5
Hanajiꞌina Vaji Hine Godira Venujaꞌina Veꞌavara
Ijihuni hahi areri sesahu nuna kaꞌene oja mihiꞌinakije Godira venujaꞌinaꞌe veꞌavara. ꞌEne Kerisora ja oja mihajaꞌinaꞌe oja ꞌekaraviꞌi oꞌavara. ꞌEne Hu Huhusu nú múharena areri swara vene swasa Godonaꞌe amua ꞌuꞌamarono venana. ꞌEnakaivo ja Godoni ehijakúne ꞌuea vejura ꞌee huricharavura ꞌee jonaru vwihajura ꞌee rarene ꞌekura joni vaja parejakame ea ja ronaha paꞌwaꞌavara. ꞌEne ira sakaha kaꞌene siseijaho paꞌwame ꞌee sipana kaꞌene areri parehunijija paasuhuna kaivo Godi teimani ꞌwahunijiru ꞌwaha. Ijihuni maijaho ja nimaa hene kavujaꞌinaꞌe ea kaꞌene ꞌuasa vene huricharavura. ꞌEne ea kaꞌene epuni kukua kime ituname ura renaꞌinijija ea ijaꞌinijija godi iraꞌatijihi oja mihiꞌina. Godiꞌo Kerisoꞌo Kinia rene hihuni kwaijaho pahihuna. ꞌEnakúne veje ea vuꞌa maa paꞌajino ja papisimisava. Ijihuni maijaho Godoni sena ea kaꞌene ijaꞌinaꞌe vuꞌataa pahene uneunecha ijaꞌinaꞌe vejujihi puni toi namu. Ijihuni hahi puni pwinanaꞌa pareꞌavara. Ijihuni maijaho ja marako nututi hinojara kaivo iviamaa ja Natohwijihuni vaji hanajiꞌini hiju. ꞌEnakúne hanajiꞌina puni harihipo ꞌuraha ojujaꞌinaꞌe oꞌavara. Ijihuni maijaho hanajiꞌini jihuni ꞌinijija ahume mahoꞌo mamaa vene arira maijihi vene ꞌee nimaijihi vehunijina. 10 ꞌEne Natohwijara ura rehunijihi hena veꞌirono ꞌunama savujina. 11 ꞌEne uneunecha kaꞌene nututi hine vejujihi puni pwinanaꞌa pareꞌavara. ꞌEnakaivo ijija hina ꞌwarave roe samaumaa reꞌavara. 12 Ijihuni maijaho pura nesi iraka kaꞌene vejujihi ꞌwarahuna juha. 13 ꞌEnakaivo uneunecha mapoka hananujara vejuꞌe roe samaumaa rejura. Ijihuni maijaho uneunecha mapoka kaꞌene roe samaahiravujija hanajiꞌina. 14 Ikehuni hahi Godi oni ira vaji ijaꞌinaꞌe ꞌwaramana.
Niima nejiꞌine ara kwama namujaho ꞌurina! ꞌEjakame Kerisora a hananaꞌama ꞌúmana.
15 Ijihuni hahi jara ꞌuraha ojujaho hami vwihane parajiꞌi ea kaꞌene hami pavwihajiꞌinapo ojujaꞌina pana kaivo hami vwihajiꞌinapo ojujaꞌinaꞌe oꞌavara. 16 Ijihuni maijaho vea ikaho siseakúne ja vea iraka apenareje uné raka veꞌavajaho hami veꞌavara. 17 ꞌEnakúne papuruva retiꞌavara kaivo Natohwi jihuni ura ijija hena kaꞌavara. 18 ꞌEne toa sisea paine nanamie ꞌunama sisea ani ani veꞌavara kaivo ꞌAvenijara joni vaja tinia apena paraꞌamana. 19 ꞌEjakame ja Godoni ira vaji vuꞌijihi ꞌwame Samusi vaji javaa vene Godi taꞌarohuri javaa ijihi vene ꞌee ꞌAveni jihuni javaa ijihi vene joni oja vaja mamaa reꞌeje Natohwi jihunaꞌe venaꞌavara. 20 Naꞌia mapoka núni Natohwa Jesu Keriso oni ihijihuni vaji Godi Omijaho teimani ꞌwaꞌavara.
Paruina ꞌEe Napasina Puni Vuꞌa
21 ꞌEne Keriso oni hurijihunaꞌe ea ꞌaho puꞌúmo hura vetiꞌaraviꞌi hiꞌavara. 22 Napare paruhu jopuni hahuneru hiꞌavara. Areri ja Natohwi jihunaꞌe venaꞌava jaꞌinaꞌe veꞌavara. 23 Ijihuni maijaho paruijaho naparahoni húmata areri Kerisora sosi huni húmati jaꞌina. ꞌEne Hura Huhusu Haha (sosi) Niꞌajahiꞌini jahuna. 24 ꞌEnakaivo sosia Keriso oni hari namujaꞌinaꞌe napara ꞌuꞌo uneunecha mahoꞌo paruhwa puni hararu hine veꞌavara. 25 Parue napahu jona oja miꞌavara. Areri Kerisora sosi ꞌuꞌo oja maharena Huni haha mahajaꞌinaꞌe veꞌavara. 26 ꞌEne sosia veje akuaviꞌinaꞌe rene ꞌee chiha paꞌana reꞌamarono toa ꞌee Huni irijino somahana. 27 ꞌEne Hu sosia chiha maka paꞌana kaivo akuaviꞌine ꞌee panamahiꞌina mavarasaꞌinaꞌe reje Hu Huhusu apeꞌirono avanana. 28 Ijihunaꞌe parua puni haha oja mihujaꞌinaꞌe napahwahijija ꞌuꞌo oja miꞌavara. Areri puni haha oja mihujaꞌinaꞌe miꞌavara. Ea irara huni napara oja mahujaho hu areri huni haha oja mahiꞌina. 29 Ijihuni maijaho ei pini huni haha kame sehuna pana kaivo hu ꞌiruma vajahe ꞌee hami ꞌajohuna. Areri Kerisora sosiaꞌe ꞌahaujaꞌina. 30 Ijihuni maijaho nú Huni haha pwinanaꞌa. 31 Ijihuni hahi parua huni oha oma irechamiꞌi kaivo vaꞌe huni napara samuna. ꞌEjuꞌe noꞌo ijaho roe kwinu renuna. 32 Ike hema ikaho niꞌimaꞌura kaivo na Kerisoho ꞌee sosi ijí rone ꞌwaravu. 33 ꞌEnavo veje ea kwinu kwino joni vaji hijujija naparaha oja maꞌamana. Areri hura huni haha oja mahujaꞌinaꞌe. ꞌEne veje naparaha paruahoni hura venahiꞌinaꞌe reꞌamana.