4
Hia Aniꞌina Reju
Ijihunaꞌe Kerisoho haha hiama jaꞌina ja ꞌuꞌo ꞌunama ijaꞌina vehunijaho amairiaraꞌavara. Ijihuni maijaho ea irara haha hiamujaho hu sisea venujaho aremuna. ꞌEne joni hia pwinana ijaho hahijihuni ꞌunamijaho kúꞌo pahiꞌavara ꞌee emaapo itunavuri ꞌunamiji ꞌuꞌo pahiꞌavara kaivo Godoni urijaꞌinaꞌe hiꞌavara. Ijihuni maijaho joni vea niꞌimaꞌura ja nisame Jenitarupo ura renae ꞌee hahijara ura renaujiru vejara. ꞌEne ꞌuasa vene hahijara itunavaji vene ꞌee toa sisea ine nanamie ꞌee ꞌunama sisea vene temarasahe ꞌee toa sisea ine ꞌunama ani ani vene ꞌee godia iraꞌata siseijihi oja mihura. Ijihunaꞌe ea kajija pu mahoꞌo tatavujaho ja kúꞌo puni pwinanaꞌa parejuꞌe pu jonunaꞌi sisea vwihane ira sisea ꞌwaravura. ꞌEnakaivo pura icháꞌina kaꞌene vejujaho Hu ꞌwarave eha mihuna. Ijihuni maijaho Hu ea kaꞌene kwamasahiꞌina ꞌee maiꞌo hijujihi ꞌotua vetiꞌirono amairiaramu. Ikehuni hahi ea kaꞌene kwamasahajija Godoni vuꞌa maiuꞌina najahara. Godoni ura ijihunaꞌe pu haha rukinaꞌomo pu eha apejara vo puni ꞌavena maiꞌo hiju.
Godoni Swara Hami ꞌAjohiꞌina
ꞌEne uneunecha mahoꞌo ikihi puni ura ijaho ni roe turana paranu. ꞌEnakúne jara siporua kaꞌene ꞌohuni jihuni hahi joni oja vwiha hami piuhihe masuani ajuarasahe hiꞌavara. ꞌEnakúne mahoꞌo oja vamaa kamino rena roe oja ꞌekaraꞌavara. Ijihuni maijaho oja ꞌekaravujara sisea mapoka vahamauna. Ja ura muka pahwenamiꞌavara kaivo ea ꞌaho puꞌúmo hami niꞌajarame ꞌajoaraꞌavara. 10 Ea kwinu kwino swara ani aniꞌina ea ꞌahoꞌa niꞌajihunaꞌe ꞌekajihunaꞌe Godoni maiji vwihanúajaho ꞌunama ani aniꞌinijino najaꞌavara. 11 Ea irara vuꞌa ꞌwaraꞌamajaho makaꞌeje hu Godira ꞌwaramu jaꞌinaꞌe ꞌwaraꞌamana ꞌee ea irara ea ꞌahoꞌa niꞌajiꞌamajaho Godira harura kaꞌene mahajino niꞌajiꞌamana. ꞌEjakame uneunecha mapoka vajakino Godiho Jesu Keriso oni vaji taꞌarohuna. Ijihuni maijaho pinana ꞌee uneunecha mapoka Huni harura hari aneja púsa paꞌanaꞌe navu. Ameni.
Kerisora Ahia Sisea Apenajaꞌinaꞌe Ja ꞌUꞌo Apehunijina
12 Ehu nune na ja oja mihiꞌina ja pakiꞌeje tataꞌava. Venaka kaꞌene joni roe vena punaꞌi renaue ja sisei hijujaho areri unenuꞌu pini aniꞌini renau roꞌava. 13 ꞌEnakaivo temarasaꞌavara. Ijihuni maijaho Kerisora siseisei hinajihuni pwinanaꞌa rene avaju. ꞌEnaꞌomo Hura roꞌamajino ja Huni pinana vaji temarasaha parahuna. 14 ꞌEnajihunaꞌe Jesuni ihijihunaꞌe siseꞌi ꞌahie ꞌwaraꞌavajaho ja teamanaꞌavara. Ijihuni maijaho ꞌAvena kaꞌene pinana rukinijaho ꞌee Godoni ꞌAvena ja puꞌúmo hinu. 15 ꞌEnakaivo ja pakiꞌeje ea ꞌanie kwamasahe ꞌee nesa apene ꞌee sisea vene ꞌee varapa ani aniꞌina vene ꞌee epuni ura ijí ruara hiꞌava jihunaꞌe eha sisea apeꞌava. 16 ꞌEnaꞌomo ea irara hu Keriso oni eijihunaꞌe siseisei hiꞌamajaho hu pajuꞌamana kaivo ijí Iha kajino Godi taꞌaroꞌamana. 17 ꞌEnajihunaꞌe iviamaa aneja vene Godoni ehiji jihipuni vaja piuhiha kihuni veijina. ꞌEnaꞌomo núni vaji mako aneja veꞌamajaho vi ea kaꞌene Godoni ira pahene vejujija eha icháꞌinaꞌe apejaꞌe?
18 ꞌEjume ea kaꞌene aririjija ꞌunama nihoꞌo kisinijino mamaa rejaraꞌe reꞌamajaho vu ea kaꞌene Godi paꞌajija ꞌee ea sisemaijija icháꞌinaꞌe roe reꞌeja? ꞌúmana.
19 ꞌEnajihunaꞌe ea kaꞌene Godoni ura ijaꞌinaꞌe sisei hijujija puni ojijaho ariramaiji venareje Venina kaꞌene pauchaviꞌini jihuni ija tahi irechavara.