Pol ile malueng aininga ako i wat i a Timoti nge
2 Timoti
Ritetong nge a 2 Timoti
Pol i voth werer mun a mang a midenga lemi ako a rem pomnga a Rom. (O thopola 1 Timoti a ritetong.) Na ilemi mire ako ve i toth ako aro o so rin i, (4:6-8) na ilemi rit nge ur omole inga ako i vene: I sis rintet ako aro Timoti tomo nge toko lemioongare aro i theal tetal senu Panongpolong Sivenga, aro vene mo pamirealonga le apaltetongare aro o eksing kerere i. (1:12-14; 2:2; 2:14-3:17) Aken ini ur aolonga ako i voth a malueng ake. Pol i pator engeng a Timoti mo i monsi nge Panongpolong Sivenga panongpolnga, (4:2) naro i monsi mun nge matheongre potunnga. (1:8; 2:5; 4:5) Ake ini patoraling sivenga i pavurvur nge lotu a mukalingare ve aro o panongpol senu, na o theal tetal senu Panongpolong Sivenga.
Timoti aro i um engeng mo aro i velpol ini a God ile omainga sivenga
1
(Vonge 1:1–4:22)
Tho a Pol, ako ini a Krais Jisas ile pakeke, eneke God ilemi ve tho ini ile pakeke. Na i pake tho ve aro tho ritet nge mimiong ako nomenga i kin ile riong lale ve aro i sungu i a tokokoe areko o panes a Krais Jisas nge.
Tho wat malueng ake a wong a Timoti nge ako ini tuk, eneke ler lemioong omole ol inga nge a Jisas Krais.
Naro ong el themosaling na asaguong na lemi moring a God ako ini Titemer tomo nge a Jisas Krais ako ini ar Pomnga nge.
Pol i paengeng a Timoti mo i mit engeng nge ile lemioong.
Na tho ri sivengaing a God nge ako tho oma ile omaing, na tho rov i a lemik ako ur e avele i ngo a lemik, ranga ve ako titevikre o oma i. Na nge lek nongong ako nge nang na mlik elonga, lemik rum wong, mako tho ri sivengaing a God nge, nge wong. Na lemik rum thekum einga ako i teel, na tho sis rintet ve aro tho thepol wong mo ako lemik sivenga werer. Na lemik rum mun lom lemioong nunganga, ako nomenga i voth a tovum sengenga a Lois tomo mun a ninom a Iunis nge. Na lemik mire mun ako lemioong aken i voth mun a wong nge. Make tho palemi rum ong ve aro evelelnga ong oma omaing nge sungong ako God i sungu i a wong nge, nge wop lemi ako tho ronga menik a wong nge. Wong oma omaing aken, eneke God Ioni ako i sungu i a it nge, i voth a it nge mo aro te ngange avele, aveto i pavual it nge ile engenging na ile asaguong, na i opoal it mo te nak ler menong. Naro wong mothong tova lom maral nge ar Pomnga ipanongpolnga, eve nge tho ako ini ile toko ako tho voth a mang a midenga lemi, aveto aro ong el mun sisisong nge a God ile Panongpolong Sivenga panongpolnga ako ranga ve tho el mun i, i pavurvur nge engenging ako God i sung i a wong nge, mo wong mit engeng nge. Na God i pamimi it na i ateal it ve aro te velpol ini toko riringa. Na i ateal it ako nge ler omaing avele, aveto nge isivenga ilemi, na nge ile themosaling. Na nomenga vet ako nge ur elonga pateanga, God ilemi ako ve, aro i sungu ile themosaling aken a it nge, ako nge ler teoong a Krais Jisas nge. 10 Make ponange te thopol ile themosaling aken nge ler pamimionga a Krais Jisas ile velpoling. Ma Jisas i pavus rinong ile engenging a it nge, na nge Panongpolong Sivenga i patheng pat it nge mimiong ako aro ile vusonga avele. 11 Na God i ateal tho ve tho ini ile pakeke, na pamirealonga, na panongpolonga nge Panongpolong Sivenga ake. 12 Na nge ur aken tho el sisisong areke nge, aveto lek mara avele, eneke lemik mire senu ako toko ako lemiko nge i, i pavurvur aro i theal senu omaing ako i sungu i a tho nge, i mulal nge nang le vusonga.
13 Aro ong panes inga riong nunganga ako tho patoral wong nge. Na krim ler lemioong na ler asaguong ako Krais Jisas i sungu i a it nge. 14 Aro ong theal senu ur sivesivenga ako God i sungu i a wong nge, na theal i ako nge Oni Riringa ile engenging ako i voth a it nge.
15 Lomum mire ako ve, thengengek alavusnga ako ru a epee a Esia, o lo vrau ok tomo nge a Pigelus na Hermogenes.
16 Naro Toko Pomnga aro i sung ile themosaling a Onesiporus ile vel lemiare nge, eneke nang pulua i panisisi tho, na ile mara nge tho ako tho voth a mang a midenga ake, kene avele. 17 Aveto nge ile velpoling a Rom, i patea nge kathngek, makola i pavurvur nge ako i thopolo tho. 18 Na tho nong ve aro Toko Pomnga aro i sung ile themosaling a i nge, nge nang le vusonga. Na lomum mire senu nge ur alavusnga ako i opoal tho nge, ako ru a Epesus.