Jon ile malueng ako i ritet nge ur areko aro i velpol panen
Riong Ngopatnga
Ritetong nge a Riong Ngopatnga
Jon i watu ur areko Krais i pango patu i a i nge, na tovu po ako ur areken i velpol a i nge, kene tokokoere olemi mire senu nge avele, aveto toko powe ninengare olemi ve i velpol nge tovu po a 95 A.D. Na nge wop lemi aken, nepes a Donitian ini a Romre ole nepes, na i ri ve, isivenga ini a Toko Pomnga a god, na toko pulua ako a epee pulua ako o voth a Romre osa thewo kene o lotual nepes aken. Aveto toko lemioongare o lotual a Romre ole nepes aken avele, eneke olemio ve Toko Pomnga omole inga i voth, ini a Jisas Krais ako ini a God Itun. Maken Romre o patea toko lemioongare opakerenganga, na sisisong aolonga pelie i velpoltun toko lemioonga pelie. (2:10; 2:13; 3:10; 6:9) Na Jon ako ini a Jisas ile pakeke, kene o paeso i a mang a midenga ako a mtho a Patmos.
Na riong aolonga ako i voth a malueng ake lemi i vene: Aro te mit engeng nge ler lemioong, naro ler mong tongporumongre, eneke ako nge ulue ile vusong, ar Pomnga a Jisas Krais kene aro ile mong selele a Satan ome ile tamata kerengare na ile tokokoere. Malueng ake i ritet nge a God ile paomelaling aolilongaere ako aro i paomelal toko kerengare nge. Aveto Krais i pator toko lemioongare ve, aro o mit engeng nge ole lemioong, na nge ole vothung sivenga omanga, i pavurvur nge nang le vusonga mo aro God i oma senu nge or.
Erere ake i rel nge a God ile erere pulua, eneke i vual nge riong agelalnga na ur pelie oa sei, na sei areken i ranga ve ini sei pelie ako o voth nge erere nomenganga ako Daniel i wat i. Sei areken ini riong agelalnga na omirenga i voth. Ur pelie i klip ve aro te el imirenga, ave i nine ako ve, God aro ile mong selele ur alavusnga. Maken aro toko lemioongare aro o mit engeng nge ole lemioong.
Nge vonge teltelnga, Jon i thepol a Jisas Krais ako aro i pangopat ur areken a i nge. Na nge vonge 2-3 Krais i pator toko lotuongare ako o voth a rem or limai ako a epee a Esia ve aro o mit engeng nge tongporumongre. Na vonge 4-5 i pathengal it ve, God i sivenga rintet, na i aolonga rintet tomo mun nge Itun a Jisas ako ini Sipsip Tun ako i paglokpot sthong or limai ako o pathengal it nge a God ile paomelaling aolonga. Na sthong limainga (6:1–8:1) i pathengal it nge kuth or limai ako paomelaling aolonga rintetnga o voth mun nge. (8:2–11:19) Na a rumongaling me, oto or limai o voth ako o vual nge a God ile lemi klingong. (15:1–16:21) Na Satan, mekerem tevivinga, riong elnga le apaltetonga na seng sovengalo anga, or alapenel o pavurvur ako aro o lo nge a God ile lemi klingong aken, kene avele. (12:1–14:20; 17:1–19:5) Lama Krais aro i lo wereru me naro i teltun rinong a toko kerenga alavusngare nge, (19:11–20:15) aveto toko lemioongare aro o eso nge Pen a Urvet ponganga na ulue ponganga ako i sivenga rintet, naro o mimi nge ako aro ile vusonga avele. (21:1–22:17)
Jisas Krais i pasong ile riong a toko lemioongare nge ako o voth a rem or limai
1
(Vonge 1:1–3:22)
Erere ake i ritet nge ur areko aro i velpol. Na God i pathengal i a Jisas Krais nge, mo aro i pathengal mun i a ile umongare nge, na i ritet nge ur areko aro i velpol lelle inga atike. Na Jisas i pake ile ensel omole mo aro i pathengal ur areken a ile umonga a Jon nge. Na tho a Jon, tho ritet nge ur areko tho thopol i, na nge ur areko tho nongpol i a God nge, na nge ur areko Jisas Krais i pathengal i a tho nge. Na sapase toko ako i tital viringa a God ile riong ake a tokokoere nge, na sapase mun areko o nongpol i na o nongal i, eneke i toth lale ako aro God i pavelpol nunganga ur areko tho wat i a erere ake nge.
Jon i wat erere ake a toko lotuongare nge, ako o voth a rem or limai ako a epee a Esia.
Tho a Jon, tho wat erere ake a thomu toko lotuongare nge, ako o voth a rem or limai ako a epee a Esia.
God ako i voth nomenga, na i pavurvur ponange, naro i es mun me, aro i sung lemi moring na ile themosaling a thomu nge. Na God Ioni Riringa aro i sung mun lemi moring na ile themosaling a thomu nge. Na Oni Riringa aken ile engenging i mukal nge ur alavusnga, na i voth a God itheki lemi, ako i men a ile nepes a menonga nge. Na Jisas Krais aro i sung mun lemi moring na ile themosaling a thomu nge. Ini toko ako i panongpol vengveng a God ile riong, na ile panongpolong aken i pavurvur ako aro toko na sengre aro o nongal senu i, na olemio nge. Na ini toko teltelnga ako i rin na i mimi werera. Na ini nepesre ako o voth a ulue oa nepes.
Na ia sagu it. Na i rin mo aro te vthopot nge ler vothung kerengare. Na i oma it mo aro te velpol ini toko avlung ako ini Itema a God ile umongare ranga ve ini prisre. Na i venen aken, mako tho nong ve aro Jisas Krais ile engenging na iriseanga aro i voth evelelnga ako aro ile vusonga avele. I nunganga.
Thepol, aro i es tomou nge songen me!
Naro toko alavusnga aro o thopol i nge otheki,
tomo nge tokokoe areko o pun i nge peang.
Na toko alavusnga ake ru a ulue aro olemi kerere,
na o tang nge ile velpoling aken.
Naro i velpol vene re aken. I nunganga.
Na Toko Pomnga a God ako i voth nomenga, i pavurvur ponange, naro i es me, kene i ri vene: “Tho ini a God ako lek engenging i aolonga rintet, na tho ini ur alavusnga opateanga, na ole vusonga mun.”
Jon i thopol a Krais.
Tho a Jon ako ini titeumu ako tho wat malueng ake a thomu nge wot, na tho el mun matheong tomo nge thomu nge a Jisas ipanesnga, naro tho men tomo nge thomu nge a God ile menong e nepes. Na te el inga matheong alavusnga ako i velpoltun it, eneke te panes a Jisas. Mako o rere tho, na o paespot tho a mtho a Patmos, eneke oni plong ve aro tho pakomkomes panongpolong nge a God ile riong, tomo nge riong nunganga ako Jisas i pathengal i a tho nge. 10 Na nge a Toko Pomnga ile nang omole, Oni Riringa i rero tho, na tho nongpol a kimek ako toko ikei ako i ri viringa, na i avvuv ranga ve ini kuth. 11 Ma i ri vene, “Watu ur areko aro ong thopol i a erere nge na pasong i a toko lotuongare nge ako o voth a rem or limai ako ini a Epesus, na Smerna, na Pergamum, na Taiataira, na Sardis, na Piladelpia na Laodisia.”
12 Lamako tho eksinga mo aro tho thopol toko ako i ria tho nge me, ma tho thopol ine theki lalainga le mitainga or limai ako o oma i nge gol. 13 Na toko e ako i ranga ve ini a Toko Pomnga Itun* O thepol a Daniel 7:13; 10:5. i mit a theki lalainga le mitainga areken nge a lemi pat, na i pavlestun inga nge seltun lollonga, na i panaklesu nanaing ako ini gol a ipakei. 14 Na ipo thoi i veleles rintet ranga ve ini songen, na itheki i tolilis ranga ve ini won sesenga ile lallaing. 15 Na ieve i tolilis rintet ranga ve ini bras Bras ini ur ako o oma tang a tap nge na ur pelie mun. ako o ongtun i ponganga mo i riri rintet ma i tukling tuklilng, na tho nongpol ikei ako i tang aolonga ranga ve ini awong le alululong. 16 Na i krim ine sivemit or limai a imeni sivenga nge. Na bainat ako iwowonga i voth epee epee i oselpot a iwo me. Na itheki lemi i tolilis rintet ranga ve ini nang theki ako i in penang lopat.
17 Na tho thopol i, mako tho ngou a ieve tepun ranga ve ini toko ako i rin lale, ave i ronga imeni sivenga a tho nge ma i ria ve, “Wong mothong tova wong ngange, tho ini ur alavusnga opateanga na ole vusonga mun. 18 Tho ini toko ako mimiong i voth a tho nge. Nomenga tho rin, ave ponange tho mimia ol naro lek vusonga ol avele. Na lek engenging i pavurvur nge toko pun rinnga eve ipamiminga, na tho pavurvur mun ako aro tho paeso toko a Wali eve tho eltetpot i nge.
19 “Naro ong watu ur areko ong thopol i ponange, naro ong watu mun ur areko aro i velpol panen. 20 Na ong thopol sivemit or limai ake o voth a menik sivenga nge, na ong thopol mun theki lalainga le mitainga or limai ako o oma i nge gol, na paatealing inkinenga nge ur areken i vene: Na sivemit or limai ake i paateal nge lotuongare ako nge rem or limai aton othealngare, Nge Grikre okei riong ake ini ‘ensel’ na i venen mun aken nge vonge 2 na ves 1, 8, 12 na 18. na theki lalainga le mitainga or limai ake i paateal nge lotuonga areko o voth a rem or limai aken.”

*1:13: O thepol a Daniel 7:13; 10:5.

1:15: Bras ini ur ako o oma tang a tap nge na ur pelie mun.

1:20: Nge Grikre okei riong ake ini ‘ensel’ na i venen mun aken nge vonge 2 na ves 1, 8, 12 na 18.