13
Suqä Goti Ique yeeqä wimäkqeŋqä
He hŋqunä-hŋqunäŋi, quuvqä anä eqiyätqäŋuwä iquauŋqe, kiiŋä heŋgaŋguti, qutä iqa uwqäpŋqe. Ga ämaqä hŋqäqisaŋä emequwä duŋi, yeeqä ävätmepu, suqä, iquau heqä aŋä iu miqe, mävquatämäuqä pambu. Ii tiiŋä dutayi. Ämaqä hŋqua iiŋä ipiyäŋgaŋi, qu “Ämaqä du ävätmequnä” kŋuä ämakuwä-qe, eŋätqä iquau ävätmakuwi. Goti Iqueqä ämaqä guä äpmeŋuwä iquauŋqe, he qutä anä äpmapiyä eŋqä-pa ipiyä diŋqe, kŋuä meqäpŋqe. Ämaqe, huiziqua quvqä iwitqueqaŋguwä iquauŋqä-pqe, kŋuä meqäpŋqe. Ii he huiwi asitaŋinä imbu, täŋä-huŋqä meqeŋqe, näqŋqä yasämä etaŋgpiyä.
He eeqänäŋnä, suqä, qokä-apäkä ämaŋqä ätnäŋqä iqueŋi, haqeqä ämamäupŋqe. Iwä qokä-apäkä ämaŋqä iqu, Goti Iqueuä hiŋuä iqiŋi, kiyä mamätqä, äŋguänäŋä witätŋqä imäkqaŋgpu. He näqŋqä äyuwä. Huiwä yaŋä hiŋgi-hiŋgi iŋqä iquautä, apäkä huiuqä, qokä huiuqä ditä ikiqä iquautäŋi, Goti Iqu quwqä suqeŋqä kukŋuä ämitätä, kima väniqe. Goti Iqu neŋi, “Nyi heŋi, nätmatqä maeqä pmapŋqä emäkmäŋqe, maevquatämäuqä ymqänä* Kukŋuä-suqä 31:6 natqaŋgqetaŋi, he mbqäŋqänä eŋqä iquenyä iqa mäwqä ipu, “Nätmatqä ne ae a äqätäŋque, ii neqä qäyunäŋi ämeŋunä” kŋuä ämepu, äwqä haŋuä imbu pmepŋqe. Ga Goti Iqueqä kukŋui yäŋänäqŋqä nemäkqaŋgi,
Naqä Iqu yätamäkqä nyiyqä-qu etaŋgi, nyi zä miqä danä imqänä. Ämaqe, qu nyiŋi, äki-äki indqueqaŋgpqä-qe, Goti Iqu nyitä yqänä äpmenä Apqä Bukä 118:6 tatuŋque.
Ämaqä naqä he emeyäpu, Goti Iqueqä kukŋuä etmiŋuwä iquauŋqä kŋuä heyquätŋqe. He nätmatqä eeqänäŋä, quvaqä qaŋä äwätqätaŋguwä iuta ätimäukqeŋqe, kŋuä ämepu, qu quuvqä eqämiŋuwä-pa, asä inä eqiyqäpŋqe. Jisasi Kraisi Iqu, huäqinyqä, täŋgaŋqä, iŋga-iŋgaŋqä huitaŋä makunmäkŋqä, asänäŋä Iquvi. Iiŋä eŋqä-qae, kukŋuä huitaŋä-huitaŋä yäpaqäŋgisaŋi ämeyätä, hänaqä Goti Iqueuä duŋi ävquatämäuqä diŋqe, äŋguänä mimbŋqe. Neqä qeqä-quuvqä imŋi yäŋänäqŋqä hiätŋqe, ymisaŋä iutaŋä ma, Goti Iqu qeqä imäŋqeuta yätamäkqä hiŋgi äneyätŋqä iutanänji. Ämaqä, ymisaŋä äŋqä kukŋuä-suqä iu qänaknä itqäŋuwä iquauŋi, suqä ii yätamäkqä mävqä itŋqe.
10 Ne hiqäva-imäkqä ttawä ämeŋque, mä hiqäva-imäkqä namnä aŋä iu itqäŋuwä iqua, ymisaŋä ttawä iquesaŋi ämepu, maŋqä ipnä. 11 Hiqäva-imäkqä naqä iqua, naŋuä iutaŋä häŋeqe, suqä quvqä huätä mamäutŋqe, aŋä aaŋä näwinyä Goti Iqueqänäŋiuŋqä äma äpemiŋuwi. Iŋäqe, naŋuä huiwä-guwä-yäŋä-maŋi, ämaqä hŋqua-mända aŋä-himqä iuŋi yäpaqä mäŋgisa äma äwäpu, tä ikamiŋuwi. Hiqäva-imäkqä 16:27 12 Iiŋä etaŋgi Jisasi Iqu, Iqueqä häŋeqeta, qokä-apäki Goti Iqueqänäŋä hipŋqä iwimäkätŋqe, tmi-tmiqä-tqe, aŋä-himqä iuŋi yäpaqä mäŋgisa ämakqe. 13  Mä täŋgaŋi, ne womba iŋqä Iqu ämakqe, ne-pqä inä metŋque, aŋä-himqä yäuä iqueŋi,§ Täqiŋi, aŋä-himqä yäuä iqueŋi, kukŋuä-suqä yäuä iqueŋqä atäuŋuä eä. äväma yäpaqä mäŋgisa äwätanä, Ique wimetuŋque. 14 Qua täuŋi, ne aŋä-himqä äpakänä wiqe, maeqä-quneyi. Ne aŋä-himqä qänaki pätŋqä iquenyqä, hiŋuä äqunanä äpmeŋu.
15 Mä Jisasi Iquesaŋi, ne hea ique-iqueŋi, Goti Iqueqä yoqä haqeu ämaetanä, Iquenyqä hiqäva qäyquatuŋque. 16 He qokä-apäkiuŋi, suqä äŋguänäŋä dinä itquepu, qu nätmatqä hnjuaŋqä äwa iqaŋgpqe, yätamäkqä wipŋqe. Suqä iiŋi imäkqe, Goti Iqu hiqäva-imäkqetäŋi asänäŋä äqunätä, yeeqä kiiŋä äwinyätŋqe.
17 Heqä quuvqä heqiyqe qui imäkqäŋqe, heqä ämeyqä iqua wäuŋui, hapä mäpmeqä itqäŋäuä. Ga qänakŋi, quwqä wäuŋuä iiŋä imiŋuwä iquauqä quatiŋqe, Goti Iqueŋi awä tupnuwäŋqe. Iutaŋi he iquau qätä äwiyäpu, yäpä iqinyä iqäpŋqe. Iqua hesa äwqä haŋä-iqä mämeqä, quwqä wäuŋui äwqä yeeqä-täŋä iqäpŋqä diŋqe, he iiŋä imäkqäpŋqe. Qu wäuŋui äwqä haŋä-iqä-täŋä ipqe, heŋi yätamäkqä meyqä yänä.
18 Ne hea ique-ique suqä jänänäŋinä imäkatuŋquä änenyätŋqä-qae, neqä suqä iwäsäuqä duŋi, “Goti Iqueuä hiŋuä iqiŋi, jänänäŋuneyqe” kŋuä yäŋänäqŋqä ämeŋu. Iŋi, he Goti Iqu yätamäkqä neyätŋqä tääqä tqaŋgpu. 19 Mä Iqu nyiŋi, henyqä aŋgumä maqänä änändowatätŋqä, tääqä tpŋqä kiiŋä änyiŋgiyä.
Goti Iqu quŋi äŋguä wimäkätŋqä, tääqä tqeŋqä
20  Täŋgaŋi, Goti äwqä haŋuä änyanä pmeqä nätapqä Iqu, yätamakqä eyätŋqä tääqä ätuätqäŋä. Iqu neqä Naqä Jisasi Ique qua buta aŋgumä häŋä ävauqumuatkqe. Jisasi Iqu, Iqueqä häŋeqe, kukŋuä guä ämäsäuekqä qäpu maeqä ique, yäŋänäqŋqä iwimäkätŋqä äwikqetaŋi, sipsipqä iquau Miqä Naqä-quvi. 21 Goti Iqu he Iqueqä äwiŋqeunä qänaknä ipŋqä diŋqe, näwinyä äŋguänäŋä emäkätŋqä tääqä ätuätqäŋä. Ga Iqu Jisasi Iqueqä wäuŋuä dutaŋi, ne suqä Iqu äwinyätŋqe, eeqänäŋä metuŋquä inemäkätŋqä-pqe, inä änyiŋgi. Ga Jisasi Kraisi Iqueŋi, ne yoqä naqänäŋi hea ique-ique vquatuŋque. Ii naqä-qakuä eä, qäyä äpmetänä.
Kukŋuä yäpaki
22 Ŋqä nyämaqäuä, nyi tuwaŋuä wäŋqäpu äqiyqä-qae, kukŋuä, heqä qeqä-quuvqä imŋi, yäŋänäqŋqä emäkätŋqä ätqäqä täuŋi, qätä äŋguänä wipŋqä kiiŋä änyiŋgi. 23 “Neqä neyämaqä Timoti iqu, guä pmamiŋqä iuta ae iqutäwatukuwiqä” etqä. Iqu nyi maqänä nyimeqaŋgutqe, qäquye henyŋqä hiŋuäŋqä penyue. 24 Heqä naqä ämeyätqäŋuwä eeqänäŋä iquautä, qokä-apäkä Goti Iqueqä eeqänäŋä iquautäŋi, “Nyi quŋqä hui mimäuqä iqänä” ätqeŋqe, iquau tupiyä. Ämaqä qua Italisaŋä äpkuwä iqua henyäŋqe, “Ne quŋqe hui mimäuqä iqunä” ätqä. 25 Goti Iqu, Iqueqä qeqä imäŋqeta, he äŋguä hiŋgi emäkquätŋqä änyiŋgi.

*13:5 Kukŋuä-suqä 31:6

13:6 Apqä Bukä 118:6

13:11 Hiqäva-imäkqä 16:27

§13:13 Täqiŋi, aŋä-himqä yäuä iqueŋi, kukŋuä-suqä yäuä iqueŋqä atäuŋuä eä.