15
Quuvqä heqiyqeu miqä iqua, Jerusälemä iu kukŋuä ätŋguwiŋqä
Iŋgaŋi Israitqä hŋqua, Jutiyata äppiyi, quuvqä heqiyqä Andiyokä pmeqä iquau, näqŋqä tiiŋä äwikuwi. “He Mosisi iqueuä suqä iuŋi, qänaknä miqä ipu, hiqä huiwi häuä maktäŋgaŋgpqe, Goti Hanjuwä Iqu, aŋgumä metmeqä itä, häŋä memäkäqumuateqä yäniqeqä” ätukuwi. Poli iqutä, Banäpasi iqutä, qätä iiŋä äwiyi, kukŋuä iiŋä tquaŋguwä iquatä, kukŋuä mäkä naqänäŋä äunmiŋuwi. Qu ii imäkqaŋguwäŋga, quuyqä heqiyqä iqua, Poli iquesä, Banäpasi iquesä, ämaqä huizi iquautä, atäuŋuä äwikuwi. Itaŋi, ämaqä iiŋä iqua, Jerusälemäŋqä äyäpu, ämaqä, Jisasi Iqu kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquatä, quuvqä heqiyqeu miqä huizi iquatä, haŋä-iqä ique jänä imäkpŋqä diŋqä, ätukuwi.
Quuvqä heqiyqä iqua, iquau e ändowatqaŋguwäŋga, iqua, Andiyokäŋi äväma, Ponisiya-täŋä iŋgisatä, Sämaliya-täŋä iŋgisatä äwäpu, Israitqä qäyä etaŋgi huizi iqua, kŋuä äkunmäknäpu, Naqä Iquenyqä quuvqä eqäkuwiŋqä awä ätqäumiŋuwi. Quuvqä heqiyqä qätä iiŋä äwipiyä iqua, aquvänä ikuwi. Iqua Jerusälemä timäuqaŋguwäŋga, ämaqä, Jisasi Iqueqä yoqeŋqä iqi aquvä äqänmiŋuwä iquatä, iquauqä ämiqä iquatä, ämaqä kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquatä, iquauŋqä aquvänä ipu itmakuwi. Iŋgaŋi, Poli iqutä, Banäpasi iqutä, nätmatqä eeqänäŋi, Goti Hanjuwä Iqu, iquaquiyqä hipa iuta imäkmiŋqeŋqä, awä ätukiyi. E tquaŋgiyäŋga, Parisitaŋä quuvqä heqiyqä hŋqua, ivatuwämbiyi, tiiŋä qe ätukuwi. “Ämaqä Israitqä iqune qäyä etaŋgi huizi, quuvqä heqiyqaŋguwä iquauŋi, he iquauqä huiwi häuä äktäupu, ‘Mosisi iqueä suqeuŋi qänaknä ipiyä’ tquäpŋqä” ätukuwi.
Itaŋga, ämaqä Jisasi Iqu kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquatä, quuvqä heqiyqeu miqä iquatä, kukŋuä iiŋi jänä imäkpŋqä aquvä äqäŋguwi. Qu kukŋuä kuapänä ae ätpiyi, Pitä iqu pämä ätqäuqe, tiiŋä ätukqe. “Ŋqä nyämaqäuä, he näqŋqeqä. Hiŋuiqänäŋi, Goti Hanjuwä Iqu, wäuŋuäŋqä änewäsäutä, nyi tiiŋiŋqä ätenjikqeqä. Nyi, ämaqä Israitqä iqua qäyä etaŋgi huizi iquau, kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi, awä tuätqätaŋgmdi, qu qätä änyiyäpu, quuvqä heqäpŋqänänyä. Ämaqeuqä kŋuä indqäŋqä imŋi, Goti Hanjuwä Iqu näqŋqeqä. Iqu Dŋä Äŋguä Ique, ne änätapkqä-pa, ämaqä huizi iquauŋi, inä äwikqeqä. Iqu iiŋä imäkäqetaŋi, iquauŋä-pqe itmetä aquvänä itäqeŋqä, äyä ämänätquakqeqä. Iqu nesä, iquautäŋi, suqä huitaŋä-huitaŋä minetqueqä, asä inä inätquakqeqä. Iquauqä quuvqä heqiyqä iutaŋi, Iqu qu kiyä mamätqäŋqä, ne inemäkkqä-pa, hipŋqä iwimäkkqeqä. 10 Iŋi haŋä-iqä atqä-awäkiquatä, nesä änä mämiwäuqänäŋä iqu, he täŋgäŋi quuvqä heqiyqä iquau wiwätanä-tpu iqäuä. Iiŋä ipu, Goti Hanjuwä Iqueŋi, suŋqä yamwiqä ävqäuä? 11 Neqä quuvqä heqiyqä imŋi, kukŋuä tqu, naqä-qakuiqä. Ne, Mosisi iqueqä suqeu qänaknä iqetaŋi, häŋä miqumuatŋqä yaŋqunä. Iŋäqe, Goti Hanjuwä Iqu, nenyqä äwinyätä, nätmatqä äŋguänäŋi, hiŋginäwa nätapqetaŋi, aŋgumä inätmetä, häŋä inequmuatätŋqeqä. Iqu iquau iwimäkqä-pa, ne-pqä asä inä inemäkqiyä” ätukqe.
12 Pitä iqu iiŋä tquaŋga, ämaqä kuapänä, aquvä äqämbu äpmamiŋuwä iqua, kukŋuä matqä ipu, Banäpasi iquesä, Poli iquesä, qätä dinä äwipu, äpmamiŋuwi. Iquaqu, wäuŋuä ämaqä mimäkqänäŋä huitaŋä-huitaŋä di, Goti Hanjuwä Iqu, iquaquvqä hipa du vqaŋgi, iquaqu, ämaqä huizi iquauä awä iqisa imäkmiŋiyiŋqä, awä ätukiyi. 13 Iquaqu, kukŋuä qäpu tquaŋgiyäŋga, Jemisi iqu, tiiŋä ätukqe. “Tatqä-guäkenä, qätä nyipu! 14 Goti Hanjuwä Iqu, häŋäŋgaŋi, ämaqä huizi iquautaŋä hui, aŋgu itmetä, Iqueqä ämaqä epŋqä imäkätŋqä, äwimakqeŋqe, Saimonä iqu, ae äyä ätqiyä. 15 Itaŋga hiŋuä-tqä iquauqä bukä iuŋi, kukŋuä asä inä ätätä äqänänä.
16 Naqä Iqu, “Qokä-apäkä Dewiti iquesaŋi, qu namnä aŋä hŋqu, qua iqi ae äpäkŋgqä eŋqä-paŋä-quaeqä” ätqiyä. “Iiŋä etaŋgi qänakndaŋi, Nyi aŋgu äpmqäŋgaŋi, aŋä iqueqä nätmatqä qui imäknätqe, Nyi änyä-häŋä imäkätmä, aŋi aŋgi mätmniqeqä” ätqiyä. 17-18 Nyi ii imäkmäniŋqe, qakui tiiŋiqä. Israitqä iqua qäyä etaŋgi huizi iquautaŋi, Nyaqä ämaqä hipŋqä tääqä ätukqä iqua, qu Naqä Iqunäŋqä qävqä nyipnuwäŋqeqä.” Ii Naqä Iqueqä kukŋuiqä. Nätmatqä iiŋqe, Iqu aiŋgaŋi, ämaqä iqua näqŋqä ipŋqä ätkqeqä’ätätä äqänänä” ätukqe.* Amosi 9:11-12; Asayä 45:21
19 Itaŋi Jemisi iqu tiiŋä-pqä inä ätukqe. “Iiŋiŋqe, nyi kŋuä tiiŋä indqänätqäŋä. Ne, ämaqä huizi, iquauqä kŋuä äkunmäknäpu, Goti Hanjuwä Iquenyqä äwätqäŋuwä iquauŋi, haŋä-iqä mävqä pa ianä. 20 Iiŋä mimäkqä itaqe, ne iquauŋqe, pipa iunä tiiŋä qäyämäwatuŋqueqä.
Ämaqä hŋqu, naŋuä ämetä, goti quaŋgä iquauŋqä hiqäva-imäkqe, naŋuä ii Goti Hanjuwä Iqueqä hiŋuä iqiŋi kiyä mätqä-qae, he hui ämepu maŋqä ipnuwäŋqätä, suqä qokäŋqä apäkäŋqä iqe, mimäkqä pa ipnuwäŋqätä, naŋuä ämaqä hiiŋuä a äkiyamäkäpu äpäkpqe, maŋqä ipnuwäŋqätä, itaŋga naŋuä häŋeqä yqänäŋä-täŋi, maŋqä iqäpŋqä, ätätanä qiyatuŋqueqä.
21 Qakui tiiŋiqä. Hiŋuiqändqä dutaŋi, qu Sämbatqä hiunji hapä pmeqä eeqänäŋä iuŋi, Mosisi iqueqä bukä, aŋä aquväqŋqeuŋi a ätäupiyitaŋi, aŋä-himqä eeqänäŋä iuŋi, qu iqueqä kukŋui awä ätqa äpätqäŋuwiqä” ätukqe.
Qu tuwaŋui, huiziquautaŋä quuvqä heqiyqä iquauŋqä äqäkuwiŋqä
22 Jemisi iqu iiŋä tquaŋga, ämaqä kukŋuä awä tuäkiqäpŋqä ändowatkqä iquatä, quuvqä heqiyqä iquau miqä iquatä, Jisasi Iqueqä yoqeŋqä iqi aquvä äqänmiŋuwä eeqänäŋä iquatä, kukŋuä naqä-hŋqunä imäkäpu, iquauqä ämaqä hŋquaqui, atäuŋuä ikuwi. Hŋqu Jutasi, iqueqä yoqä huizi, Basäpasi ique. Huiziqu, Silasi iquvi. Iquaqui atäuŋuä miqäŋgaŋi, quuvqä heqiyqä iquauqä awä iqisaŋi, ämaqä naqä äpmamiŋiyi. Qu iquaqui atäuŋuä ipiyi, Poli iqutä, Banäpasi iqutä, Andiyokä iuŋqä, anä wäpŋqä ändowatkuwi. 23 Iquaquvqä hipa iu, pipa hŋqu, kukŋuä tiiŋä-täŋä ändowatkuwi.
“Hiunjiŋganjqä. Ne ämaqä, Jisasi Iqu kukŋuä awä tuäkiquatuŋquä änandowatkqä iqunesä, quuvqä heqiyqä iquau miqä iqunesäŋi, hiqä hita-hiŋguäkoneyi. Ämaqä Israitqä iqune qäyä etaŋgi huizi, quuvqä eqiyäpu, aŋä-himqä Andiyokä iutä, qua Siliya iutä, qua Silisiya iutä pmeqä iquenä, ne pipa tä henyqä äväwqatqunä. 24 Ne qätä tiiŋä äwikqueqä. Nesaŋä hŋqua, henyqä äpäpu, kukŋuä haŋä-iqä etäpu, hiyaqä kŋuä indqäŋqä duŋi, qui emäkkuwiŋqä äwikqueqä. Iiŋä imäkkuwä iquauŋi, ne iiŋä imäkpŋqä mätquä ikqueqä. 25 Qätä iiŋä äwikqueŋqe, ne äwqä naqä-hŋqunä änyätanä, tiiŋä ätqueqä. ‘Nesaŋä hŋquaqui atäuŋuä itanä, iquaqu, Banäpasi iqutä, Poli iqutä, quŋqä anä upŋqä ändowatanä.’ 26 Banäpasi iqutä, Poli iqutä, pizqä puäsqeŋqe, kŋuä indqänäsiyä-qe, zä miqä isinyä, neqä Naqä Jisasi Kraisi Iquenyqä kukŋuä awä ätuätqäŋiyiŋqe, ne iquaquinyqe, aquvänä iqueqä. 27 Äwqä naqä-hŋqunä änyätanä, iiŋä ätanitaŋi, ne Jutasi iquesä, Silasi iquesä, henyqä pipa tquesänä ändowatqunä. Itaŋga iquaqu, kukŋuä asätä, iquaquiyqä maŋitaŋi inä hisiyŋqinyqä. 28 Dŋä Äŋguä Iqu, nesä pmetaŋgi, ne kukŋui naqä-huinyä imäkätanä, he haŋä-iqä metapqä yatuŋquä diŋqe, suqä hŋquaqui-hŋquaquiŋä iquauŋqänä ätätanä äqiyqunä. 29 Suqä iqua tiinji. ‘Ämaqä hŋqu naŋuä ämetä, goti quaŋgä iquauŋqä hiqäva-imäkqe, he hui ämepu maŋqä ipnuwäŋqätä, naŋuä häŋeqä yqänäŋä-täŋi maŋqä ipnuwäŋqätä, naŋuä ämaqä hiiŋuä iu äkiquwäqiyäpu äpäkpqe, maŋqä ipnuwäŋqätä, itaŋga suqä qokäŋqä apäkäŋqä iqe, mimäkqä pa iqaŋgpiyä,’ ätätanä äqiyqunä. Iŋäqe, he suqä tquauŋi äwimasiyquwi, äŋguiqä. Ne kukŋuä ätätanä, pipa äqiyquque, qäpiyqä. He äŋguänä pmapŋqä äneŋgiyä,” ätäpu äqäkuwi.
30 Qu iiŋä imäkäpu, iquau dowatqaŋguwäŋga, iqua äväma, aŋä-himqä Andiyokäŋqä äquveqäkuwi. Iqiŋi, iqua quuvqä heqiyqä eeqänäŋä iquau, aquvä ämaqiyäpu, pipa qe äwikuwi. 31 Qokä-apäki, pipa a ae ätäupiyi, kukŋuä äŋguänäŋi iquau yäŋänäqŋqä iwimäkätŋqä iqaŋgqä iutaŋi, qu aquvänä ikuwi.
32 Iŋgaŋi Jutasi iqutä, Silasi iqutä, iquaqu hiŋuä-tqä-quaqunä enyä, quuvqä heqiyqä iquau, kukŋuä kuapänäŋi äväsinyä, iquauqä äwqä iuŋi, yäŋänäqŋqä iwimäkmiŋiyi. 33-34 Iquaqu hŋgaŋqä iiŋä imäkäsinyä, pmetaŋgiyitaŋi, quuvqä heqiyqä iqua, “Qe äwqä qeiqi-iŋqetä winyqä” ätupiyi, ämaqä, iquaqui ganä ändowatkuwä iquauŋqä, aŋgumä qe ändowatkuwi. 35 Iŋgaŋi Poli iqutä, Banäpasi iqutä, Andiyokä iu yqänä äpmanyä, ämaqä kuapänäŋä huizi hŋquatä, Naqä Iqueqä kukŋuiŋqä näqŋqä äväpu, awä ätqomanmiŋuwi.
Poli iqutä, Banäpasi iqutä, ändmäkŋgiyiŋqä
36 Qänakndaŋi Poli iqu, Banäpasi ique tiiŋä ätukqe. “Ye aŋgu äwäta, aŋä-himqä eeqänäŋä iu, hiŋuiqänä Naqä Iqueqä kukŋui awä ätuäkämiŋueä, yeqä tatqä-guäka iquau, nanyi-napqa iuau, hiŋuä äqunäkeyä. ‘Qu äŋguä pmetpiyä, quvqä pmetpiyä’ ta, näqŋqä hieŋqänänyä” ätukqe.
37 Poli iqu iiŋä tquaŋga, Banäpasi iqu, Jonä Makä ique itmetä, anä upŋqä äwiŋgqe. 38 Poli iqu, “Ämaqä iqu, hiŋuiqänäŋi, ye Pambiliyata äyävämetä, wäuŋuiŋqä yesä anä mäwqä ikqä iquvqä. Iiŋiŋqe, iqu yesä anä mäwqä yäŋqiyä” ätukqe. 39 Iquaqu nätmatqä täŋqä äkasuwä kuapänä ätnyiyitaŋi, ändmäkŋgiyi. Iiŋä iyi, Banäpasi iqu, Makä ique itmetä, yimba ätkamausinyä, qua eqä-pŋä awä iqiŋä, Saplusi iuŋqä äukiyi. 40-41 Iŋgaŋi Poli iqu, Silasi ique itmetä, äwiyŋqä iqaŋgiyäŋgaŋi, qokä-apäkä quuvqä heqiyqä iqua, “Goti Hanjuwä Iqu, qenyqä äwinyätä, äŋguänäŋi hiŋginäwa qesapäŋqiyä” tquaŋguwäŋga, iquaqu qua Siliya iutä, Silisiya iutä ikisinyä, Jisasi Iqueqä yoqeŋqä iqi aquväqŋqä iquauŋi, Poli iqu kukŋuä ätuätä, yäŋänäqŋqä äwikqe.

*15:17-18 Amosi 9:11-12; Asayä 45:21