3
Toko Pomnga a Jisas aro i lo werer mun me ranga ve ako i kin ile riong nge lale.
Titeik sivengare, ake ini lek malueng aininga ako tho wat i a thomu nge. Na nge lek malueng or aini aken tho palemi rum werer thomu nge ur areke mo i pavurpol lomumu mo lomumu i voth inga nge ur ako i riri rintet. Na tho sis ve aro lomumu rum werer nge a God ile riong elnga riringare ole riong ako o ritet tel nomenga nge ur areko aro i velpol panen, tomo mun nge a Toko Pomnga ako ini ler pamimionga ile torong ako thomu o nongpol i a ile pakekere owo.
Na ur aolonga ako aro lomumu mire senu nge kene i vene: Nge nang patopalalnga tokokoe areko o panes vothung kerenga ako osivenga oni peti i vurpoltun i, aro o ri sililal thomu nge ole riong ako o ri vene: “I kin ile riong lale ako aro i lo werer nge me, aveto i kala ol, e? Na i voth a kath? Aro i lo werer avele, eneke i patea nge nang ako titevirre ako o nongpol ile riong kinnga aken o rin lale, na i mul nge ponange, na ur e avele i eksing ol, na imei omoleal ol inga ranga ve ini ur areko God i pamenu i nomenga.” Na oni plong rintet ve aro olemi rum werer nge ur areko God i oma i nomenga. Ranga ve ako God i ri na ile riong aken i pavelpol sepsa ome ulue. Na ulue i tea a thei lemi me, na thei i lel kalual i, na nge a God ile riong mun thei i pavusu ulue nomenganga nge wong aolonga. Na nge ile riong mun aken i theal senu sepsa ome ulue ako o voth ponange mo aro ini won sesenga ia ol, na i theal or i mulal nge ile paomelaling a nang ako aro i pakerenga areko o lel okime nge a God.
Na i nunganga ako Toko Pomnga i lo werer nge me rongan, aveto titeik sivengare, o mothong tova lomumu simikal ur omole ake kene i vene: Nge a Toko Pomnga ile thepolong, nang omole i ranga ve ini tovu po or 1,000 na tovu po or 1,000 i ranga ve ini nang omole inga. Na toko pelie olemi ve, Toko Pomnga i pakeketun nge ur ako i kin ile riong nge, aveto i oma venen aken avele. I paninal aken nge thomu, eneke ini plong ve aro toko e i penthal, aveto i sis ve aro toko alavusnga aro o eksing olemi a i nge. 10 Aveto Toko Pomnga ile nang aro i es me, naro i pakuktun tokokoere ranga ve ini toko kemonga. Na nge nang aken sepsa aro i penthal tomo nge ile avvuvong aolonga. Na won sesenga aro i ongtun ur alavusnga ako i voth nge mo i kerenga selele, na ulue na ur alavusnga ako o voth mun nge aro o vus selele.
11 Na aro ve God aro i pakerenga ur alavusnga venen aken, aro i vava nge thomu areko o mimi ponange lomu vothung, e? Aro lomu mimiong aro i riri, naro o panes a God tomo nge lomu mimiong elonga. 12 Aro thomu o mimi venen aken nge ako o men tetal a God ile nang na o pavirial i me. Na nge nang aken won sesenga aro i pakerenga sepsa, na ur alavusnga ako o voth nge aro o ongtun. 13 Aveto te men tetal nge ur ako i kin ile riong nge lale, ako ini sepsa ponganga na ulue ponganga ako toko vengvengare aro o voth selele ol nge.
Aro te naktet senu ler vothung na te men tetal a Toko Pomnga ile nang.
14 Maken titeik sivengare, nge ako o men tetal nge nang aken, aro o betet nge ako o voth riri mo aro omu theki e avele a God itheki, naro o voth lemi moring tomo nge i. 15 Naro lomumu i vene: Toko Pomnga ile paninaling aken ini sovengalo ako aro i pamimi tokokoere nge. Na lek riong aken i ranga ve ako titeir a Pol ako ar sagu i, i wat riong pelie a thomu nge lale, ako nge mire ninenga ako God i sungu i a i nge. 16 Na i ri vene aken nge ile malueng elonga. Na ur pelie ako i voth a ile malueng lemi i klip nge imirenga elnga. Na toko nongalproingare ako ole mire avele o ekris kerere ile riong aken ranga ve ako o oma i nge a God ile riong mun pelie lale. Na nge ole omaing aken o pavelpol kerengaing a osivenga nge.
17 Maken titeik sivengare, lomumu mire nge ur areken lale, mako aro o thealal, aro vene mo tokokoe areko o panes patorong avele aro o paleklek thomu nge ole riong le apaltetonga, kena aro o matu nge lomu mit engenging aken. 18 Aveto tho nong ve aro ar Pomnga a Jisas Krais ako ini ler pamimionga ile themosaling aro opisleonga aro i esa esa a lomumu, naro lomumu mire senu nge ur ako i sis ve aro o oma i. Naro te risea i ponange na evelelnga ako aro ile vusonga avele. I nunganga.
Na i re aken. I vus.