3
Suqä quvqä, hea yäpakäŋga timäuniqeŋqä
Iiŋä-qae, si näqŋqä tiiŋä esŋqe. Hea yäpakä hiätŋqäŋgaŋi, haŋä-iqä aaŋä quvqä huitaŋä-huitaŋä di timäuniqe. Ii suqä tiiŋi iutayi. Ämaqe, quwqä-quwäŋqänä äwinyätä, mbqä kuapä mapŋqä äwinyätä, quwqä yoqenä haqeu ämaenäpu, ämaqä mäŋqe, ‘quvqä-quaeqä’ ätäpu, quwqä kunaqä-kunuŋuauä kukŋui, qätä mäwiyqä hŋgisanä ipu, äŋguä iwimäkqä duŋi, ‘äŋguiqä’ mätquä ipu, itaŋga Goti Hanjuwä Iqueŋi tuwä wiyqäpnä. Qu ämaqä huizi duŋqä huäqä maumäkqä ipu, iwäsäumämbiyäŋgaŋi ‘oänä’ ätnäpu guä mämaqŋqä ipu, ämaqä huiuŋqä kukŋuä quvqä ätäpu, kŋuä ganä mämeqä äwqä äwivauqaŋgqä iqinyä hämänänä imäkäpu, qui näwenyä iwimäkäpu, itaŋga nätmatqä eeqänäŋä äŋguä isuauŋqe, mäwiŋqä iquänä. Itaŋga qu quwqä näueqä iquauŋqe, täkqä ämaepu, suqeu miwäsäuqä quvqä maqänä imäkäpu, ‘Huiziu ämäwqätäuŋunä’ kŋuä indqänäpu, nätmatqä qua iutaŋi yeeqä iwimäkqaŋgqeŋqä kŋui iŋqänä ämapu, Goti Hanjuwä Iquenyqe mäwiŋqä iquänä. Iqua quvqä iqinjaqämbiyi, äŋguä-quanä imäkmbu äwäpu, Goti Iqueä yoqe haqä maeqäpŋqä ipiyä-qe, Iqueqä yäŋänäqŋqe, wäŋqä qäpu maeqä-quai. Iiŋä-qae, si iquatäŋi, anä mäpmeqä, tqäqi pmetaŋgnä.
Ämaqä iutaŋä hŋqua, apäkä kŋuä iqä äŋgui maeqä iuauä aŋiu äpeyäpu, kukŋuä quaŋgi, äŋguä eŋqä-pa ätäpu, iuauqä kŋui qui imäkätqäŋä. Apäkä iua, iuauqä kŋuä imŋi, kŋui suqä quvqä huitaŋä-huitaŋä imäkqäpŋqeŋqänä ämapu imäkqänjaqämbiyi, buayä hikä eŋqä-pa ättqämbu äpmapu, haŋä-iqä naqänäŋä ämetqäŋä. Iua hea ique-iqueŋi, näqŋqä mapŋqänä, kukŋuä huitaŋä-huitaŋä qätä äwiyäpiyä-qe, Goti Hanjuwä Iqueä kukŋuä naqä-qakuiŋqe, näqŋqä äŋguänäŋi mämeqä itqäŋä. Ämaqä suqä e imäkätqäŋuwä iqua, Janesi iqutä, Jambresi iqutä,* Aŋgumä Itmakqä 7:11 Mosisi iqueä wäuŋuiŋqä enyqä imäkäsinyä, mändi äkittqäumiŋiyä-paŋi, Goti Hanjuwä Iqueä kukŋuä naqä-qakuiŋqe, asä ii imäkätqäŋuwi. Itaŋga quwqä kŋuä indqäŋqä imŋi, kŋui suqä quvqä dinä imäkqäpŋqänä äwinyä. Quwqä quuvqä heqiyqe, jänänäŋä maeqä eŋqe, qu äŋguänäŋi matimäuqä ipnä. Qu kukŋuä naqä-qakui kittqiyanä-tpu itqätaŋguwä-qe, quwqä wäuŋuä quvqä iiŋi, naqänäŋä matimäuqä yänä. Ämaqe, iquauqä suqe aaŋä qämä-qämä iŋqä naqänäŋä etaŋgi qumbnuwi. Ii ämaqä hiŋuiqänä iqua, Janesi iqueqätä, Jambresi iqueqätä, suqe, aaŋä qämä-qämä iŋqä äqunmiŋuwä-payi.
Goti Iquenyqä näqŋqä ämakŋi, a yäŋänäqŋqä qätqeŋqä
10 Iiŋä etaŋgqä-qe, si hiŋuä äŋqänmiŋiŋqe, näqŋqä tiiŋi ae äyä eäŋnä. Nyi qokä-apäkä du näqŋqä ävätŋqeŋqätä, suqä äŋguä nyi imäkätŋqeŋqätä, qaŋä äänä äwätŋqeŋqätä, quuvqä äänä eqiyätŋqeŋqätä, haŋä-iqä qäyä ämetmä, äwqä haŋuä änymä äpmeŋqeŋqätä, ämaqeŋqä kiiŋä änyinätŋqeŋqätä, haŋä-iqä ämetmä-qe, wäuŋui mävquatämäuqä itŋqeŋqätäŋi näqŋqä eäŋnä. 11 Itaŋga nyi Andiyokä, Aikoniyamä itaŋga Listiya du pmetaŋga, ämaqe, suqä quvqä inyimäkäpu, täŋä-huŋqä ändapmiŋuwiŋqe, eeqänäŋi si näqŋqä ae äyä eäŋnä. Nyi haŋä-iqä iuta hma emqä etaŋgqä-qe, Naqä Iqu yätamäkqä änyiyätä, häŋä inyimäkäqumuatekqe. 12 Aaŋä naqä-qakuänänji. Ämaqä, Kraisi Jisasi Iqueä epu, suqä Goti Hanjuwä Iqu äwinyäŋqä dunä imäkqäpŋqänä winyätaŋgqä eeqänäŋä iquauŋi, qu quvqä itqueqäpnuwi. 13 Itaŋgi ämaqä quvqä iqä iquatä, itaŋga ämaqä “Nyi iiŋä-iiŋunjqä” quaŋgä-tqä iqua-pqe, iquauqä suqä quvqe wäŋqäpu äwämitätqe, aaŋä quvqä di winiqe. Iqua ämaqeqä kŋuä indqäŋqe, hiŋgi-mända guä eŋqä-pa eyqiyäma äumipqe, iquauä-pqe asä e inä wäniqe. 14 Iŋäqe si kukŋuä tä qeŋqä näqŋqä ämetnä, quuvqä yäŋänäqŋqä ae eqiyätqäŋä iuŋi, enyqä itnä mävquatämäuqä pa. Ne ämaqä näqŋqä äktapqa äpätuŋquä iquneŋqä näqŋqä äŋguänäŋä eäŋi, kukŋuä iuŋi mävquatämäuqä pa. 15 Itaŋga, Goti Hanjuwä Iqueä bukä du äqänäŋqä iuŋqe, si ymeqä wäŋqäŋga näqŋqä ämakŋiŋqä-pqe, näqŋqä inä eäŋnä. Iŋi kukŋuä e ätnäŋqä iuŋi, si näqŋqä äŋguänäŋi ämetnä, Kraisi Jisasi Iquenyqä quuvqä naqä-qakuä eqämittqe, Goti Hanjuwä Iqu aŋgumä ikitmetä häŋä ikiqumuatäniqe. 16 Kukŋuä eeqänäŋä Goti Hanjuwä Iqueqä bukä du äqänäŋqe, Goti Iqu kŋuä äme, Iqueqä yuŋui tuwaŋuä ii äqäkuwä iquau äwquatkqe. Itaŋga Iqueqä kukŋuä iiŋi, ne qokä-apäkä iquneŋi, Iqueqä naqä-qakuiŋqä näqŋqä nätapquänä. Neqä kŋuitä, suqetä, jänä mäwiqä eŋqä duŋi, ätnäŋäqi ämaitä, jänä inemäkquänä. Itaŋga Goti Hanjuwä Iqueä hiŋuä iqiŋi, suqä jänänäŋinä imäkquatuŋqueŋqä näqŋqä inä nätapquänä. 17 Iŋi ne Goti Iqueqä wäuŋuä imäkqä iqune, Iqu iiŋä inemäkätŋqe, ne wäuŋuä äŋguä äki-äkitaŋi eeqänäŋä imäkatuŋquä, näwenyä inemäkänä.

*3:8 Aŋgumä Itmakqä 7:11