2
Muna Maiꞌo Hijiꞌinijine ꞌEe Ea Ariramaijihina
Ijihunaꞌe ea ꞌahoꞌa túa pavetiꞌavara ꞌee ea papisivisaꞌavara ꞌee masapa punaꞌi aroaroti panamiꞌavara ꞌee ea ꞌahopuni kukui jihunaꞌe oja sisea pavwihaꞌavara ꞌee ea ꞌahoꞌa paronaꞌavara. ꞌEnakaivo musiapo musaru ura renau jaꞌinaꞌe ja Godoni Iriji ura renaꞌavara. ꞌEnareje veje ijara ja niꞌajihe maranie emarene ꞌuriꞌavara. Ijihuni maijaho Natohwi jihuni vweijaho ja nihejara. Ja Huni roajaho Hu muna kaꞌene maiꞌu hijiꞌina kaꞌene emaapo senavajina. ꞌEnakaivo Godira Huni urijino Hu iji pijaha jihunaꞌe Godoni unaꞌijaho mavarasaꞌina. Ja ꞌuꞌo areri muna kaꞌene maiꞌu hijiꞌina kaꞌene ꞌeke ꞌAvena huni ara vejara kaꞌene ariramaa rejuri pirisitijihina. ꞌEnaꞌomo ꞌavena huni swasa kaꞌene Godi teamamu jaꞌinaꞌe Jesu Keriso oni vaji swasa vejura. ꞌEnajihunaꞌe Godoni Ira vaji ijaꞌina ꞌwaramana.
Heha! Na Muna mamaa mavarasaꞌina rira muꞌoi naminuji iji pijaharejo Saiani ranavuta. ꞌEnaꞌomo ea irara Hu nimaa nimaa roꞌamajaho hu nihoꞌo patemuhuna ꞌúmana.
Ja ea kaꞌene nimaa rojiꞌini jihipunaꞌi ijaho Hu nihoꞌo mavarasaꞌina kaivo ea kaꞌene ara vejiꞌinijipo ike munakaho piꞌonavara. ꞌEjuꞌukame ijí muna kajara tukeja kaꞌene rira muꞌoijaho aneanesina rene namu. ꞌEne muna kaꞌene amaarename ꞌee muna kaꞌene tanurihujina. Ijihuni maijaho pu Ira pahene vejujihunaꞌe pu eha sisea apehunaꞌe iji pijihara. ꞌEnakaivo ja iji pijihari eijina ꞌee pirisitia kaꞌene ea nimaa nimaijina ꞌee ea ariramaaꞌomo ja Godoni ea rejara. ꞌEnaꞌomo ja Huni mamaiji rone taꞌarohuna ꞌee Hura nutuviꞌina vajijino iji pijihe ꞌeka rovaꞌe Huni hanajiꞌina maa vajijino irechamiana. 10 Marakuꞌijaho ja ea pana kaivo iviamaa ja Godoni ea. Ja marakuꞌijaho numiravujaho paapejara kaivo iviamaa numiravujaho apejara.
Kerisora Ahia Apenajaꞌinaꞌe Apehuna
11 Ehu nuna kaꞌene na ja oja mihiꞌinakije na ꞌejahia ꞌwaravu. Ja iviamaa ara pisuri jihunaꞌe ja ike mweꞌakaho maꞌuako hihuna. Ja ꞌunama kaꞌene hahapo itunavura kaꞌene joni oja vaji ajira vene ninakaramujaho areꞌavara. 12 Joni kara ijija Jenitaru puni vajijaho mamaaꞌe reꞌamana. Pu ja sisea namahe ꞌwarahuna kaivo jara mamaa kaꞌene veꞌavaji kimareje vea kaꞌene Hura ꞌaiha vei roꞌamajaho Godi taꞌaroꞌavara. 13 Natohwi jihuni hahijihunaꞌe joni kamatia puni hari hiha areri kinia ea ꞌajohaꞌini jaꞌina. 14 Areri kavana ijija ea kaꞌene sisea vejiꞌinijihi eha mihe ꞌee ea kaꞌene aririji vejujihi taꞌarorahunaꞌe Hura irechamiana. 15 Ja ꞌunama ikaꞌina vejujaho Godoni ura. ꞌEnaꞌomo ja ꞌunama ariramaiji veꞌavajaho ea kaꞌene puruva retiꞌinijija puni vuꞌa paꞌarehuna. 16 Ja iꞌia paꞌa ꞌojukúne ja pakiꞌeje ijara nuhiakame kúꞌo sisea veꞌava kaivo ja iꞌia paꞌanakúne iviꞌa Godoni pweapo vejujaꞌinaꞌe veꞌavara. 17 Ea mahoꞌo puni hura veꞌavara ꞌee vwehu jona oja miꞌavara ꞌee Godoni hura vene ꞌee kinia huni hura veꞌavara. 18 Pwee! Joni mamaꞌini jihipuni hura vene ꞌee puni hararu hiꞌavara. ꞌEne ea kaꞌene mamaaru vene ꞌee ajuarasahe hijujihi punaru paveha kaivo ea sisei ꞌahiu jihipuni hari hine ꞌee puni hura ꞌuꞌo veꞌavara. 19 Ijihuni maijaho ea irara Godona venahurojiꞌi temuka ꞌee siseisei hinuni vaja ꞌee siseꞌi ꞌahauri vajijino hura vene ꞌee puni hari hinujaho Godi ura renuna. 20 Ja sisea vejakame pu siseꞌi ꞌahiꞌeje ja kirasahe masuani hiꞌava jihuni eha ijaho irake? ꞌEnakaivo ja mamaiji vejujihunaꞌe sisei hijiꞌi masuani kirasahe vaꞌavajaho ijara Godi teamaꞌena. 21 Ijihuni maijaho ja ijaꞌina vehunaꞌe ꞌumenaana. Kerisoho jonijihunaꞌe sisei hinana. ꞌEnarena Hura vena kajaꞌinaꞌe ja ꞌuꞌo Huni maꞌaji ꞌahi ꞌararihae vehunaꞌe najahana. 22 Hu sisea pina pavenana ꞌee Huni ira vaja iraꞌata pina pahejara. 23 Pura ira sisea ꞌwaravajaho Hu eha pavenana ꞌee Hu haha hiamani vajijaho Hu eha pavenana. ꞌEnakaivo Godira ꞌotua ariramaa mihuniji Huhusu nimaa vetiana. 24 ꞌEnakaivo Hura Huhusu núni sisea Huni haha ꞌahi apena vaꞌe korosia ꞌahi ajimana. ꞌEjakame nú sisei jihuni ꞌunamijaho kwamasaꞌikaꞌi ariramaa hihuna. ꞌEnajihunaꞌe Huni haha kaꞌene puachamajara rejume ja maraniana. 25 Ja nihoꞌo naꞌia mapoka sipiepo ꞌunama asisame vaꞌujaꞌinaꞌe vaꞌara kaivo iviamaa ja kúꞌo ꞌuname Sipia ꞌAjohaꞌina ꞌee joni ꞌavena ꞌAjohaꞌini jihuni roara.