4
Got Nga Ik Ei Ronduⱡ Mundkʉn Nindi
1-2 Got kʉn, Kraist Jisas raⱡ nga kuimp keta ila, na nim kʉn ronduⱡ mundʉp nʉnt. Ei nambuⱡ emel, Kraist Jisas ndi omba, wamp kui kont mbʉ pora, kʉmp tʉmba. Ei kʉn, Jisas elim kʉn, elim nga tʉpa mumuk rui uⱡ ei nondpa omba, mot nimba enim. Ei nga, nim kʉn ronduⱡ mundʉp nʉnt. Rʉnang Ik Kai ei, wamp piling moⱡung mbila kep, wei kep, ronduⱡ mundkʉn nʉkʉn mint muⱡi! Koma pou raⱡ tekʉn man ngukʉn, uⱡ ⱡawa eng mbila, ik mura iti natkʉn, raka raka nʉkʉn, tʉkʉn kun mundi! Ui ti ekit omba ila, wamp ou ndupa ik kupa ei, tʉk roi nduk, en enim nga kʉng orunga minal pilik, ik mbo wu ou ndupa kandʉk tangina, wu mbʉ ndi, wamp mbʉ ik elpa mat mbo ndangina, ik mbʉ kum tek piling. Wamp mbʉ ndi, ik kupa ei wak rok, mbo ik nʉmʉ mbʉ nga ou ndupa piling Wote, nim uⱡ mbʉ nga tʉk mendkʉn molkʉn, mbun om uⱡ mbʉ koma rokʉn, Rʉnang Ik Kai ei, nin ei nga ronduⱡ mundkʉn ni! Namba kongun mat in mbila, Got nga kongun kindmant wamp mel ralkʉn muⱡi!
Na Nga Kongun Ei, Akup Pora Nimba Enim
Na nʉkʉn pin ndam, na nga moⱡʉp mbi ui mbʉ, omba nondpa enim, kʉng orunga kont mul uⱡ ei, mbun mindil ngangina, mʉi kona wak ruimp ui ei, nondpa enim. Na nombuⱡa pʉn ni uⱡ ila, omp kai mundʉr. Pʉn nʉtmin to ila, omp pit ka ndup mor. Ei na nga mondpa pili uⱡ ei, ambʉⱡʉp gi ndur. Ei nga, na mel kai ti timp ei, nok ndupa tetʉm ei, uⱡ kun kai mbʉ nga peng wʉna mundimp ei. Uⱡ mbʉ nga tepa kʉmp tʉtʉm, Wu Nuim ei, yant om ui ou ila, na ngumba. Wote, na mendpʉⱡ mon, wamp mat, Nuim ei omba kʉnmin nʉk, numan kai pendʉk nokundʉk mormin mbʉ, kunda ngumba.
Man Ik Koⱡmung Mat
Nim tʉkʉrkʉn na okʉn na kʉni! 10 Dimas ni, mʉi kona uⱡ mbʉ numan mondpa, na wak ropa, Tesalonaika kona ila mba, wote Kresens mba, wote Galeisiya kona purum. Wote Taitas, Delmeisiya kona ila purum ku. 11 Luk mendpʉⱡ na kʉn morum. Nim wu Mak tʉk mekʉn ui! Nambuⱡ emel, wu ei ndi, na nga kongun et ila tʉpa rapʉndʉmba. 12 Na ndi, Tikikus, Episis kona ila tʉp mundʉr. 13 Nim uin etkʉn, na nga wal pʉki ruⱡ kʉⱡ, Trowas kona wu Karpas nga manga ila tep kelip ur kʉⱡ mendkʉn ui! Buk tetʉm mbʉ kunda, wote kʉn kʉng ila buk mel tetʉm mbʉ kunda ku. 14 Ain kongun etʉm wu Aleksanda ndi, na minal etpa kit mondum mbʉ nga, na ik ti, ni nʉnimp. Nuim ei ndi, em uⱡ mbʉ mel elim ndi, punt ropa ngangga. 15 Nim wu ei nga tʉk mendkʉn muⱡi! Nambuⱡ emel, wu ei ndi, tʉn nga ik nʉtmʉn mbʉ, tʉpa roi ndupa ropa akpa etʉm.
16 Na ik ei nga nʉmp kun itimp nʉmp, wamp nga kuimp keta ila kot it ei kʉn, wamp ti ndi, na tʉpa rʉpʉndi nʉpʉndrʉm mon! Na mel wei mel wak rorung. Got kʉn atinga rop nʉnt ei, wamp kʉⱡ uⱡ etʉng ei nga pili nʉpʉlangga nʉnt! 17 Wote Nuim ei, na kʉn omba moⱡpa, ronduⱡ ngurum uⱡ ei ndi, na etpa elim nga nombuⱡa rung ik ei neimp nilinga, ronduⱡ mundʉp nilimba, wamp rʉⱡaip elpa mbʉ pora, ik ei pilik tʉtʉng, kui laiyon nga keta min ila, na ekit titim. 18 Wote Nuim ei ndi, na uⱡ kit mbila ok, poⱡpa oⱡa tʉpa mepa, muⱡ kona tʉpa mumuk rui kona ila tʉpa mondʉmba. Mbi ou oⱡa orunga ei, elim kʉn uⱡ nga kʉnt nga pepa mint pangga! Ei kupa.
Rawe Ik Kai Mbʉ
19 Na nga rawe ik kai mbʉ nʉmp Prisila, Akuila kʉn, wote Onisiporas kʉn, elim nga manga tenda wamp kʉⱡ kʉn nʉmp mundunt. 20 Erastas Korin kona ila moⱡnga, na ndi, Tropimas, Miletus kona ila mondʉp kelip ur. Ei nambuⱡ emel, wu ei, kui kandpa titim. 21 Kona kʉpkʉ, ui kit orum ui ei, akil tiyangga, nim kuimp tekʉn ui! Yubilus, Purens, Linus kʉn Klautiya kʉⱡ, ya molk, nim kʉn rawe ik kai mbʉ nʉk mundunmʉn, wote ʉngʉnʉl kat kunda ku nʉnmin. 22 Nuim ei omba, nim nga muⱡnga orunga poⱡpa kan tangga! Got nga wamp poⱡ ti uⱡ ei, enim kʉn kan piyangga!