Malueng ako Jems i wat i
Jems
Ritetong nge a Jems
Ava Jems ako i wat malueng ake ini a Jisas iteinnga. Na ini mun i lotu a mukalinga ako a Jerusalem. (Pakeke 15:13) Na i wat malueng ake a toko lemioonga pelie ako or ini Judare. (1:1; 2:1) Na ur aolonga ako i voth a malueng ake lemi i vene: Toko e avele i pavurvur ako aro i ri inga ako ve, ilemio nge a Krais. Avele, ile vothung sivenga aro i pathengal tokokoere ako ve, ile lemioong aken i nunganga. Na aro ve vothung sivenga e avele i voth a ile mimiong, aken ile lemioong aken ini ur polpolnga. (2:26) Na tongporumong na matheong ako aro i velpoltun it, kene i pathengal mun it ako ve, ler lemioong aken i nunganga. (1:2-18) Aro te mothong tova te nongpol polpol Panongpolong Sivenga, aveto aro te panes i. (1:19-27) Jems i ri pompom nge vothung ako toko lemioongare aro o oma i, ranga ve ako aro te naktet ler riong, (3:1-12) naro te el mire ako ini Pen a Urvet anga, (3:13-18) naro te paruru sivenger nge vothung sivenga omanga, (4:1-17) aro vene mo aro te mit nge riong. (5:1-11) Na Jems ile patoraling i ranga ve ini a Jisas ile patoraling ako i voth nge a Matiu 5-7.
Aro te mit engeng nge tongporumong, maken aro God ilemi sivenga nge it
1
(Vonge 1:1–1:18)
Tho a Jems, ako ini a God na Toko Pomnga a Jisas Krais ole umonga.
Na tho wat malueng ake a thomu toko na seng alavusnga ako o voth nge Israelre ole net or mule pa omole pothoi or aini, na o voth mela nge lomu rem tepun, ma o vra a pen elonga ake ru a ulue.
Na tho pasungalu mun lek nang sivenga a thomu alavusnga nge.
Ine tongporumong ini ur ako aro i pavengveng it.
Titeikre, aro lomumu i sivenga rintet tova ve tongporumong rel relnga i velpoltun thomu, eneke lomumu mire ako ve, aro ve lomu lemioong i mit engeng nge tongporumong areken, aken i pathengal ako lomu lemioong aken i nunganga, maken thomu o pavurvur aro o mit engeng evelelnga. Maken aro thomu o mit engeng evelelnga mo aro i oma thomu mo aro thomu o voth ini tokokoe areko o motu rintet nge vothung riringa, naro thomu o oror nge vothung sivenga e avele.
Aro ve toko e i oror nge lemi rumong sivenga, aro i nong a God nge mo i sungu i a i nge.
Na aro ve omu e i oror nge lemi rumong sivenga, aken aro i nong a God nge ako ini God sungonga, maken aro i sungu inga a i nge, eneke God i sungu lemi rumong sivenga aken a or alavusnga ako o nong i a i nge, na ikei palil or nge avele. Na aro ve wong nong, aro lomumo ve, God kene i sivenga, naro i sungu i a ong nge, na mothong tova lomum aini nge, eneke toko ako i nong na ilemi venen aken, i ranga ve ini thev le lolikong ako sa thuu thua i ma i ngo pis avele. Na toko ako i venen aken i mothong tova ilemi ve, Toko Pomnga aro i sungu ur e a i nge. Aken aro avele. Eneke ilemi omoletet inga a God nge avele, na ilemi ngo pis mun avele nge ile omaing elonga.
Areko ole ur elonga avele na areko ole ur elonga pom o vur e pel inga a God itheki.
Toko lemioonga areko ole ur elonga avele aro olemi ngo senu, eneke God i paesa oion roro tomo nge a Krais lale. 10 Na areko ole ur elonga pom aro olemi ngo senu nge ako o ranga ve ini toko vulutnga a God itheki. Eneke ole mimiong i lollo avele, ranga ve ini kolkolung punpolnga ako i punpola inga, lamako i movur werer mun. 11 Na riong aken i nunganga, eneke nang i ina me, ma ivelvelnga i totun kolkolung punpolnga aken, ma i molit, mako ipunpolnga i matu, na ile sivengaing ako te thopol i nge, kene i kerenga. Na toko le urngare kene o vene re aken, aro o penthal leltun ole ur elonga alavusnga ako o mostun omanga nge ole mimiong.
God i oma inga vothung sivenga nge it, na i tongporum it nge vothung kerenga omanga avele.
12 Sapase toko ako i mit engeng nge tongporumong, eneke aro ve i mit engeng na ile mong tongporumong areken, aro i el mimiong ako aro ile vusonga avele, aken ini ile sungong vet ako God i kin ile riong nomenga lale ve aro i sungu i nge areko oa sagu i.
13 Aro ve tongporumong e i velpol a toko e nge ve aro i oma vothung kerenga, i mothong tova i ri ve, “Tongporumong ake i es a God nge me.” Eneke ur e avele i pavurvur ako aro i tongporum a God ve aro i oma vothung kerenga. Na e mun e ako God i tongporum toko nge vothung kerenga omanga avele. 14 Aveto tongporumong i velpol a toko omole omole nge vene: Lemi rumong kerenga i mita a ilemi, ma ilemi altetpot nge omanga, mako i oma i. 15 Maken aro ve lemi rumong kerenga aken i tea a toko ilemi, aro i papel vothung kerengare. Na aro ve vothung kerenga areken i motu aro i papel rinong.
16 Titeik areko ok sagu thomu, o mothong tova o nongal riong ako o ri ve, “God i sung tongporumong a tokokoere nge” aken aro i patelek thomu. 17 Na sungong alavusnga areko o sivenga na o riri, kene o esu a Pen a Urvet me, na o esu a God nge me ako i pamen pen lalanga alavusnga ako a sepsa. Na ini a God ako i eksing avele, na i eksing mun ranga ve ini mlil ako i eksingu eksinga, kene avele. 18 Na nge isivenga ilemi vet i pavelpol ol it mo ini itutunre nge ile riong nunganga ako i sungu i a it nge. Na i oma it vene aken mo aro te mukal nge ur alavusnga ako i pamenu ir oelwerernga mo ini ile ol.
Aro ve ler lemioong i nunganga nge a God, aro te oma mun vothung sivenga
(Vonge 1:19–5:6)
Aro te panes riong, na te mothong tova te nongpol polpol i.
19 Titeik areko ok sagu thomu, aro lomumu rum senu nge lek riong ake. Aro thomu o paviri nge ako aro o ta telngomu, na o mothong tova o ases virialpot lomu riong, naro o mothong tova lomumu kling viri viri. 20 Eneke toko ile lemi klingong i pavurvur avele ako aro i pavelpol vothung vengvenga ako God i sis ve aro te oma i. 21 Maken aro thomu o modop lomu vothung akromnga tomo nge ni silalpeling ako thomu pulua o oma i. Na o paesu thomu ruru, na o elo riong ako God i o i lale a opomu lemi, eneke ini riong ako i pavurvur aro i pamimi thomu.
22 Maken aro thomu o nongal riong aken. Na aro ve thomu o nongpol inga riong na o panes i avele, aken kene lomu apaltet sivengomu, 23 eneke toko e ako i nongpol inga riong na i panes i avele, kene i ranga ve ini toko ako i thepol isivenga itheki lemi nge thealuonga. 24 Ma i thepol itheki lemi ma vus, ma i es na a ur e avele, nako ilemi simikal werer mun itheki lemi aken kene i vava ol. 25 Aveto toko ako i thepol senu patorong ako i alarorol, ako i pavthopot tokokoere, na i pesrou nge omanga avele, na ilemi simikal ur ako i nongpol i avele, aveto i oma ir, aken kene God aro i pamen senu toko aken nge ile omaing alavusnga.
26 Aro ve toko ilemi ve i panes senu lotu, aveto i naktet senu ile muma avele, aken kene ile apaltet isivenga, na ile ni sisiong nge lotu panesnga, aken kene ini ur polpolnga. 27 Na lotuong panesnga ako i riri rintet, na i nunganga a Titemer a God itheki kene i vene: Aro te opoal patungtungere tomo nge basbasuere nge ole matheong. Na e mun e ako aro te naktet ler mimiong, aro vene mo vothung ulue anga i pamatu it.