2
Poru Oni Vuꞌa Kaꞌene Jesu Kerisoho ꞌEe Godoni ꞌAvenijihi Puni Ira ꞌAharu ꞌWaramujina
Vwehu nune vea kaꞌene na joni roe Godi rone najahe ꞌwaravujaho na ira kaꞌene ja pahehuni ira ho vwiha mamaꞌina kaꞌene ja pahehunijaho paahuviꞌi ꞌwaravuta. Na ja puꞌúmo hijuti veijaho jara Jesu Kerisoho ꞌee Huaꞌe korosi ꞌanaajiru hena kahunaꞌe ura reniana. Na ja puꞌúmo hijujaho haha ajuaranie ꞌee jume ꞌee niꞌimaꞌuraꞌe simaviꞌi ꞌwaravuta. Nuni vuꞌa kaꞌene nara najahujaho ira kaꞌene ja oja ꞌurinahuni irijaho pana kaivo ꞌAvenijara ori Huni irijaho vejume haruraꞌe reꞌeme na najahuta. ꞌEnajihunaꞌe joni nimaa roijaho emaapuni vwiha mamaa ꞌahijija pamiꞌavara kaivo Godoni harura ꞌahijino miꞌavara.
Godoni Vwiha Mamaijina
ꞌEnakaivo ea kaꞌene ni ꞌAvena vaji emakina rejajihi puni vajijaho nú vwiha mamaiji rone ꞌwaravara. ꞌEnakaivo mweꞌa kehuni vwiha ijaꞌina pane ꞌee ꞌajohaiꞌina puni vwiha mamaa kaꞌene paꞌarena vaꞌujaꞌina pana. ꞌEnakaivo nú Godoni vwiha mamaa hema kaꞌene makuꞌijaho renamiume navajija mweꞌakaho maiꞌo parejiꞌini núaꞌe maranúhuni jihunaꞌe niamairiume navara. Ike vwiha mamaakaho mweꞌa ikehuni ꞌajohaꞌina pini hena kahuna pana. ꞌEnakaivo pu hena kahunaꞌe reꞌipisa pu Natohwa kaꞌene pinana rukinijaho korosi ꞌaha paꞌanaaꞌa. ꞌEnakaivo nitama Godoni ira vaji ikaꞌina vene ꞌwarumana.
Godira uneunecha kaꞌene Huaꞌe oja mahiꞌini jihipunaꞌe amairiaramana kaꞌene maiꞌo nia pakiviꞌina ꞌee maiꞌo ataa pahejiꞌinijija maiꞌo emaapuni oja vaja paroe arina navu ꞌúmana.
10 ꞌEne núnijihunaꞌe Godira Huni ꞌAveni jihuni vaji vejume roe samahiramana. Ijihuni maijaho Godoni ꞌAvenijara uneunecha mapokakija mahoꞌo tinuna ꞌee Hu Godoni hema kaꞌene Huni vamai navujija ꞌuꞌo tinuna. 11 Ijihunaꞌe emaapuni vaji vwiha ijija irara hena kimune? Ei pini hena kihuna pana kaivo emaahuni ꞌavena kaꞌene huni vaji hinujara hena kimuna. ꞌEnaꞌomo ijaꞌinaꞌe Godoni vwiha ijija ei pini hena kihuna pana kaivo Godoni ꞌAvenijara Huhusu hena kimuna. 12 ꞌEnajihunaꞌe nú mweꞌa kehuni ꞌavena paapejara. ꞌEnakaivo nú ꞌAvena kaꞌene Godoni rena roaji apejara. ꞌEnaꞌomo nú uneunecha kaꞌene Godira mavajúhajija hena kihuna. 13 Uneunecha kaꞌene Godira vajúhaji nú ja najahu kaivo emaapuni vwiha mamaiji rone ꞌwarahuna pana kaivo ꞌAvenijara najuhajihi najahu. Nú Godoni ꞌAveni jihuni vwiha ꞌee ꞌAvena huni irijiꞌi ahuviꞌi ꞌwaravu. 14 ꞌEnakaivo ea kaꞌene Godoni ea paꞌajija Godoni ꞌAveni jihuni uneunechijija pu panimaaꞌe vejura. Ijihuni maijaho ijija huni unaꞌijaho maa paꞌajihunaꞌe hu areri pahehuna. Ijihuni maijaho ijija ꞌAvena huni kukui jihunaꞌe pu pahehuna. 15 Ea kaꞌene Godoni ꞌAvena apejiꞌinijara uneunecha mahoꞌo hena kimuna. ꞌEnakaivo hu ijí ꞌAvena huni kukuijihi rone ea ꞌahoꞌa ꞌwaramujaho pu pahenahuna.
16 ꞌEnakaivo ea irara Natohwi jihuni vwiha hena kamune? ꞌEne ea irara Hu nahune?
ꞌEnakaivo nú Keriso oni vwiha apejara.