3
ꞌEjume ja Keriso puꞌúmo ꞌurijaraꞌe reꞌavajaho uneunecha kaꞌene akúpi ꞌahi Hunijiru saraꞌavara. Ijihuni maijaho ijino Kerisoho Godoni ija manaꞌinijaꞌi asuma hinuna. Joni vwiha ijaho uneunecha kaꞌene ichutohuneru vwihaꞌavara. ꞌEꞌikaꞌi mweꞌa kehuni uneunechijija pavwihaꞌavara. Ijihuni maijaho vea kaꞌene ja kwamasahajino Godoni vaji joni hiijaho Kerisoi puꞌúmo apúrinanamiuꞌe namu. Vea kaꞌene Keriso núni hiijara roe samaahiraꞌamajaho ja ꞌuꞌo pu puꞌúmo Huni mamaa ijihuni vaji samaahirahuna.
Hia Tamana ꞌEe Hia Maiuꞌina
Ijihunaꞌe joni haha pwinanaꞌa vaji ꞌuasa vehuni ꞌunama ꞌee huricharame ꞌee sisea vehuna ura renae ituname ꞌee jajaso uneunecha rukinaꞌe rehuna itunavura kaꞌene joni vaji navujija ꞌanie kwamasaꞌavara. Ijipuhipo joni godi iraꞌatijaho rejukúne ꞌania kwamasaha! Ijihuni maijaho ike uneunecha ikipo reje Godoni sena rohuna. ꞌEne kúꞌo ꞌunama ikija nimarako ja ijihuni vaji hine ꞌee ojara. ꞌEnakúne ꞌunama ikija ꞌuꞌo areꞌavara. Ajira ꞌee sena ꞌee ea siseꞌi ꞌahiꞌi ura renaura ꞌee vuꞌa iraꞌatijino ea ꞌahopuni hia ruarahura ꞌee ira sisea kaꞌene joni ira vaji roe usevujija areme areꞌavara. ꞌEne ja iraꞌata paapene pisivaraꞌavara. Ijihuni maijaho ja joni kara sahasijaho ni areme ꞌee ijihi vejiꞌi hijujija ni arevara. 10 ꞌEnakaivo ja iviamaa kara maiuꞌini savara. ꞌEnaꞌomo ike kara maiuꞌinakaho Venina kaꞌene ijí venajara Huaꞌina reꞌavarono majaa vejuꞌe maiuꞌina rejaraꞌomo roe mahoꞌo Huaꞌinaꞌe rehuna. 11 ꞌEne ike kara maiuꞌinakaho a ea irakijaho hu patahu. Areri Kurikia ho a Jua ho a sisa ꞌuhuaꞌina ho paꞌuhuaꞌina. ꞌEne a pahena pakaviꞌina ho Sitiani kaꞌene ea mají ꞌanikuviꞌina ho a pwea ho a pwea pana kaivo Kerisoho ea mahoꞌo ikihi puna. ꞌEnaꞌomo Hu ea mahoꞌo kehi puni vaji hinu. 12 ꞌEnajihunaꞌe ja ea kaꞌene Godira akuaviꞌina ꞌee oja mihe iji pijihakije oja kaꞌene ea ꞌahoꞌa kime temukame ꞌee epunaꞌi mamaaꞌe vene ꞌee epuni hari hijura ꞌee ea ajuarasahiꞌina rene masuani hijuri ojijino saha. 13 ꞌEne matausahe niꞌajarame ꞌee vwihana arekarame ꞌee ea ꞌahopo chicha vene sua heꞌavajaho areri Natohwijara ja vwihanie arema jaꞌinaꞌe vwihana areꞌavara. 14 ꞌEne oja ꞌekaravujara kara ikija asitahana. Ijihuni maijaho ijara venaue ea ahuma hami hijura. 15 ꞌEne veje Keriso oni matauviꞌinijara joni oja ꞌajohaꞌamana. ꞌEne ijihunaꞌe ja haha kwino rene matauma hiꞌavarono nimaa iji pijihanakúne teamanaꞌeje hiha! 16 ꞌEne veje Keriso oni irijara joni vajijaho mahoꞌo tinia apenama. ꞌEje ja ira kajara vwiha mamaa najahe ꞌee niꞌajaꞌaraviꞌi Samusi vaji javaa vene ꞌee Godi taꞌarohuni javaa vene ꞌee ꞌAvena huni javaa vene ꞌee joni oja vaja temari rarenaꞌeje Godoni javaa venaꞌavara! 17 ꞌEnajihunaꞌe ja uneunecha irakaꞌe ꞌwaꞌeja ho veꞌavajija mahoꞌo Natohwa Jesuni iha ꞌahi veha ꞌee Huni vaji Godi kaꞌene Amoho teimani ꞌwaꞌavara!
Kachiꞌinapo Hia Maiuꞌina Vaji Icháꞌina Hihunijina
18 ꞌEnakúne napahwahe paruhu jopuni hari hiha. Ijaꞌinaꞌe vejujara Natohwijaho teamamuna. 19 ꞌEne paruhwahe napahu jona oja miha ꞌee pasiseꞌi ꞌahie venae temukava. 20 ꞌEne sesamae uneunecha mahoꞌo ja vejujaho emahu jopuni ira hene veꞌavara. Ijihuni maijaho ijara Natohwijaho teamamuna. 21 Omahwahe ja pakiꞌeje veje sesahu jona ajiname oja vaja areri parenaꞌama. 22 ꞌEne pwee joni mamaꞌina kaꞌene iki mweꞌi hijujihi puni ira hene veꞌavara. Ja pakiꞌeje joni mamaꞌinapo kihuni jihunaꞌe puni nia aharu kaukara veꞌava kaivo joni ojijiꞌi Natohwiji juhaviꞌi veꞌavara. 23 ꞌEnajihunaꞌe ja uné rakaꞌe veꞌavajaho ojijiꞌi veha. Areri ja ojijiꞌi Natohwi jihunaꞌe venaꞌava jaꞌinaꞌe emaapunaꞌe venahu paroꞌavara. 24 ꞌEnajihunaꞌe ja nihena kavujaꞌinaꞌe Natohwi jihunaꞌi ja aachijija eha vene ꞌekahuna. Ijaho ja Natohwi jihunaꞌe venahe avaju. 25 Ea kaꞌene sisea venujaho hura sisea kaꞌene venujihuni eha ijaho apehuna. Ijihuni maijaho Godiho Hu ronu kwino parehuna.