2
ꞌEne núra pavuhuna vwihaja jihuni maijaho nara kiꞌirono vuꞌu kara reje ja kúꞌo temukahunijaho na ura pareniana. Ijihunaꞌe na veje ja temukaꞌamajaho vu irara na venie teamaniꞌena? Ijaho ea kaꞌene nara vejume temuma paranajara. Ike uneka kehuni hahi na joni asura vejuta. ꞌEne vejuroꞌi vea kaꞌene na vuꞌujaho ea kaꞌene na venie teamanihunijija paveje na temukiꞌavarono avajuta. Ijihuni maijaho na ja mahoꞌo nimaa vetiu jihunaꞌe nuni temarijaho ja mahoꞌo joni temaraꞌe rehuna. Ijihunaꞌe haha ꞌee oja niꞌimaꞌuraꞌe hejuta vajijino na nituꞌijiꞌi joni pasia vejuta. Na ja venae temukaꞌavarono vehuna pana kaivo nara oja icháꞌina kaꞌene ja mihuji hena kaꞌavarono vejuta.
Ea Kaꞌene Siseꞌi ꞌAhúuji Vwihania Arehuni Vuꞌa
ꞌEnakaivo ei pini veje ja temukaꞌamajaho hu pavejuꞌe na temukimu. ꞌEne ike temukakaho jonijihunaꞌe na ikehuni toa vuꞌa niꞌina paꞌwarahuna. ꞌEne eha icháꞌina kaꞌene ea mapokijipo hu mahajara ni arerina. ꞌEnakúne ja unenu pina aniꞌina paveha vo ma vwihane areme ꞌee veje oja sonahiꞌamana. ꞌEne vejuroꞌi ea ijá kajaho temuki nihoꞌo rarena parajakame huaꞌe kúꞌo niꞌajahe marahuna areri parehuna. Ijihunaꞌe na ja jarirame ꞌwaravu. Jara oja kaꞌene hu majaa mahujaho naꞌavara. ꞌEne ꞌuꞌo ja uneunecha mahoꞌo areri hene vejiꞌiniji vene kiꞌi ꞌahiume na joni asura vejuta. 10 ꞌEne ja ea irá uné raka hunaꞌe vwihane areꞌavajaho na ꞌuꞌo pu vwihanie arehuna. Na nimaaꞌe vwihanie arevu jihuni maijaho na nimaa joni hahijihunaꞌe Keriso oni unaꞌi avajuta. 11 ꞌEne nú ijaꞌinaꞌe vejakame Setaniho núnunaꞌi vehuna ija paꞌareꞌamana. Ijihuni maijaho hura iraꞌata kaꞌene pisimisamuni ꞌunamijaho nú maiꞌo papuruva retúu.
Porura Toroasi Vaji Oja Hejiꞌi Hinajina
12 ꞌEnaꞌomo vea kaꞌene Keriso oni vuꞌa maa maiuꞌini jihunaꞌe Toroasi roujaho Natohwi jihuni vaji nuni vwicha jaraana. 13 ꞌEne na maiꞌo Taitasi kaꞌene nuni vweijaho papiuname nuni oja maiꞌo paarihe asuma namana. ꞌEjuꞌe na pu irechamiꞌi kaivo Masatonia vaꞌuta.
Keriso Oni Vaji Asita Ranavajina
14 ꞌEnakaivo Godi teimani ꞌwavujaho Keriso oni vaji Hura naꞌia mapoka venue uneunecha asitaha paraju. ꞌEne nuni vaji Huni henaka mamaijaho kwaa ara mapokakino najahuꞌe pu areri amua maaꞌe ꞌuvujaꞌina. 15 Ijihuni maijaho nú Keriso oni vaji Godoni unaꞌi amua mamaaꞌe ꞌuvu. ꞌEnakaivo ea kaꞌene nimaa rojiꞌina ꞌee panimaa rojiꞌina mahoꞌo amua kajaho urahuna. 16 Nú ea pihunaꞌijaho amua kaꞌene kwamasahuniji hunaꞌi rena rouꞌe kwamasahu jaꞌina. ꞌEne ea pihunaꞌijaho amua kaꞌene majama hihuniji hunaꞌi rena rouꞌe majama hihunijaꞌina renuna. Ea irara kaukara areri ijaꞌina veꞌena? 17 ꞌEne ea ꞌahopo vejujaꞌinaꞌe Godoni irijaho paapene monia vene oju. ꞌEnakaivo nú Godoni irijaho nimaa Keriso oni vaji ꞌwaravuꞌe Godi kaꞌene nú irechamúume roajihuni unaꞌi ꞌwaravu.