Panongpolong Sivenga ako Jon i wat i
Jon
Ritetong nge a Jon
Panongpolong Sivenga ako Jon i wat i, kene Jon ako ini a Jisas ile pakeke i wat i mo aro areko o tital i aro olemio ako ve, Jisas ini toko ako God i ateal i ve aro i el werer ile tokokoere. Na Judare o apet toko aken ini Mesaia eve Krais. Na ini mun i a God Itun, naro i pamimi tokokoere nge ole vothung kerenga. (Jon 20:31) Na Jon i pathengal ako ve, Jisas ako ini a God nunganga, i velpol ini toko neneanga, na i mimi ake ru a ulue mo aro i pathengal it nge a God. (14:7-11) Na i venen aken, mako Jon i apet a Jisas ini “Riong”, eneke ile mimiong i pathengal it nge a God. (1:1-18) Na Jon i ri papulua ako ve, Jisas i velpol mo aro i sung mimiong ako aro ile vusonga avele a tokokoe areko olemio nge i. (1:12; 3:16; 3:36; 5:24; 6:40; 10:28) Na i ri mun ako ve, Jisas ini a God Itun na so ol e avele ako aro tokokoere o es a God nge la, ini a Jisas ienga inga. (5:19-27; 10:30; 11:27; 14:6)
I ranga ve ako God ile riong i velpol ini toko, na i voth ake ru a tokokoere oa lemimi
1
(Vonge 1:1-51)
Jisas i ranga ve ini Riong na theki lalainga.
Na nomenga nge wop lemi ako ulue i velpol rongan, Riong i voth tel lale, ma Riong aken i voth tomo nge a God, na Riong aken ini a God. Na nomenga vet ako nge patenga, kene i voth tomo nge a God.
Na God inga i ria Riong aken mo aro i pamenu ur alavusnga, na ur e avele i velpol polpol. Avele! Ur alavusnga ako i voth, ienga inga ako i pamenu ir. Na ienga inga ini mimiong tepun, na mimiong aken i ranga ve ini theki lalainga ako i pathengal tokokoere nge ur ako i nunganga. Na theki lalainga aken i totun mideng, na mideng i pavurvur aro i seltun i avele.
Lamako God i pakepot ile pakeke, ini toko omole ako iion a Jon. Na i es me mo aro i panongpol tokokoere nge theki lalainga aken mo ako aro or alavusnga aro o nongpol ile panongpolong aken naro olemio ol nge i. I kene ini theki lalainga aken avele, i es me mo aro i panongpol nge theki lalainga aken. Na theki lalainga aken ini theki lalainga nunganga, ako i esu a ulue me mo ako aro i totun toko alavusngare mo olemi mire nge ur ako i sivenga.
10 Na Riong aken kene i voth ake ru a ulue, na nomenga God i ria i mo aro i pavelpol ulue ake, aveto toko na seng ake ru a ulue, o ate senu i avele. 11 Ma i eso a ile rem tepun, aveto ilengare o elo i avele. 12 Aveto pelie kene, o elo i ma olemio nge i, mako i sung engenging a or nge mo aro o velpol ini a God itutunre. 13 Na o velpol ini a God itutunre ranga ve ako tokokoere o pavelpol otutunre nge, kene avele, na nge otitemaere olemi avele. Aveto God ienga inga i oma or mo o velpol ini itutunre.
14 Na Riong aken i velpol ini toko, na i vual nge lemi esaling na riong nunganga na i mimi tomo nge it. Na te thopol ako God i papomnga i, eneke ini a God Itun re inga aken ako i esu me.
15 Ma Jon i panongpol nge i na i presa viringa ve, “Toko ake ini toko aton tho ria thomu nge ve, ‘Toko ako i rumongal nge tho, kene i pomnga nge tho, eneke i voth tomo nge a God nomenga lamako nina i maneu ol tho.’ ” 16 Na it alavusnga te elel ile sungong sivengare opisleonga, eneke i vual nge lemi esaling nge it. 17 Na God i sung ile patorong a Moses nge mo aro i sungu i a it nge. Aveto God ile lemi esaling na ile riong nunganga o es a it nge me, nge a Jisas Krais. 18 Na toko e avele ako i thopol a God, aveto Itun omole inga aken i mun re inga ake ini a God na i voth a Itema ilo sei, i kene, i panine tokokoere olemi nge i.
Jon ako ini toko paninuonga i ritet nge isivenga.
(Matiu 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Mako Judare oa pompomere ako o voth a Jerusalem o pakepot pris pelie na ole opoalingare mo aro o nin a Jon ve, “Ong ini ao?” 20 Aveto Jon i wotum avele, i ritetu i a or nge ve, “Tho ini toko ako God i ateal i ve aro i el werer ile tokokoere, kene avele.”
21 Mako o nina mun i ve, “Ong ini ao? Ong ini a Elaija?”
Ma i olal ole riong ve, “Avele! Tho ini a Elaija avele.”
Mako o ria i ve, “Na ong ini a God ile riong elnga ako them men tetal i?”
Ave Jon i olal ole riong ve, “Avele!”
22 Na o ria mun i ve, “Aro ong ria them, ong ini ao, mo ako aro them el lom riong olalnga a tokokoe areko o pake them me, na ong ri senu a them nge sivengom.”
23 Mako Jon i olal ole riong ma i ripot riong ako God ile riong elnga a Aisaia i wat i nomenga ve,
Tho ini toko omole
ako tho presa pres a pen polpolnga ve,
‘O pavengveng Toko Pomnga ile sovengalo
mo aro i es nge me.’ ” Aisaia 40:3
24 Lamako, Parisi pelie ako ole mukalingare o pake or a Jon nge la, 25 o nina mun i ve, “Na eve ong ini toko ako God i ateal i ve aro i el werer ile tokokoere avele, na eve ong ini a Elaija avele, na ong ini a God ile riong elnga ako them men tetal i, kene avele, na i vova ako ong paninu tokokoere, e?”
26 Na Jon i olal ole riong ve, “Tho paninu tokokoere nge thei, aveto toko e ako i mit tomo nge thomu na lomumu mire nge i avele, 27 aro i rumongal ol a kimek, na tho ini toko sivenga avele na tho pavurvur avele ako aro tho es totho a ilo sei mo tho inospot ile esonga a we.”
28 Na ur areke i velpol a thei a Jordan wo epee ako a Betani, ini wop ako Jon i paninu tokokoere nge.
Jisas ini toko ako i eltetpot tokokoere ole vothung kerenga.
29 Na nge erangunga Jon i thopol a Jisas ako i es me, ma i ria ve, “O thopol, ake ini a God ile Sipsip Tun* Na Judare ole vothung vet ako aro o sungu sipsip a prisre nge mo o so rin i, maken aro ia mla i seltun ole vothung kerenga. Aveto Jisas ile rinong aro i patitepot ole vothung kerenga areken ru i ngo tomoal a God itheki. ako aro i rin mo aro i eltetpot toko na seng ake ru a ulue ole vothung kerenga. 30 Toko ake tomo tho ri nge ve, ‘Toko ako i rumongal nge tho, kene i pomnga nge tho, eneke i voth tomo nge a God nomenga lamako nina i maneu ol tho.’ 31 Na nomenga sivengek lemik mire nge toko kathnga ako i rumongal nge tho avele, aveto tho es ake me, ve aro tho paninu tokokoere nge thei, mo ako aro thomu Israelre aro lomumu mire nge i.”
32 Lamako Jon i ritet i a or nge ve, “Tho thopol Oni Riringa ako i esu a Pen a Urvet lemi me, ma i ranga ve ini pothu, ma i mena a i nge. 33 Na nomenga sivengek lemik mire nge i avele, aveto God ako i pake tho me ve aro tho paninu tokokoere nge thei, i ria tho ve, ‘Naro ong thopol Oni Riringa ako aro i esu me, mo i mena a toko e nge, i re aken ini toko ako aro i paninu tokokoere nge Oni Riringa.’ 34 Na tho thopol i lale, na tho ritet thomu ve, ake ini a God Itun.”
Jisas i ateal tel toko or me ako aro o velpol ini ile wainlangaere.
(Matiu 4:18-22; Mak 1:16-20; Luk 5:2-11)
35 Na erangu mun, na Jon i mit mun e pen aken tomo nge ile wainlanga or aini. 36 Ma Jon i thopol a Jisas ako i es me, ma i ria ve, “O thopol, ake ini a God ile Sipsip Tun.”
37 Na ile wainlanga aini o nongpol ile riong venen aken, mako or paini o panes ol a Jisas. 38 Mako Jisas i the singal werer ma i thopol or paini ako o panes i, ma i nina or paini ve, “Thomu paini o vo neke?”
Ma or paini o olal ile riong ve, “Rabai, lom vel kath?” Na Rabai ake mirenga ako ve, “Pamirealinga.”
39 Ma Jisas i olal or paini ole riong ve, “O es me mo o thopol i.” Mako or paini o es tomo ol nge i ma o thopol vel ako i voth nge. Na or paini o voth tomo nge i, na i patea nge nang theki i el or penel nge penie ma i pavurvur ako la nge nang le sivlukong.
40 Na oa omole kene iion a Andru, ako ini a Saimon Pita itein. 41 A ur e avele, nako Andru i ortet itein a Saimon, ma i ria i ve, “Them thopol Mesaia lale.” (Na Mesaia mirenga ako ve, toko ako God i ateal i ve aro i el werer ile tokokoere.) 42 Lamako Andru i wol a Saimon a Jisas nge.
Ma Jisas i thopol i ma i ria i ve, “Iom a Saimon ako ini a Jon itun, aveto aro tho leng ol ong nge a Sipas.” (Nge Grikre okei ini a Pita, ako i mirenga ve ini um aolonga.)
Jisas i leng a Pilip ome a Nataniel.
43 Na erangu mun ma Jisas ilemi ve aro i es a Galili, ma i es a pen ako Pilip i voth nge, ma i ria i ve, “Es me mo ong panes tho.”
44 Na Pilip ile a Betsaida, nge rem pomnga ako Andru ome a Pita o voth nge. 45 Na Pilip i kath a Nataniel ma i thopolo i ma i ria i ve, “Them thopolo toko aton Moses i ri nge ako nge ile patorong nomenganga na God ile riong elngare o wat mun nge i, ini a Jisas ako ini a Josep itun, ile a Nasaret.”
46 Na Nataniel i olal ile riong ve, “Ken, i pavurvur ako aro ur sivenga aro i velpol a Nasaret, e?”
Na Pilip i olal ile riong ve, “Es me mo thopol i.”
47 Na Jisas i thopol a Nataniel ako i es i me, ma i ria ve, “Toko ake ini toko Israel nunganga, ini toko le apaltetonga avele.”
48 Ma Nataniel i nina i ve, “Lomum mire nge tho vava?”
Ma Jisas i olal ile riong ve, “Na Pilip i lenga ong rongan, na tho thopol tel ong lale ako ong men a pupos tepun.”
49 Lamako Nataniel i olal a Jisas ile riong ve, “Pamirealinga, ong ini a God Itun, na ong ini Israelre ole nepes.”
50 Lamako Jisas i ria mun i ve, “Lomumo ol nge tho, eneke tho ria ong nge ako ve, tho thopol ong ako a pupos tepun. Aro ong thopol ol ur ako i aolonga nge ake.” 51 Na i ria mun or ve, “Tho ri nunganga a thomu nge, aro thomu o thopol Pen a Urvet lemi aro i thep naro God ile enselre aro o esa la na o esu me a Toko Pomnga Itun nge.”

*1:29: Na Judare ole vothung vet ako aro o sungu sipsip a prisre nge mo o so rin i, maken aro ia mla i seltun ole vothung kerenga. Aveto Jisas ile rinong aro i patitepot ole vothung kerenga areken ru i ngo tomoal a God itheki.