4
Ik Kol Nga Ik Mbo Wu
Muⱡnga Wingti ei ndi, nʉtʉm pʉtmʉn ni, wote ui mbila, wu mat en enim nga mondpa pili uⱡ ei, wak rok kʉn, ik kol muⱡnga mbʉ nga, man ik kep, nui mbʉ pep ruing. Man ik mbʉ, ik kol rormin wu mbʉ kʉn, tepa orum, omba, wu mbʉ nga numan ila uⱡ kit mbʉ mint petʉm. Ei nga, uⱡ etmin mbʉ nga pipil kuⱡi nakʉrmin. Wu mbʉ ndi, nʉk mel, amp tʉk, wote amp wu puk etmin uⱡ ei, ⱡawa etmin ning. Wote rʉng mat, mi rok nui nʉni ning. Ei wote, Got nga, elim nga ik kupa mondʉk pʉtmin wamp mbʉ, elim kʉn angge nʉk, rʉng mbʉ tʉk, neing nimba itim. 4-5 Got ndi, itim mel mbʉ pora, kai mint mel tenda na ti, kit ni nʉnmin. Mel mbʉ tin etkʉn, Got kʉn angge ni! Ei nambuⱡ emel, atinga ei kʉn, Got nga ik ei kʉn, Got nga kuimp keta ila etpa eng nondrʉm.
Jisas Nga Kongun Wu Kai
Nim ya ik mbo indʉt nʉkʉⱡ mek pukʉn, nim nga wamp kʉⱡ nʉkʉn ngun ndam, nim Kraist Jisas nga kongun wu kai. Nim Got mondʉk pilkʉn, wote uⱡ kupa etʉn ni ndi, nim ronduⱡ ngurum. Wamp nga kang timan nʉwʉ mat rormin uⱡ mbʉ, nim ndi, tʉkʉn mbuⱡ ngokʉn, Got nga uⱡ kun kai mbʉ iti! Nim pʉtʉn ni, nim nga kʉng orunga uⱡ mat etʉn ni ndi, nim orunga kot tʉpa rapʉndʉmba. Wote nim ndi, Got nga uⱡ mbʉ nga mat ou ndukʉn in ndam, akup nga ui ila kep, wote ui ila kep, nim minal tʉpa rapʉndʉmba. 9-10 Ya ik kupa kʉⱡ, wamp pora pilik tʉk, wote mondʉk pileing. Got wamp Rukʉr Tʉtʉm Nuim ei, tʉn kupa mondpʉn pitmin wamp mbʉ, rukʉr titim. Tʉn ya mondpʉn pʉnmʉn ei, Got kont morum, wote tʉn etpa tʉmba. Ei nga, tʉn ya kongun ronduⱡ mundpʉn enmin. 11 Ik mbʉ, wamp mbʉ nʉkʉn ngukʉn, wote pep reing nʉkʉn mbo indi! 12 Wote, wamp mbʉ ndi, nim kandʉk kʉn, kang wu kokila ti, nʉk pilik pei mundi nʉmʉndeing. Ei mon! Nim ndi, wamp mbʉ, nombuⱡa kun ʉndi uⱡ, omba ik kun ni uⱡ, wamp numan ngui uⱡ, mondpa pili uⱡ na, uⱡ eng nui na mbʉ nga, nim ndi, etkʉn ora ndupʉn, mbo rundi. 13 Akup ui ila, na nokundkʉn molkʉn mel, wamp mbʉ, Got nga Rʉnang Ik Kai mbʉ nʉkʉn ngukʉn, mbo endkʉn mint muⱡi! 14 Nim unt ik pai nok nʉk etʉng, wote atinga manga kongun wu mbʉ ndi, nim ambulk memp pendʉk, atinga rondʉk etʉng ronduⱡ ni, wak rui nʉri! 15 Wote nim ndi, uⱡ mbʉ pilkʉn molkʉn rʉk rʉk rʉⱡaip rokʉn, kongun itana, oⱡ omba kai itangga, wamp mbʉ ndi, kandʉk kai piling. 16 Nim nga nombuⱡa mam andkʉn, wote ik nʉkʉn in ei, tʉk mendkʉn ʉndʉn ndam, nim nga kongun in ei ndi, nim etpa tʉmba. Wote, nim nga ik nʉtʉn ei, pʉtʉng wamp mbʉ, etpa tʉmba ku.