15
Kerisora ꞌUrinani Vuꞌa
ꞌEne iviamaa vwehu nune na vuꞌa maa maiuꞌina kaꞌene nara ja najahume ja apejara kaꞌene ijara niꞌajihume ja maraniana kaꞌene ja ijihuni toi namijuji ꞌwaraꞌi veju. ꞌEnaꞌomo ira maa maiuꞌina kaꞌene nara ja najahume ja maraniaji ija kisinaꞌe ꞌunaꞌavajiana vo jara nimaa rojujaho maa paꞌanaꞌe reꞌena. Ijihuni maijaho iraka kaꞌene nara apejujaho na amuraꞌe areri unenuꞌu pina niꞌimaꞌura ja mihuta. Ijaho Godoni irijara ꞌwaramajaho Kerisoho núni sisei jihunaꞌe kwamana. ꞌEjume Hu ranavaraꞌomo naꞌia noꞌopisu paꞌareꞌeme Godoni irijara ꞌwarama jaꞌinaꞌe kúꞌo ꞌurinana. ꞌEne Hu Sipasi oni unaꞌi vaꞌana. ꞌEne ijiꞌa ea iropu ropu noꞌo puna vaꞌana. Ijihuni túnaꞌijaho Hu vwehu núna mapoka mapoka (500) puni unaꞌi niꞌaha kwinu vaꞌana. Ea ꞌahoꞌa iviamaa majaa hina rou kaivo ea ꞌahoꞌa ni kwamasahara. ꞌEne hu Jemisi oni unaꞌi vaꞌarena ijiꞌa apasorua mahoꞌo puni unaꞌi vaꞌana. ꞌEne túchamaijaho nuni unaꞌi roana. Areri ijí vea kajaho nuni vea paapeꞌeme nahenihare saꞌina. ꞌEnajihuni maijaho na nihoꞌo apasorua kaꞌene hamaijina ꞌene ꞌuꞌo na apasorua ꞌwihuna areri pana. Ijihuni maijaho nara Godoni sosia siseꞌi ꞌahie ruarahiuta. 10 ꞌEnakaivo Godoni maiji vwihaniꞌinijara renajihunaꞌe na iviamai ea irakijaho reju. ꞌEne Huni maiji vwihaniꞌina kaꞌene nununaꞌi venajara maa paꞌanaꞌe rehuna pana kaivo nara kaukara niꞌimaꞌura kaꞌene vejujara ea ꞌahoꞌijija asitahuta. ꞌEnavo ijaho na pana kaivo Godoni maiji vwihaniꞌina kaꞌene na huꞌúmo namujarana. 11 Narana ho purana vo nú najahume ja nimaa rojara.
Núra ꞌUrihuni Vuꞌa
12 ꞌEnakaivo iviamaa Kerisora kwama ꞌurinaji rone najahujaho ja icháꞌinaꞌe vene ea ꞌahoꞌa joni vajakaho ijá ꞌwavo Ea kaꞌene kwamasahiꞌinijija paꞌurijura ꞌwavu. 13 ꞌEnakaivo kwamasahujija paꞌurihunaꞌe reꞌipisa Kerisoho ꞌuꞌo paꞌurijaꞌa. 14 ꞌEne Kerisoho paꞌurinanaꞌe reꞌipisa vuꞌa kaꞌene najahujaho iraꞌataꞌe rejaꞌa. ꞌEne joni nimairoa ꞌuꞌo iraꞌata maa paꞌanaꞌe rejaꞌa. 15 Ijaꞌinaꞌe reꞌipisa iviꞌa nú ꞌuꞌo iraꞌataꞌe ꞌwaraviꞌinaꞌe rejaꞌa. Ijihuni maijaho Godira Kerisoho vejume ꞌurinaji ninama ꞌwaravaꞌa. ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene kwamasahajipo paꞌurihunaꞌe reꞌipisa Godiho Hu pavejume Kerisoho ꞌurinanaꞌe rejaꞌa. 16 Ijihunaꞌe kwamasahiꞌinijija paꞌurijuraꞌe reꞌavajaho Keriso ꞌuꞌo paꞌurinana. 17 ꞌEne Kerisoho pavejume ꞌurinanaꞌe reꞌipisa joni nimaa roijaho maa paꞌanaꞌe reje ja majama joni sisea vaji hijaꞌa. Keriso oni hari uneunecha mahoꞌo irechamajara Huhusumano Keriso oni hara pahinu. 18 ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene Keriso oni vaji kwamasahajaho ꞌuꞌo mahoꞌo paꞌareja kajina. 19 ꞌEnakaivo iviamaa hia kaꞌene nú hijukeru Kerisoho núnaꞌa mamaaꞌe reꞌamajaho nú ea kaꞌene nihoꞌo arisi chachanamihuniji rehuna. 20 ꞌEnakaivo iviamaa Kerisoho vejume ꞌurinajaho Hu kwamasahajihipuni amura ꞌurinajina. 21 Ijihuni maijaho emahuni vaji kwamasahunijaho rena roanaꞌomo ꞌuꞌo emahuni vaji kwamasaha ꞌurihunijaho rena roana. 22 Ijihunaꞌe Atamu oni vaji ea mahoꞌo kwamasahura. ꞌEne ꞌuꞌo Keriso oni vaji venuꞌe majama hihuna. 23 ꞌEnaꞌomo ꞌoiꞌoi huni ꞌunama namu. ꞌEjume Kerisora amura ꞌurinana vo túnaꞌi Kerisora roꞌamajino Huni ehija ꞌuꞌo ꞌurihuna. 24 ꞌEꞌeje ijiꞌa vea túchamaijaho roa ꞌeꞌuhuna. ꞌEne vea kajino Hu ꞌajohaiꞌina mahoꞌo ꞌee mamaꞌina ꞌee harura mahoꞌo veje parasahuna. ꞌEꞌikaivo ara kwaa ijaho Godi kaꞌene Omiji ꞌunama mahuna. 25 ꞌEne Hu ꞌajohaꞌe hiꞌeje Huni nakijija mahoꞌo Huni umora hari roa parahuna. 26 Naka túchamaa kaꞌene veje paꞌarehunijaho kwamasahujina. 27 Ijihuni maijaho Godira uneunecha mahoꞌo vejume Keriso oni umora hari ro parajara. ꞌEne Hu ika ꞌiamujihuni maijaho uneunecha mahoꞌo Huni hari ro paranana ꞌiamujara najahujaho Godi kaꞌene Keriso oni hari uneunecha mahoꞌo irechamajara Huhusumano Keriso oni hara pahinu. 28 ꞌEne vea kaꞌene mahoꞌo Huni hari naꞌavajaho Harihijaho Hu ꞌuꞌo Godi kaꞌene Hura uneunecha mahoꞌo Huni hari irechamajihuni hari hihuna. ꞌEnakaivo Godiho uneunecha kehipuni Natohwa niꞌimaꞌura. 29 ꞌEne vejuroꞌi ea kaꞌene kwamasaha ijihipuni jihunaꞌe toi samahajija pu icháꞌinaꞌe veꞌeja? Ea kaꞌene kwamasahajija paꞌurihunaꞌe reꞌipisa ꞌú pu irakijihunaꞌe toa samahare? 30 ꞌEne irakijihunaꞌe nú vea oma kwinu kwinu varapi vaji aruvo? 31 Vwehu nune na nimaaꞌe ꞌwaravu. Na veku veku veniuꞌe kwavura. ꞌEne na núni Natohwa Jesu Keriso oni vaji jonijihunaꞌe mariꞌuvura. 32 ꞌEne nuni hahijihuni ura ijino na hanuha nea puꞌúmo Epasasi ꞌarahutaꞌe reꞌipisa ijaho irakaꞌe na niꞌajihaꞌe? ꞌEnaꞌomo kwamasahiꞌinijija paꞌurihunaꞌe reꞌavajaho veje nú niari nikwamasahe paraꞌenakúne roe ahaja ine ꞌee toa sisea ine nanamie oja. 33 ꞌEnakúne ja pakiꞌeje emaapo pisivisaꞌava. Ea sisesa puꞌúmo ahuma ojujipo vejuꞌe kara mamaa siserasahura. 34 ꞌEnakúne hami vwihanareje sisea vejujaho areha! Ijihunaꞌe ja ea ꞌahoꞌa Godi pahene pakavura. Na ikaho ja juname vahiꞌenaꞌamarono ꞌwaravu.
Haha Kaꞌene ꞌUrihunijihuni Vuꞌa
35 ꞌEnakaivo ea ꞌahopo ikaꞌinaꞌe aporahuna. Ea kaꞌene kwamasahiꞌinijija ꞌunama icháꞌinaꞌe ꞌuriꞌeja? ꞌEe pu haha icháꞌina vaji roꞌeja? 36 Vwiha paꞌakere ara ꞌina iraka kaꞌene ꞌojujija pamajikari ahuha ajivura kaivo marako ꞌuhe ꞌee mutausahareꞌe ijiꞌa ahuha ajivura. 37 Ara raka kaꞌene ꞌonujaho maa kaꞌene icháꞌinaꞌe rehunijaho paꞌonuna kaivo a ꞌinaru ꞌonuna. Ijí ꞌina kajaho ꞌwitiaꞌina ho ꞌina ꞌahoꞌa. 38 ꞌEnakaivo Godira ura renujaꞌinaꞌe haha mahuna. ꞌEne ꞌina kwinu kwino haha ꞌoiꞌoi punanuna. 39 ꞌEne haha mahoꞌo ani aniꞌina hiju. ꞌEnakaivo emaapuni hahijaho nikwinuꞌina ꞌee hanuha puni hahijine ꞌee pina uka puni hahijine ꞌee pina kija puni hahijina. 40 ꞌEnaꞌomo akúpa huni haha ꞌuꞌuna. ꞌEe mweꞌa puni haha ꞌuꞌuna. ꞌEnakaivo akúpa huni hahijihuni mamaijaho aniꞌine ꞌee mweꞌa puni hahijihuni mamaijaho aniꞌina. 41 ꞌEne veakara hananuni ꞌunamijaho aniꞌine ꞌee masapijara hananujaho aniꞌine ꞌee chinapo hanajujaho aniꞌina. ꞌEne china nikwinuꞌwi pana ꞌee puni hanajiꞌinijaho ani aniꞌina. 42 ꞌEne kwamasahujipo ꞌuriꞌavajaho ijaꞌina. Haha kaꞌene sakarahuna kaꞌene mweꞌi vaji savujaho vea kaꞌene ꞌuriꞌavajaho pasakarasahuna. 43 Ike haha ikehipuni hura pavejiꞌi kwama namu kaivo vea kaꞌene kúꞌo ꞌuriꞌamajaho nihoꞌo mamaaꞌe rehuna. Ike hahakaho ajuasinaꞌe rene kwama namu kaivo vea kaꞌene kúꞌo ꞌuriꞌamajaho nihoꞌo haruriji ꞌurihuna. 44 ꞌEnakaivo emaahuni haha kaꞌene mweꞌi vaji apúsavujaho vea kaꞌene ꞌuriꞌamajaho ꞌAvena huni hahaꞌe rehuna. ꞌEnaꞌomo emaa huni haha naꞌamajaho ꞌAveni jihuni haha ꞌuꞌo namu. 45 Ikaꞌina ꞌuꞌo vejara. Atamu kaꞌene ea amurijaho maiꞌo hijiꞌinaꞌe renana kaivo Atamu kaꞌene túchamaijaho ꞌAvena kaꞌene majama hihuna vajihiꞌinaꞌe renana. 46 ꞌEnakaivo ꞌAveni jihuni hahijaho amura pana kaivo marakuꞌa hahijihuni jarana kaivo ijiꞌa ꞌAveni jihuni jahuna. 47 Ea amurijaho iki mweꞌi rene roana. ꞌEnajihunaꞌe hu mweꞌa ikehuna. ꞌEnakaivo vu Ea kaꞌene Huni nijahijaho kahi akúpa ꞌahi rena roana. 48 ꞌEnakaivo ea kaꞌene mweꞌakino ꞌvenajija mweꞌa ikehuna. ꞌEne ꞌuꞌo Ea kaꞌene akúpa ꞌahi rena roajaho akúpa huna. 49 ꞌEnajihunaꞌe iviamaa kakaho núni hahijaho mweꞌa kehuni haha saꞌina. ꞌEnaꞌavo túnaꞌijaho akúpa ꞌahi hinujihuni haha saꞌina rehuna. 50 ꞌEnaꞌomo vwehu nune na ijá ꞌiavu Haha ꞌee ꞌaa rukinijaho Godoni ara kwaa pavahuna. ꞌEne paꞌarejiꞌinijaho papaꞌarehunijaho areri paapehuna. 51 Heha! Na hema pinaꞌe ꞌwaraꞌi veju. Nú ea mahoꞌo pakwamasahuna kaivo nú mahoꞌo arohe aniꞌinaꞌe rehuna. 52 ꞌEne areri nia ahatihu jaꞌinaꞌe reꞌeje tauja kaꞌene túchamaa ijara ꞌumeꞌeje ea kaꞌene kwamasahajija papaꞌarehuni hahijiꞌi ꞌurihuna. ꞌEne nú taꞌarohe aniꞌinaꞌe rehuna. 53 ꞌEnajihunaꞌe ike paꞌarehuni hahakaho haha kaꞌene papaꞌarehuniji sahuna. ꞌEne ike kwahuni hahakaho ranaꞌi pakwahuni hahijino sahuna. 54 ꞌEnakaivo vea kaꞌene ike paꞌarehuni hahakaho areꞌi kaivo papaꞌarehunijiano saꞌavajaho ike kwamasahujaho pakwamasahunijino sahuna. ꞌEꞌeje ijiꞌa ira kaꞌene ikaꞌinaꞌe vejajaho nimaa rehuna. Kwamasahuni harurijaho asivume paranana. 55 ꞌÚ kwamasahuji oni harura kaꞌene nihoꞌo asitaha paranajaho iviꞌa ichine? ꞌÚ kwamasahuji oni mwatumiajaho iviꞌa ichine? 56 ꞌEne sisei jihuni harurijara mwatumiuꞌe kwamasahura. ꞌEne sisea huni harurijaho Varapijina. 57 ꞌEnakaivo nú Godi teimani ꞌwahuna. Ijihuni maijaho Jesu Keriso oni vajijino kwamasahuniji asihuni harurijaho múhana. 58 ꞌEnajihuni hahi vwehu nune na ja oja mihiꞌine kikisimaꞌuraꞌe rene namiꞌavara. ꞌEne pavarivariviꞌinaꞌe reꞌavara. ꞌEnakaivo naꞌia mapoka Natohwi jihuni kaukara asisame huri veꞌavara. Ijihuni maijaho jara Natohwi jihuni vaji kaukara kaꞌene vejujaho maa rukimaꞌura.