ako nge a Krais inga, God i eltetpot lomu vothung kerenga.
13 Na rongan tho wat riong ake a thomu a vovoengae mun re nge, ako lomu lemioong i motu,
eneke lomumu mire senu nge a Krais ako i voth evelelnga.
Na rongan tho wat riong ake a thomu apoapongare nge, ako lomu lemioong i engeng,
eneke lomu mong a Satan, ako i kerenga selele lale.
Na i nunganga ako tho wat lale a thomu tutukre ako ini a Krais ile,
eneke lomumu mire senu nge Titemer a God.
14 Na tho wat lale a thomu a vovoengae mun re nge, ako lomu lemioong i motu,
eneke lomumu mire senu nge a Krais ako i voth evelelnga.
Na tho wat lale a thomu apoapongare nge, ako lomu lemioong i engeng,
eneke thomu o engeng, na God ile riong i mimi a lomumu, na lomu mong a Satan, ako i kerenga selele lale.
Te mothong tova ar sagu vothung ulue anga.
15 Thomu o mothong tova omu sagu vothung ulue angare, eve ur areko i voth mun nge. Eneke aro ve omu e ia sagu vothung ulue anga, aken God iasagunga i voth a i nge avele. 16 Na i venen aken, eneke vothung alavusnga ako ini toko ulue angare ole, i es a Titemer a God nge me avele, ranga ve ini ako o panes inga vothung areko i mita a olemi me, na o theseal, na o magon. Vothung alavusnga areken ini vothung ulue anga vet aken. 17 Na ine ulue ake tomo nge areko oa sagu vothung ulue anga aro o vus, aveto tokokoe areko o oma ur areko God i sis ve aro o oma i, aro ole mimiong aro ile vusonga avele.
Krais ile ngarangre o velpol lale.
18 Na tutukre, te tothtunal ol nang le vusonga lale. Na ranga ve ako o nongpol ako ve, Krais ile ngarang aro i es me, na ponange ol ake Krais ile ngarangre pulua o velpol lale. Na nge aken, lemir mire ako ve, te tothtunal ol nang le vusonga. 19 Na tokokoe areken nomenga o voth tomo tel nge it, lama o lo lelpot ar ma o es. Aveto or ini lernga nunganga avele. Eneke aro ve or ini lernga, aro rongan o voth tomo nge it. Aveto o lo lelpot ar lale, make i nunganga ako ve, or ini lernga avele.
20 Aveto thomu o el Oni Riringa lale ako a Toko Riringa nge me, na i panine lomumu mo ako lomumu mire nge riong nunganga ako God i pathengal i a it nge. 21 Ava lomumu ve tho wat a thomu nge, eneke lomumu mire nge riong nunganga avele, aveto avele. Tho wat a thomu nge, eneke lomumu mire nge riong nunganga lale, na lomumu mire mun ako riong nunganga i pavelpol riong le apaltetonga e avele. 22 Toko le apaltetonga ini anga? Ini toko ako i kelelal ve, Jisas ini toko ako God i ateal i ve aro i el werer ile tokokoere, kene avele. Na toko ako i venen aken, ini a Krais ile ngarang. Ma i lel ikime nge Titemer a God na Itun a Jisas. 23 Na toko ako i lel ikime nge a God Itun aken, akennga i lel mun ikime nge Titemer a God. Na toko ako ilemio nge a God Itun, akennga i lemio mun nge Titemer a God.
Oni riringa i pamireal it nge riong nunganga.
24 Na riong areko thomu o nongpol i nomenga nomenga vet ako me i patea nge ako o elo a Krais a lomumu, kene aro thomu o krim engeng i. Na aro ve thomu o krim engeng inga, aken rongan o teo a Jisas nge na a Titemer a God nge. 25 Na ake ini ur ako i kin ile riong a it nge lale ve aro i sungu mimiong ako aro ile vusonga avele a it nge.
26 Na tho wat riong areken a thomu nge mo tho pator lomu nge tokokoe areko o tongporum ve aro o paleklek thomu. 27 Aveto thomu o el Oni Riringa a God nge me, na rongan i voth a lomumu, make o mothong tova o sis ol pamirealinga e, eneke Oni Riringa ienga inga ako i pamireal thomu nge ur alavusnga. Na Oni Riringa aken ile omaing i nunganga na ile apaltet avele. Maken aro thomu o kis inga lomu teoong a Krais nge ranga ve ako Oni Riringa i pamireal thomu nge.
Na ponange te voth ol ini a God itutunre.
28 Na tutukre, aro thomu o pesrou avele nge lomu teoong a Krais nge, moro aken nge nang ako aro i velpol a pen lalanga, aro te mit engeng, naro ler mara nge mitong a itheki avele, ako nge ile esuong me.
29 Na lomumu mire ako ve, Krais ile vothung alavusnga i vengveng rintet, aken aro lomumu mire mun ako ve, toko alavusnga ako o oma vothung vengvenga, or ini a God itutunre ol lale.