11
Poli iqueqä suqeŋqätä, quaŋgä-tqä iquauqä suqeŋqätä
Nyi kukŋuä äŋgui matqä qämä-qämä iŋqä tmqä iqä-qae, hiŋuinä ŋqämbu. He iiŋi imäkpniqä? Goti Hanjuwä Iqu Iqueqä ämaqe, hŋqueqä yäpä-iqi mäpmeqä, Iqueqä yäpä-iqinyä pmeqäŋqä äwinyäŋqä-paŋi, ga nyi-pqe henyqe asä iinji. Nyi he Kraisi Iquenyqä tuwakŋä ae enyuekqe. Iŋi, he apäkä, qokätä hiqaqä anä mäwiqä ii eŋqä-paŋä etaŋgpi, Iquenyänä muanätpŋqä etma pmqänä. Nyi kukŋui iiŋä etätmäŋgaŋi, ze tiiŋiŋqä iqä. Qämakiqu, iqueqä näqŋqä quaŋgä huitaŋä-huitaŋä iutaŋi, Ipä iiyqä kŋuä indqäŋqe, mŋä-mŋi äwikqä-paŋi, yamwiqä emeqaŋga, heqä kŋuä indqäŋqä äŋgui, gi-mända ämequatätä, itaŋga Kraisi Iquenyqänä ikikinyäŋä äpmeŋuwi, endumäkqäŋqä diŋqä ätqä. Nyi zä änyiŋgqe, tiiŋi hiŋuä ae äquŋgqä iutanji. Ne Jisasi Iquenyqä kukŋui, naqä-qakuä awä etätuŋque qäyä etaŋgqä-qe, ämaqä hŋqua emeqisäpu, hui-mända etätqäŋä. Itaŋga Dŋä Äŋguiqutä, kukŋuä äŋguä we-huŋqetäŋi, he nesa ämetqäŋuwä-qe, iqua dŋitä, kukŋuä äŋguä we-huŋqetäŋi, aaŋä hui-mändaŋiŋqä etqaŋguwäŋga, he “Iquauqä kukŋui, naqä-qakuiqä” kŋuä heyqaŋgi, iquauŋi hiŋuinä äqunätqäŋä. Ämaqä iquauŋi, he haqeu muämäuqaŋguwä-qe, nyaqä iwäsäuqä duŋi, “Kraisi Iqueqä kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä naqä-qakuä yoqä-täŋä-qua hmanji. Nyi iquauqä yäpä iqi mäpmeqä eŋänä” kŋuä änyä. Nyi kukŋuä äwi-iqä matqä itmä-qe, nyaqä näqŋqä di äwa miqä eä. Hiunji eeqänäŋä iuŋi, ne nätmatqä eeqänäŋä imäkätanä iuŋi, neyaqä näqŋqe ämetqueqäŋqä äyä imäkätuŋque.
Itaŋga, nyi kukŋuä äŋgui awä etätmäŋgaŋi, “Mbqä dappiyä” maetqä imiŋqe. Iŋi nyi he naqä yoqä-täŋä emäkmqä diŋqä, ŋqä-näuäŋi mändi i äkittqänmiŋqe. Nyi iiŋä imäkmiŋqeŋqe, he “Ii suqä quvqeqä” kŋui, suŋqä indqänätqäŋä? Nyi heyaqä awä iqi äpmamä, kukŋuä awä etätqätaŋga, Naqä Iqueqä yoqeŋqä aquväqŋqä huizi iqua, nyi yätamäkqä nyätŋqe, mbqä ändnämäumiŋuwi, iŋi nyi quwä-meqänäŋunä ämotaumiŋqe. Nyi hesä anä äpmamiŋqäŋgaŋi, mbqäŋqä äwa itmä, “yätamäkqä nyipiyä” ätätmä, haŋä-iqä metapqä imiŋqe. Nyi yätamäkqä ämakqe, ii neyämaqä Masendoniya äväma, Korinä iu ätimäukuwä iquauta, nätmatqä äki-äkitaŋä nyi äwa imiŋqä isua, qäyunä ändapkuwi. Iutaŋi, nyi he maeqäkŋqä imä, haŋä-iqä metapqäŋqe, ŋqä kŋuä iqu a äqätqa äpätŋqe, yqänä äqätäŋä. 10 Iŋi Kraisi Iqueqä kukŋuä naqä-qakui nyitä witaŋgqetaŋi, nyi naqä-qakuänä tiiŋä ätqä. “Ŋqä suqä ämaqä du maeqäkŋqä itŋqeŋqä yoqä haqeu mamäŋgaŋgundqe, ämaqä qua naqä Äkaiya ique im-imä äpmakäwäuŋuwitaŋi, hŋqu maŋgiminyqä yänä.” 11 Nyi he maeqäkŋqä iŋqä iiŋqe, he kŋuä tiiŋi maeyqä ma eä. “A, iqu nenyqä mäwiŋqä naqä-qakuänä itäqä iutanjqä.” Oee. Nyi henyqä aaŋä kuapänä änyinätŋqä iiŋqe, Goti Hanjuwä Iqu näqŋqä eä.
12 Ga nyi he maeqäkŋqä-pa itŋqä iuŋi, yqänä iqämä. Ii tiiŋä duŋqeyi. Ämaqä hŋqua, nesä asänäŋä epu, iquauqä yoqe haqeqä mamäumbŋqä diŋqe, ämaqeuqä hiŋuä iqiŋi, hänaqäŋqä qävqä itqäŋä. Iiŋä timäuqäŋqe, nyi qŋqaŋä äyätqäŋä. 13 Ämaqä iiŋä iqua, naqä-qakuä kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatqä iqua hmanji. Quwqä-quwä imänäpu, Kraisi Iqu kukŋuä awä tpŋqä ändowatqä-quanä epu, kukŋuä quaŋgi äma qaŋäqŋqä iquayi. 14 Qu iiŋä iqaŋguwiŋqe, he yäuŋuä miqä pa iqaŋgpu. Ii tiiŋä ätimäuqi. Setänä, Goti Iqutä mäkä-huŋqä iqu, iqueqä huiwä di huitaŋä äkunmäknätä, ynaunjqä tä äyänätŋqä iqua eŋqä-paŋä timäutŋqä imäknänä. 15 Setänä iqueä wäuŋuä-wiyqä iiŋä iqua, quwqä huiwi äkunmäknäpu, suqä jänänäŋä iqueqä wäuŋuä imäkqä-quanä eqaŋgpqe, ii yäuŋuä iŋqä hmanji. Kimaŋi, qänakndaŋi, iquauqä wäuŋuä äänä imäkmitpqä iuta haŋä-iqä mapnuwi.
Poli ique, haŋä-iqä kuapänä äwimakqeŋqä
16 Iŋi nyi kukŋuä äŋgui maetqä, qämä-qämä iŋqä kukŋui hŋqu, aŋgi etmqe. He, “Iqu qämä-qämä itŋqä iuta ätqiyä” kŋuä eyätŋqe, manyiŋgaŋgqä-qe, hiqä eŋqä dunä indqämbu. Mä nyi, ämaqä qämä-qämä iŋqä itqäŋuwä-pa, ŋqä yoqe haqä-iqä wäŋqäpu inä mamänmqe, hiŋuinä ŋqämbu. 17 Nyi ŋqä yoqe, haqeqä mamäŋqeŋqä kukŋuä tä ätqe, ii Naqä Iqueqä äwiŋqä iuta hmanji. Qämä-qämä iqä iquauqä suqe ämetmä ätätqäŋä. 18 Ämaqä kuapänäŋi, qu suqä qua täutaŋä iuŋqe, quwqä yoqe haqeqä ämamänätqäŋuwä-qae, nyi ŋqä yoqe, haqeqä inä mamänmqe.
19 He hiqä-hiuäŋqe, ‘Ne kŋuä iqä äŋguänäŋä-täŋuneyqä’ indqänätqäŋuwä-qae, ämaqä hŋqu qämä-qämä iqä kukŋuä etqaŋgqä iiŋqe, aquvänä ipu, hiŋuinä äqunätqäŋä. 20 Tiiŋä-pqä inänji. Ämaqä hŋqueqä wäuŋui hiŋgi wipŋqä emäkqaŋgqä, ä nätmatqä heyaqenä metauqaŋgqä, ä he quwqä äwiŋqä dunä imäkpŋqä emäkqaŋgqä, ä ämaqä naqä eŋqä-paŋä imäŋgaŋgqä, ä hiqä maŋiu piya eqäyesqaŋgqe, iqueqä äwiŋqä iuta qäyä emäkätŋqä hiŋuinä äqunätqäŋuwä iquenji. 21 Ne hesä äpmamiŋquäŋgaŋi, yäŋänäqŋqä maequne, iquauqä suqä iiŋä imäkqäŋqe, asänä memäkqä imiŋquetaŋi, “Nyi womba itqäŋänä” etmqäta? Oeyqä.
Ämaqä hŋqu yäŋä äqänätä, iqueqä suqeŋqä awä tätŋqä iqäqe, nyi-pqe zä miqä, ŋqeŋqä awä tmä. Nyi kukŋuä iiŋi, ämaqä qämä-qämä ipiyä iqua ätätqäŋuwä-maŋä iiŋä ätätmiŋqä, ‘oänä’ etqä. 22 Hiqä kŋuä indqäŋqe qui imäkätqäŋuwä iqua, Hipru iquataŋä-quayqae, nyi-pqä inänji. Ä Israitqä iquayqae, nyi-pqä asä inänji. Qu Aprähamä iquesaŋä iutaŋä hueqä-himqä iquayqae, nyi-pqä inänji. 23 Täŋgaŋi nyi ämaqä qämä-qämänjqä hämänä epiyä iqua eŋqä-paŋä emä tmqe. Qu, “Kraisi Iqueqä wäuŋuä-wiyqä-quneyqä” etäpiyäŋgaŋi, naqä-qakuä etätqäŋuwäta? Iqueqä wäuŋuä imäkqä naqä-qakui, ii nyinji. Nyi wäuŋuä iqueŋi, tnäŋänäŋä itmä, guä kuapänä äpmeqisätmä, itaŋga a äŋgiqätäpu, ptqä kiiŋä ämbäsätqäŋuwä iutaŋi, quŋi ämäwqätäuŋä. Itaŋga äpäkonmätmä itmi, kuapänä iqäsätŋqe. 24 Israitqä iqua ikkuwitäŋi, aaŋä kuapänä, 39* Kukŋuä-suqä 25:3 iuŋi, “ämaqe täua ätäväpiyäŋgaŋi, 40 mämäwqätäuqä pambiyä” ätänä. iŋä täua ändowikuwi. Qu nyi ptqä iiŋi, hipa hŋgiŋi eeqä iiŋä ämbäsäqäsmiŋuwi. 25 Hiunji hŋquaqu-hŋqueŋä iŋga-iŋgaŋi, Romätaŋä hŋqua, iquauqä-iquauqäŋga, jävqetä ptqä ämbäkkuwi. Wäuŋuiŋqä 16:22. Hiunji hŋquaqu-hŋquesaŋä hŋqu, Poli iqu Pilipai iu äpmamiŋqäŋganji. Hiunji hŋqueŋi, nyi hikinä nnämbäsquänä ikqe. Wäuŋuiŋqä 14:19 Hiunji hŋquaqu-hŋqueŋi, nyi yimba ikämiŋqäŋgaŋi, yimba iqua qui iŋga-iŋga imäknäqiskuwi. Iutaŋä hŋqueŋi, nyi hiunji hŋque, heatqä hŋque, eqä-pŋä iu äpmakqe. 26 Aŋä kiiŋä imŋä iuŋqä qaŋä ikitmäŋgaŋi, eqä huakä änma uwqänä itä, itaŋga quwä-meqä iqua, pizqä bäsqänä ikämiŋqe. Itaŋga nyämaqä Israitqä iquatä, ä huizi iquatä, pizqä bäsqänä imiŋuwi. Aŋä-himqä naqä iutä, aŋä avqŋqä iutä, itaŋga eqä-pŋä iutäŋi, äpäkonmätmä imiŋqe. Itaŋga, “quuvqä eqiyätqäŋunä” quaŋgä ätätqäŋuwä iquauä hipa iutaŋi, qui imäkŋqänä imiŋqe. 27 Hea kuapänäŋäŋgaŋi, nyi wäuŋuä huitaŋä-huitaŋi, dŋä huqä imitmqe, hiaqäqä mäwiqä imiŋqe. Hea kuapänäŋäŋgaŋi, buayäŋqä dä änyätä, eqäŋqä quväkä yäkäŋä änyiyätäqä-qe, nyi isua maŋqä imiŋqe. Hiunji kuapänäŋäŋgaŋi, qäkämäŋqä äwa itmä, iiqä ändmiŋqe. 28 Itaŋga haŋä-iqä ii qäyä ämetmä-qe, hiunji ique-iqueŋi, nyi ämaqä Jisasi Iqueqä yoqeŋqä aquvä äqänätqäŋuwä eeqänäŋä iuŋi, äänä mimqändiyä-tmä, äwäwa itmä itŋqe. 29 Iŋi ämaqä hŋqu, iqueqä yäŋänäqŋqe hma etä haŋuä äwiqe, nyi iqueŋqä huäqä nuŋgaŋgi, haŋuä inä wämä. Itaŋga hŋqu nätmatqä hmbu iwimäkqaŋgqeta, suqä quvqä imäkqaŋgaŋi, nyi äwqä tä hänaqä jänä.
30 He kukŋuä qäte, ämaqä quwqä yoqe haqeqä ämatnämänäpu tqä iquaunä wiyqäŋqä enyätŋqe, iŋi nätmatqä nyi yäŋänäqŋqä maeqä emqä ämetqueqä iuŋqänä, ŋqä yoqe haqeqä matnämänmä. 31 Goti Hanjuwä Iqu, neqä Naqä Jisasi Iqueqä Goti Iqu eä, Kaniqu inä eä, yoqä haqeuŋi, hea ique-ique momuäqŋqä Iquvi. Itaŋga nyi nyaqä kukŋuä iiŋi, quaŋgi matqä iqäŋqe, Iqu näqŋqä eä. 32 Nyi aŋä-himqä Dämaskasi du pmetaŋgaŋi,§ Wäuŋiŋqä 9:23-25 aŋä-himqeutaŋä gapmanqä, ämiqä naqä Arestasi iqueä yäpä iqi äpmeqä iqu, ämaqä mäkä-iqä hŋquau, nyi a äŋgiqätpŋqänä, aŋä-himqä naqä iqueuä täkŋä hävqä eeqänäŋä iu ätqäteqäukqe. 33 Nyi iqueqä hipa iuta qupäwunmqe, ämaqe, hiqokä-qa iu äkiqumuatenjiyäpu, aŋä huä iutaŋi, täkŋä yäpaqä mäŋgisa guä äŋqäyämäwatqaŋguwäŋga, zä ätawunmä äwekqe.

*11:24 Kukŋuä-suqä 25:3 iuŋi, “ämaqe täua ätäväpiyäŋgaŋi, 40 mämäwqätäuqä pambiyä” ätänä.

11:25 Wäuŋuiŋqä 16:22. Hiunji hŋquaqu-hŋquesaŋä hŋqu, Poli iqu Pilipai iu äpmamiŋqäŋganji.

11:25 Wäuŋuiŋqä 14:19

§11:32 Wäuŋiŋqä 9:23-25