Tuwaŋuä, Poli iqu
Talusi
iqueŋqä äqäkqe
Yätamäkqä kukŋuä hiŋuiqäŋä iquvi
Talusi iqu, ämaqä Israitqä iutaŋä-qu hmanji. Itaŋgi iqu Kraisi Iqueqä yoqä-täŋä ae eäqetaŋi, wäuŋui Jisasi Iqu Poli ique äwikqeuŋi, yätamäkqä äwimiŋqe. Näqŋqä-täŋä iqua, kŋui tii indqänätqäŋä. Poli iqu Talusi iqueŋi, qokä-apäkä Jisasi Iqueqä yoqeŋqä aquvä äqänmiŋuwä iquau mitŋqä, qua eqä-pŋä awä iqi äwiŋqä Kritä iu äwquatämäukqe.
Kiŋganäŋi Poli iqu, tuwaŋui tii ätätä äqäkqe. Qua Kritä iu äpmeŋuwä iquauqä suqe, äŋguä manä. Iutaŋi ämaqä hŋqu, qokä-apäkä Jisasi Iquenyqä quuvqä eqiyätqäŋuwä iquau mitŋqä wäuŋuiŋqä wiŋgaŋgutqe, iqu suqä äŋguänäŋä iuŋi qänaknä iquätŋqeqä. Huizi Poli iqu Talusi iqueŋi, qoyaŋä iquautä, äpäyaŋä iuautä, hikŋä iquautä, ä ämaqä wäuŋuä imäkqä hiŋgäŋqä iquautäŋi, quwqä suqä qäyunäŋi motquetŋqä, ätätä äqäkqe.
Kukŋuä yäpaki Poli iqu ätätä äqäkqe, Talusi iqu qokä-apäkiu suqä äŋguä pmepŋqä motquetŋqä iiŋqe. Qu äwqä naqä-hŋqunä imbu, ämaqä huiziquau suqä äŋguä iwimäkäpu, äkasuwä matŋqä ipu, itaŋga kukŋuä mäkä mauŋqä iqäpŋqe.
1
Poli iqu, tuwaŋuä tqueŋqä kukŋuä ätkqeŋqä
Tuwaŋuä tä, nyi Poli Goti Hanjuwä Iqueqä wäuŋuä-wiyqä iqunä, sinyqä äväwqatqä. Itaŋga nyi Jisasi Kraisi Iqu, kukŋuä awä tuäkiqämqä änändowatkqä Iqunji. Goti Iqu Iqueqä ämaqä ae ätekqä iquauŋi, nyi quwqä quuvqä heqiyqä imŋi yäŋänäqŋqä iwimäkqämqä wäuŋui ämamä, itaŋga nyi iquauŋi, kukŋuä naqä-qakuä iuŋi kiqä quatiŋqä näqŋqä vqaŋgmdi, iqua näqŋqä ämapiyä-qae, suqä quvqä mimäkqä, äŋguinä imäkäpu, Goti Iqueŋi yeeqä iwimäkqäpŋqeŋqätä, inä ämeŋä. Iqua häŋä hea ique-ique pmeqe, mapnuwäŋqeŋqä kŋuä indqänäpu, äwqä-qeiqi imbu pmetpŋqänä, yätamäkqe i ävätqäŋä. Iiŋqe Goti Quaŋgä Matqä Iqu, nätmatqä eeqänäŋi mimäkqäŋga, “Nyi äwimniqeqä” ätätä, kukŋuä guä ae ämäsäuekqe. Goti Iqu, “Täŋgaŋi tä qäyunjqä” kŋuä indqänätä, ämaqe qu Iqueqä kukŋuiŋqä näqŋqä mapŋqä winyätaŋgi, Iqu nyi kukŋuä äŋguä we-huŋqä-täŋi awä tmqä änändowatkqe. Wäuŋuä tä, Goti Häŋä Inequmuatqä Iqu nyiŋqe, “Iqu wäuŋui qäyunä imäkquäŋqiyä” kŋuä äme ändapkqe. Talusi si quuvqe, nyi eqiyäŋqä-pa eqiyäŋä-qae, si ŋqä ymeqä naqä-qakuä-qukiyi. Goti Hanjuwä Apiqutä, itaŋga Kraisi Jisasi Häŋä Inequmuatqä Iqutä, Iquaqu qeqä imäŋqeuta hiŋgi vqetä, äwqä haŋuä iŋqä pmeqetä, ktapinyä.
Quuvqä heqiyqä iquau miqä iquauqä suqeŋqä
Qua Kritä iuŋi, si wäuŋuä tiiŋi yqänä imäkätnä pmettŋqeŋqä äkivämakqe. “Wäuŋuä wäŋqä mimäkŋqä yqänä äwiŋqä iuŋi, jänä imäkätnä, itaŋga aŋä-himqä wäŋqä iquauŋi, ämaqä quuvqä heqiyqä iu miqäpnuwäŋqe, ämaqä hŋquau atäuŋuä eqävä” äktätmä, äyä äkivämakqe. “Iiŋä imäktŋqä” äktkqe, ii tiiŋäŋqe. Si hiŋuä äŋguänä äqunätnä, ämaqä suqä tiiŋä imäkätqäŋuwä iquau tesŋqe. Ämaqeuqä hiŋuä iqiŋi suqä quvqä mimäkqä-qua eäpu, apäkä hŋqunäŋä-queqä qokä-qua eäpu, iquauqä ymeqe Jisasi Iquenyqä quuvqä heqiyqä eäpu, itaŋga ämaqe, “Ymeqä iqua suqä ququvqenä imäkqä-quaiqä” matqä, ämaqä kukŋuä tquaŋguwä iuŋi hŋgisanä miqä qänaknä iqä-qua eäpu, hiätpŋqe. Ämaqä Goti Hanjuwä Iqueä wäuŋui a äqätätä, Iqueqä ämaqä iunä miqä iqu, ämaqä iiŋiuqä hiŋuä iqiŋi, suqä quvqä hui mimäkqä-qu hiätätŋqe. Tiiŋiŋqä hmanji. Iqu, “Nyi yoqä naqä täŋä-qunä, ŋqä änyiŋqä dunä imäkqämqeqä” kŋuä mindqäŋqä-qu eä, äwqä tnäŋä maqänä mimäkqä-qu eä, wainqä-eqä yäŋänäqŋqe kuapänä maŋqä-qu eä, mäkäŋqä miqä-qu eä, womba miqä kŋui mbqä duŋqänä mämeqä-qu eä hiätätŋqe. Iqu ämaqä, iqueqä aŋiu timäuqaŋguwä iuŋi, äŋguänä miqä-qu eä, suqä äŋguä eeqänäŋä iuŋqe äwiŋqä-qu eä, kŋuä ganä indqänätä imäkqä-qu eä, suqä jänänäŋä iutä, Goti Hanjuwä Iqueqä suqä äŋguä eeqänäŋiutä, qänaknä iqä-qu eä, kŋuä quvqä äki-äkitaŋi wimeqaŋgqe, mändi äkittqiyätä qeiqinyä pmeqä-qu eä hiätätŋqe. Iqu kukŋuä Jisasi Iquenyqä ätnäŋqä iuŋi näqŋqä ae ämamitätqä iuŋi, mävquatämäuqä danä, quuvqä yäŋänäqŋqä heqiyätätŋqe. Kukŋuä iiŋi, naqä-qakuä eä, ämaqeqä kŋuä indqäŋqä imŋi, qui mimäkqä yänä. Iŋi iqu näqŋqä äŋguä ämeqä-qae, ämaqeuŋi näqŋqä wäŋgima mävqä, qäyunä ävätä, yäŋänäqŋqä iwimäkänä. Ga qu kukŋuiŋqä qänaknä iqäpŋqänä. Hŋqua, kukŋuä iiŋi mändi kittqiyanätpu tqaŋguwä iquauŋi, iquauqä kŋuä quvqe, iqu mändi äkittqiyätä, jänänä iwimäkänä. Ämaqä suqä äŋguä iiŋä iqä iquau, atäuŋuä eqävä.
Näqŋqä quaŋgä vqä iquauqä kukŋuiŋqätä, suqeŋqätä
10 Ii nyi tiiŋä etaŋgi ätqä. Qua si äpmeŋä iuŋi, Goti Hanjuwä Iqueqä qokä-apäkä iutaŋi, kuapänäŋi qätä mäwiyqä ipu, hŋgisanä itquetqäŋä. Iqua kukŋuä hiŋgiŋqä iqua ätäpu, quaŋgä ämaqä di quuvqä wipŋqä ätätqäŋuwä iquayi. Ämaqä ii itqäŋuwä iutaŋä kuapänäŋi, qu Israitqä iquautaŋä-qua epu, “Qokä eeqänäŋi, huiwi häuä ktäŋqäŋqeqä” ätätqäŋä. 11 Quaŋgä e imäkäpiyä iutaŋi, mbqä kuapä-täŋä epŋqänä, iqua ämaqä hmbquauqä quuvqä heqiyqä imŋi qui iwimäkätqäŋuwä-qae, hiŋuinä mäquŋquä pa. 12 Hiŋuiqänäŋi hiŋuä-tqä qua iu qäyutaŋä hŋqu,* Hiŋuä-tqä tqu, Goti Hanjuwä Iquenyqä maqŋqä eä, kukŋui hŋqäqisa ämakqe. iqueqä ämaqä iuŋqe tiiŋä ätäŋqe.
“Ämaqä Kritä pmeqe, kukŋuä quaŋginä tqä-qua epu, hiveqä-yaqueqä hiqiyqä iqua itqäŋuwä-pa iqä-qua epu, wäuŋuä miqä enyqä äqämbu nääŋqenä ŋquaiqä” ätäŋqe.
13-14 Iqu kukŋuä ii ätäŋqe, aaŋä naqä-qakuänäŋi. Iiŋä-qae si ämaqä suqä iiŋä imäkätqäŋuwä iquauŋi, “He suqä ii imäkätqäŋuwi, quvqä imäkätqäŋäuä” ätuätnä, maŋä yäŋänäqŋqä tu. Iŋi iqua Israitqä iquauqä aeqä kukŋuä iutä, ä ämaqä kukŋuä naqä-qakui tuwä äwiyätqäŋuwä iquauä kukŋuä iutäŋi, qätä äpakä mäwiyqä ipu, kukŋuä Jisasi Iquenyqä ätnäŋqä iuŋi, qätä äwiyäpu, quuvqä yäŋänäqŋqä heqiyqäpŋqänä, iwimäki.
15 Ämaqä, Goti Hanjuwä Iqueä hiŋuä iqiŋi ikikinyäŋä eäŋuwi, iŋi nätmatqä eeqänäŋi, quŋqe ikikinyäŋä äwiqä-qae, nätmatqä hui iquauŋi, piyaŋä-weqä miwimäkqä yäŋqiyä. Iŋäqe qokä-apäkä, Goti Hanjuwä Iqueä hiŋuä iqiŋi qui imäkŋqänäŋä eäpu, quuvqä maeqiyqä eäŋuwi, quŋqe nätmatqä hŋqu ikikinyäŋi mäwiqä eä etaŋgi, qu ikikinyäŋä maeqä ipu, ga quwqä kŋuitä, ä quwqä suqä äŋguiŋqätä quvqeŋqätä iwäsäuqetäŋi, qui eeqänä imäknänä. 16 Iqua maŋinä, “Ne Goti Hanjuwä Iquenyqä näqŋqä eäŋunä” ätätqäŋuwä-qe, iqua suqä imäkätqätaŋguwi, ne hiŋuä äqunätanä, näqŋqä tii eäŋunä. Iqua, Iquenyqe maqŋqä yasämä epu, hiŋgi ätätqäŋä. Itaŋga iqua ämaqä ququvqänä eäpu, kukŋuä qätä mäwiyqä ipu, suqä äŋgui mimäkqä quvqenä imäkätqäŋuwä iquayi.

*1:12 Hiŋuä-tqä tqu, Goti Hanjuwä Iquenyqä maqŋqä eä, kukŋui hŋqäqisa ämakqe.