5
Qua täutaŋä iqueqä mäkä iqeŋi, tqu kittqiyätŋqe?
Ämaqe, Jisasi Iquenyqe, “Ämaqä du aŋgumä itmeniqŋqä, Goti Iqu ätekqä, Kraisi Qäqueqä” kŋuä ämapu, Iquenyqä quuvqä eqiyäŋuwä ii, qu Goti Iqueqä ymeqä eŋä. Ga ämaqä Kaniquenyqä ipu, qeqä ätmäkätqäŋuwä iqua, qu Iqueqä ymeqä huizi iquauŋqä-pqe, qeqä inä tmäkpnä. Ne Goti Iquenyqä qeqä ätmäkätanä, Iqueqä maŋä du qätä äwiyquque, ne Iqueqä ymeqä huizi iquauŋqä itanä, qeqä tmäkqe qäyunä ituŋqueŋqä näqŋqä di, suqä ii itanita heanä.* Näqŋqätäŋä hŋqua tii ätätqäŋuwi. “Iiŋiŋqe, ne Goti Iquenyqä qeqä ätmäkätanä, Iqueqä maŋä du qätä äwiyätaqäŋgaŋi, ne Iqueqä ymeqä duŋqä-pqä qeqä inä tmäkquatuŋquä, näqŋqä ämenä.” 3-4 Ne Goti Iquenyqä itanä, Iquenyqä qeqä tmäkqe, ii tiiŋi. Ne Iqueqä maŋä duŋi, qänaknä itqäŋu. Ämaqä Goti Iqueqä ymeqä eŋuwä iqua, ii qu qua täutaŋä iqueqä suqä iuŋqä mäkä ipu, mändi äkittqiyätqäŋuwi. Ii ipiyitaŋi, ga Goti Iqueä maŋi, ne haŋä-iqä mänätapqä danä yänä. Goti Iquenyqä quuvqä eqiyätaqä dutaŋi, qua täutaŋä iqueä mäkä iuŋi äkittqiyätuŋque.
Qua täutaŋä iqueqä mäkä iqueŋi, tqu kittqiyätŋqe? Ämaqä, Jisasi Kraisi Iquenyqe, Iqu Goti Iqueqä Ymeqä-qu äyä etaŋgi äqumbu, Iquenyqä quuvqä eqiyätqäŋuwä iquanänji.
Goti Iqueqä Ymeqä Iqueŋqä kukŋuiŋqe
Jisasi Kraisi Iqu, eqä iqutänä äpkqä maetqe, häŋeqä iqutä, qäsänji. Iqu qua täuŋqä äpätä, eqetä asŋä ämetä, itaŋga zä-huätati äunätäqäŋga, Iqueqä häŋeqe äpäwäkqe. Goti Iqueqä Dŋä Iqu, Naqä-qakuiŋqä Quati etaŋgi, Iqu Jisasi Iquenyqä awi, naqä-qakuänäŋä ätätŋqe. Iŋi “Jisasi Iqu, Goti Iqueqä Ymeqä-queyqä” awi, hiuaqu-hŋqueŋä iqua ätätqäŋä. Goti Iqueqä Dŋä Ique, eqä ique, itaŋga häŋeqä ique, iquayi. Iqua kukŋui, kiqä naqä-hŋqunä asiqunä ätätqäŋä. Ämaqe, “Iiŋä-iiŋiqä” tqaŋguwä duŋi, ne quuvqä äyä eqiyätuŋque. Mä Goti Iqueä ätätŋqä ii, ämaqeuqä iuŋi, ämäwqätäuänä. Iqueqe, aaŋä naqänäŋiqä. Goti Iqueqä kukŋui, Iqu Iqueqä Ymeqä Iquenyqä äyä ätätŋqe. (Iutaŋi, he Iqueqä kukŋui, quuvqä heqäpŋqeqä.) 10 Ämaqä, Ymeqä Iquenyqä quuvqä eqiyätŋqä iqu, ii iqu Goti Iqueä kukŋui ae ämeqäqä-qae, iqueqä qeqä-quuvqä imä ämnä. Mä ämaqä, Goti Iqueä kukŋuiŋqä, “Ii naqä-qakuiqä” kŋuä mämeqä iqä iqu, Goti Iqu Iqueqä Ymeqä Iqueqä suqä duŋqä tqaŋgqä iuŋi, quuvqä maeqiyqä itqätaŋgqetaŋi, iqu Goti Iqueŋi, “Si quaŋgä tqukiyqä” ätuätqäuä. 11 Goti Iqueqä Ymeqä Iquenyqä kukŋui, tiinji. Goti Iqu häŋä hea ique-ique pmeqe, äyä änätapkqe. Itaŋga häŋä-pmeqä iiŋi, Iqueqä Ymeqä Iquesanji. 12 Iŋi Goti Iqueqä Ymeqä Iqu, ämaqä hŋque änyätaŋgutqe, ämaqä iqu häŋä hea ique-ique pmeqä-täŋä-quvi. Goti Iqueqä Ymeqä Iqu mänyätaŋgutqe, ämaqä iqu häŋä hea ique-ique pmeqe, maeqä-quvi.
Häŋä hea ique-ique pmeqä täŋiŋqä, näqŋqä meqeŋqä
13 He Goti Iqueqä Ymeqä Iqueä yoqä duŋqä quuvqä eqiyätqäŋuwä iquenä, nyi tuwaŋuä tä, he häŋä hea ique-ique pmeqä-täŋuenä etaŋgqeŋqä, näqŋqä hipŋqä, henyqä äqäyqä. 14 Ga ne Iqueŋqä hiŋgi zä miqä, qäqiqi pemä äwätanä, tiiŋiŋqä näqŋqä hianä. Ne Goti Iqueqä äwiŋqä dunä qänaknä itanä, nätämatqä hmbiŋqä yatŋqä ävquque, Iqu ne qätä neyänä. 15 Ne Iqueŋi yatŋqä vqaŋguatqeuŋqä, Iqu qätä äneyätŋqä duŋqe, näqŋqä eäŋque, iwä ne näqŋqä tiiŋä inä heatuŋque. Ne nätmatqä huiŋqä yatŋqä ävqäque, ne nätmatqä iiŋi ämeŋqunä.
16-17 Suqä quvqä eeqänäŋä ämaqä-qune imäkätuŋque, ii ne Goti Iquenyqä hŋgisanä itqäŋu. Suqä quvqä hui, ämaqeqä quuvqe, äpäkoŋqä duŋqä mätuma mäwqä iqä diŋqä äwi. Mä suqä quvqä hui, ämaqä iqueqä quuvqe äpäkoŋqä iuŋqä ätuma upnä. Iŋi, hesaŋä hŋqu, quuvqä heqiyqä huiziqu suqä quvqä imäkqaŋgi äqunäŋqe, iqu Goti Iqu iqueŋi, häŋä-pmeqä vätŋqänä, yatŋqä vätŋqe. Nyi suqä quvqä iqueqä quuvqe qui iwimäkätŋqä iqueŋqä matqä iqä. Nyi suqä quvqä, iqueqä quuvqe äpäkoŋqä iuŋqä änä matimäuqä itŋqä iquenyqänä, ätqä.
18 Ne näqŋqä äyä eŋu. Ämaqä Goti Iqu änyquaŋgutqä iqua, suqä quvqä dunä mimäkqä iqäpnuwäŋqä. Ga qu qui imäkŋqäŋqe, ämaqä Goti Iqu änyquäqä iquauŋi, Iqu ämiqa uwquäniqe. Itaŋga dŋä quvqä iqu, quŋi qui miwimäkqä yänä. 19 Ne näqŋqä tiiŋä-pqeŋqä äyä eŋu. Ne Goti Iqueqä-qune eäŋquä-qe, ämaqä qua täutaŋä huiziqua, qu dŋä quvqä iqueä yäŋänäqŋqä yäpä iqi pmetpnuwäŋqe. 20 Itaŋga ne tiiŋä-pqeŋqä näqŋqä eŋu. Goti Iqueqä Ymeqä Iqu ae äyä äpkqe. Ga ne Goti Naqä-qakuänäŋä Iquenyqä näqŋqä heatuŋquä, kŋuä iqä änätapkqeqä. Neqä äpmeqä di, Goti Naqä-qakuänäŋä Iqutä, itaŋga Iqueqä Ymeqä Jisasi Kraisi Iqutä, anä ämuäŋnäŋu. Iqu Goti Naqä-qakuänäŋä-qu eä, itaŋga Häŋä hea ique-ique Pmeqä-quvi.
21 Ŋqä ymeqäuä, goti quaŋgä iqua qui emäkqäŋqä, äŋguänä miŋgäpŋqä.

*5:2 Näqŋqätäŋä hŋqua tii ätätqäŋuwi. “Iiŋiŋqe, ne Goti Iquenyqä qeqä ätmäkätanä, Iqueqä maŋä du qätä äwiyätaqäŋgaŋi, ne Iqueqä ymeqä duŋqä-pqä qeqä inä tmäkquatuŋquä, näqŋqä ämenä.”